Kofeiinin saanti ja sikiön terveys

 

Kofeiini ja sikiön kasvu

Kofeiinia saantia ja sikiön hidastunutta kasvua selvittäneiden tutkimusten tulokset eivät ole johdonmukaisia. Kuudessa tutkimuksessa seitsemästätoista ei havaittu vaikutuksia sikiön kasvuun. Seitsemässä tutkimuksessa sen sijaan todettiin, että sikiön hidastuneen kasvun riski suureni kofeiinin saannin lisääntyessä. Sekoittavien tekijöiden merkitystä ei tosin kyetty määrittelemään. Neljässä tutkimuksessa ei arvioitu raskauden merkkejä. Seitsemässä positiivisessa tutkimuksessa kasvun hidastuminen oli kliinisesti merkityksetöntä1,2.

Yksi laajimmista katsauksessa mukana olleista tutkimuksista oli hollantilainen prospektiivinen Dutch Generation R -kohorttitutkimus, johon osallistui 7 346 raskaana olevaa naista. Kofeiinin saannin ja sikiön päänympäryksen tai sikiön arvioidun painon välillä havaittiin epäjohdonmukaisia yhteyksiä. Suurempi kofeiinin saanti (yli 540 mg/päivä) oli yhteydessä alhaisempaan syntymäpituuteen, mikä viittaa siihen, että kofeiini voisi heikentää sikiön kasvua. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan näiden yhteyksien arvioimiseksi muissa kuin eurooppalaisissa väestöissä sekä siitä, miten havaittu sikiön hidastunut kasvu mahdollisesti vaikuttaa syntymän jälkeen19. Tulokset laajasta prospektiivisesta kohorttitutkimuksesta, jossa kahvi oli kofeiinin pääasiallinen lähde, osoittivat kahvin, ei kofeiinin, olevan lievästi yhteydessä raskauden pidempään kestoon, mutta ei yllättävään ennenaikaiseen synnytykseen. Kofeiinin saanti oli kuitenkin johdonmukaisesti yhteydessä alhaisempaan syntymäpainoon ja lisäsi todennäköisyyttä, että vauva oli pieni suhteessa sikiöikään20.

American College of Obstetricians and Gynecologists -järjestön (yhdysvaltalainen synnytyslääkärien ja gynekologien ammattijärjestö) lausunnossa vuonna 2010 todettiin, että kofeiinin yhteyttä kasvun hidastumiseen ei ole toistaiseksi pystytty määrittämään13.


Kofeiini ja synnynnäiset epämuodostumat

Brentin ja kumppaneiden2 riskianalyysin mukaan on erittäin epätodennäköistä, että tavanomainen tai jopa runsas kofeiinin saanti raskauden aikana lisäisi synnynnäisten epämuodostumien riskiä. Joitakin poikkeuksia lukuunottamatta tutkimuksissa ei ole havaittu, että suurempi kofeiinin saanti lisäisi epämuodostumien riskiä.

Yhdessä tutkimuksessa havaittiin lievä yhteys äidin kofeiinin saannin ja selkärankahalkion (spina bifida) esiintymisen välillä, mutta annos-vastesuhdetta ei havaittu ja yhteys teenjuontiin oli negatiivinen. Sekoittavien tekijöiden kuten tupakoinnin tai alkoholinkäytön kirjaaminen (ainoastaan kyllä/ei -vastaukset) oli riittämätöntä21. Tapaus-verrokkitutkimuksessa, johon osallistui 776 tapausta ja 8756 verrokkia, selvitettiin selkärankahalkion riskiä ja äidin tupakointia, alkoholin käyttöä sekä kahvinjuontia ensimmäisen raskauskuukauden aikana. Tulosten mukaan ei ollut todennäköistä, että tupakointi (1-9 ja >10/päivä), alkoholin käyttö (keskimäärin >4 annosta/päivä) ja kahvinjuonti (<1, 1 ja >2 kupillista/päivä) liittyisivät lisääntyneeseen selkärankahalkion riskiin22. Sama tutkimusryhmä otti esille sen, että geneettiset erot kofeiinin aineenvaihdunnan hitaudessa/nopeudessa voivat johtaa erilaiseen riskitasoon23.

Vuonna 2011 julkaistussa National Birth Defects Prevention -tutkimuksessa selvitettiin äidin kofeiinin saannin (kahvista, teestä, virvoitusjuomista ja suklaasta) yhteyttä tiettyihin synnynnäisiin epämuodostumiin. Tutkimuksessa oli mukana 3346 tapausta ja 6642 verrokkia. Tutkimuksessa ei saatu vakuuttavaa näyttöä äidin kofeiinin saannin yhteydestä synnynnäisiin epämuodostumiin24. Toisessa samaan aineistoon perustuneessa tutkimuksessa selvitettiin äidin kofeiinin saannin yhteyttä raajojen synnynnäisiin puutoksiin. Aineistossa oli mukana 844 tapausta ja 8069 verrokkia. Tulosten mukaan runsas virvoitusjuomien käyttö oli yhteydessä suurentuneeseen pitkien raajojen puutosten riskiin. Kahvin- ja teenjuonti evät olleet yhteydessä minkäänlaisiin synnynnäisiin raajojen puutoksiin25.


Kofeiini ja sikiökuolleisuus

Vuosina 2000-2009 julkaistuihin tutkimuksiin perustuneessa katsauksessa1 tarkasteltiin neljää kofeiinin ja sikiökuolemien yhteyttä selvittänyttä tutkimusta. Tutkimuksista kolme oli saman tutkimusryhmän tekemiä. Näistä kahdessa havaittiin kohtalainen yhteys kofeiinin ja sikiökuolemien välillä, mutta kolmannessa tutkimuksessa yhteyttä ei havaittu. Myös neljännessä tutkimuksessa havaittiin positiivinen yhteys. Yksikään tutkimuksista ei riittävästi huomioinut raskauden merkkeihin liittyviä sekoittavia tekijöitä. Kuten keskenmenoihin liittyvien tutkimusten kohdalla, myös näiden kofeiiniin ja sikiökuolemiin liittyvien tutkimusten tulosten tulkinnassa tulee huomioida yleiset sekoittavat tekijät, jotka voivat selittää kofeiinin saantiin liittyviä havaintoja1.


Kofeiini ja lasten akuutti leukemia

Vuonna 2014 julkaistuun meta-analyysiin, jossa tarkasteltiin äidin raskauden aikaisen kahvinjuonnin yhteyttä lasten akuuttiin leukemiaan, valittiin mukaan seitsemän toukokuuhun 2013 mennessä julkaistua tapaus-verrokkitutkimusta. Tiedot kahvinjuonnista perustuivat äidin omaan ilmoitukseen ja saattoivat kattaa jopa 15 edeltävää vuotta. Tutkimuksessa ei huomioitu muita kofeiinilähteitä (esim. virvoitusjuomia tai teetä).

Vähiten tai ei ollenkaan kahvia juoneisiin verrattuna raskauden aikaisen kahvinjuonnin ja lasten akuutin leukemian väliseen yhteyteen liittyvä odds ratio (ristitulosuhde) oli 1.22 (95 % luottamusväli 1.04-1.43) niillä, jotka olivat aina juoneet kahvia, 1.16 (95% luottamusväli 1.00-1.34) vähän tai kohtuullisesti kahvia juoneilla ja 1.72 (95 % luottamusväli 1.37-2.16) runsaasti kahvia juoneilla. Kun analyysi tehtiin lasten akuutin leukemian eri alatyyppien mukaan, äidin kahvinjuonti (runsaasti kahvia juoneet vs. ne, jotka eivät juoneet kahvia lainkaan) oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä lasten akuuttiin leukeemiaan (1.65; 95 % luottamusväli 1.28-2.12) ja lasten akuuttiin myelooiseen leukemiaan (1.58; 95 % luottamusväli 1.20-2.08). Tutkijat havaitsivat kahvinjuonnin ja lasten akuutin leukemian sekä lasten akuutin myelooisen leukemian välillä lineaarisen annos-vastesuhteen (ei-lineaarisuuden P = .68), jossa lisääntynyt kahvinjuonti on yhteydessä suurempaan lasten akuutin leukemian riskiin. Tutkijoiden johtopäätösten mukaan meta-analyysin tulokset viittaavat siihen, että kahvinjuonti raskauden aikana saattaa lisätä lasten akuutin leukemian riskiä. Tutkijat myös huomauttivat, että tutkimuksia on kuitenkin vain vähän ja siksi tarvitaankin kipeästi prospektiivisia tutkimuksia näiden kahvinjuonnin ja lasten akuutin leukemian välisten mahdollisten yhteyksien selvittämiseksi26. Lisäksi tästä tutkimuksesta on vaikea tehdä johtopäätöksiä, koska kahvin käyttötiedot olivat puutteellisia.

Siirry sivun alkuun

Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.