Luustoterveys

Kahvi ja luustoterveys


Vuonna 2002 julkaistussa katsauksessa4 kofeiinilla ei havaittu olevan yleisiä haitallisia vaikutuksia luustoterveyteen. Katsauksessa arvioitiin 32 havainnointitutkimuksen tuloksia. Mahdollisia haitallisia vaikutuksia luun tiheyteen havaittiin lähinnä tutkimusaineistoissa, joissa kalsiumin saanti oli riittämätöntä ja kahvinjuonti erittäin runsasta (yli 9 kupillista päivässä). Tutkijoiden johtopäätösten mukaan kofeiinin haitallisista vaikutuksista luustoterveyteen tai kalsiumtilaan ei ole näyttöä henkilöillä, jotka saavat päivittäin suositellun määrän kalsiumia4.

Neljässä muussa meta-analyysissa5,6,7,8 on päädytty merkittävästi erilaisiin tuloksiin. Tulosten erilaisuus voi olla yhteydessä tutkimusaineistojen erilaiseen perimään ja elämäntapoihin sekä tutkimukseen osallistuneiden eri maantieteelliseen sijaintiin.
Vuonna 2012 julkaistun 10 tutkimuksen meta-analyysin mukaan kahvinjuonti on yhteydessä lisääntyneeseen murtumariskiin erityisesti naisilla5.

Sen sijaan vuonna 2013 kuudesta prospektiivisesta ja kuudesta tapaus-verrokkitutkimuksesta julkaistussa meta-analyysissa ei löydetty riittävästi näyttöä siitä, että kahvinjuonti lisäisi merkittävästi lonkkamurtumien riskiä. Tutkijat eivät löytäneet merkittävää yhteyttä kahvinjuonnin ja lonkkamurtumien välillä naisilla, ikääntyneillä tai pohjoisamerikkalaisilla. Tutkijoiden mukaan liian monet sekoittavat tekijät rajoittivat johtopäätösten tekemistä6.

Vuonna 2013 julkaistussa, 14 tutkimuksesta tehdyssä meta-analyysissa ei havaittu kahvinjuonnin olevan yhteydessä lonkkamurtumien riskiin. Tutkittavilla, jotka joivat päivittäin 1-4 kupillista teetä havaittiin kuitenkin olevan pienempi lonkkamurtumien riski7.

Vuonna 2014 julkaistiin meta-analyysi 15 tutkimuksesta, joissa oli selvitetty kahvinjuonnin yhteyttä murtumariskiin. Meta-analyysin mukaan päivittäisellä kahvinjuonnilla on annoksesta riippuvainen yhteys suurentuneeseen murtumariskiin naisilla ja päinvastaisesti pienentyneeseen riskiin miehillä8.


Tutkimus Tutkimusten lukumäärä Johtopäätökset
Heaney R.P. (2002) Effects of caffeine on bone and the calcium economy. 32 havainnointi-tutkimusta Kofeiinilla ei haitallisia vaikutuksia luustoterveyteen, kun kofeiinin saanti on tavanomaisella tasolla ja kalsiumin saanti on riittävää.
Liu H. et al. (2012) Coffee consumption and risk of fractures: a meta-analysis. 10 tutkimusta Yhteys kahvinjuonnin ja murutumariskin välillä erityisesti naisilla.
Li X. I. and Xu J.-H. (2013) Coffee consumption and hip fracture risk: a meta-analysis 6 prospektiivista tutkimusta
6 tapaus-verrokkitutkimusta
Kahvinjuonti lisäsi hieman lonkkamurtumien riskiä naisilla, ikääntyneillä ja pohjoisamerikkalaisilla.
Sheng J. et al. (2013) Coffee, tea, and risk of hip fracture: a meta-analysis 14 tutkimusta Kahvinjuonnilla ei yhteyttä lonkkamurtumien riskiin.
Lee D.R. et al. (2014) Coffee consumption and risk of fractures. A systematic review and dose-response meta-analysis 15 tutkimusta Annoksesta riippuvainen yhteys suurentuneeseen murtumariskiin naisilla ja pienentyneseen murtumariskiin miehillä.Myöskään muissa tutkimuksissa, joissa on selvitetty kahvinjuonnin yhteyttä luuntiheyteen ja murtumariskiin, ei ole saatu vakuuttavia tuloksia.

Ruotsalaisessa pitkittäisessä väestöpohjaisessa kohorttitutkimuksessa havaittiin, että suurempaan murtumien tai lonkkamurtumien määrään ei ollut yhteydessä runsaampi kahvinjuonti. Runsaan kahvinjuonnin havaittiin olevan yhteydessä hieman alhaisempaan luuntiheyteen, mutta tähän ei liittynyt suurentunutta murtumariskiä9.