Neurodegeneratiiviset sairaudet

Kahvi ja iän myötä heikentyvät kognitiiviset toiminnot

Kognitiiviset toiminnot (reaktioaika, informaation vastaanoton ja käsittelyn nopeus) säilyvät melko lailla samanlaisina 60-vuotiaaksi asti ja alkavat hidastua merkittävästi 60-80 ikävuoden välillä. Tutkimukset viittaavat jopa siihen, että aivojen toiminta voi alkaa heiketä jo 45-vuotiaana1. Kognitiivisten toimintojen heikkenemisen nopeus ja laajuus vaihtelevat kuitenkin yksilöllisesti.

Epäterveelliset elintavat, verisuonisairaudet, geneettiset tekijät, oksidatiivinen stressi ja tulehdukset nopeuttavat kognitiivisten toimintojen heikkenemistä, mikä viittaa siihen, että tähän voisi ainakin osittain vaikuttaa.2,3,4

 

Kahvin ja kofeiinin vaikutukset kognitiivisiin toimintoihin

Monissa tutkimuksissa nuoret ja ikääntyneet koehenkilöt näyttävät reagoivan eri tavoin kofeiinin vaikutuksiin. Lisäksi kofeiinin määrä  saattaa vaikuttaa ikääntyneiden kognitiiviseen suoriutumiseen.

Kahdessa varhaisessa tutkimuksessa, johon osallistui sekä ikääntyneitä että aikuisia, kofeiini paransi havaintokykyä, psykomotorista suoriutumista sekä kognitiivisia toimintoja, ja ikääntyneillä myös hyvinvoinnin tuntemuksia. Ikääntyneet reagoivat tutkimuksissa nuoria herkemmin kofeiinin vaikutuksiin, jotka suojaavat iän myötä tapahtuvalta henkisen suoriutumisen heikkenemiseltä5,6.

Nuorilla (18–37-vuotiailla) kofeiinin on osoitettu parantavan suorituskykyä enemmän tilanteissa, joissa on häiriötekijöitä, kuin yksinkertaisten tehtävien aikana. Ikääntyneillä (60–75-vuotiailla) kofeiini kuitenkin paransi suorituskykyä monimutkaisissa, jatkuvaa tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Tämä on kiinnostavaa, sillä yleensä suoriutumisen paraneminen monimutkaisissa tehtävissä on ikääntyneillä heikompaa kuin nuorilla7.

Kofeiini näyttää pystyvän korjaamaan kognitiivisen ikääntymisen vaikutuksia lisäämällä ikääntyneiden käytettävissä olevia energiaresursseja8.

Brittiläisessä tutkimuksessa, johon osallistui 9003 aikuista, todettiin kognitiivisen suoriutumisen paranevan annosriippuvaisesti kofeiinin saannin lisääntyessä. Runsaampi kofeiinin kokonaissaanti (sekä kahvista että teestä) paransi yksinkertaista reaktioaikaa ja reaktioaikaa valintatehtävissä, satunnaista sanallista muistia ja visuospatiaalista hahmottamista. Vanhemmat henkilöt näyttäisivät olevan nuorempia herkempiä kofeiinin henkistä suoriutumista parantaville vaikutuksille9.

Vuonna 2014 julkaistuin prospektiivisen Baltimore Longitudinal Study of Ageing kohorttitutkimuksen tulosten mukaan kofeiinin saanti oli yhteydessä lähtötilanteen parempaan kognitiiviseen suoriutumiseen yli 70-vuotiailla10. Kahdessa hollantilaisessa 24–81-vuotiailla tehdyssä tutkimuksessa kofeiinin kuitenkin havaittiin vaikuttavan myönteisesti kognitiivisiin toimintoihin, lähinnä reaktioaikaan ja sanalliseen muistiin, iästä riippumatta11,12.

Myös kahvin muut ainesosat voivat parantaa iäkkäämpien aikuisten kognitiivista suoriutumista. Pilottitutkimuksessa, johon osallistui 39 tervettä 53–79-vuotiasta koehenkilöä, havaittiin klorogeenihapoilla täydennetyn kofeiinittoman kahvin parantavan mielialaa ja mielialaan liittyvää käyttäytymistä verrattuna tavalliseen kofeiinittomaan kahviin. Vaikutus ei ollut yhtä voimakas kuin kofeiinin, mutta viittaa klorogeenihappojen mahdollisiin kognitioon liittyviin vaikutuksiin ja oikeuttaa lisätutkimuksiin13.


Kahvin ja kofeiinin yhteys kognitiivisten toimintojen heikentymiseen

Tutkimusten mukaan säännöllinen kahvinjuonti/kofeiinin saanti voi tehostaa erityisesti ikääntyneiden naisten kognitiivisia resursseja.

Vuonna 2010 julkaistussa meta-analyysissa oli mukana yhdeksän tutkimusta, joissa tarkasteltiin eri mittareilla kahvin ja kofeiinin vaikutuksia kognitiivisten toimintojen häiriöihin ja/tai heikentymiseen (neljä tutkimusta käsitteli Alzheimerin tautia, kaksi dementiaa, kaksi kognitiivisten toimintojen häiriöitä ja/tai heikentymistä ja kolme kognitiivisten toimintojen heikentymistä). Tulosten mukaan kognitiivisten häiriöiden riski pieneni kofeiinin saannin myötä (riskisuhteen keskiarvo 0.84)14. Vaikka meta-analyysi käsitteli niin kognitiivisten kykyjen heikentymistä kuin Alzheimerin tautiakin, tulokset osoittivat kofeiinin selkeän suojaavan vaikutuksen. Huomioitavaa kuitenkin on, että tässä katsauksessa ei ollut mukana monia tutkimuksia, joissa on selvitetty ikääntymiseen liittyvää kognitiivisten toimintojen heikentymistä.

Toinen, vuonna 2013 julkaistu, systeemaattinen kirjallisuuskatsaus löysi vain kuusi prospektiivista tutkimusta, jotka kannustivat tekemään kattavia kognitiiviseen heikentymiseen liittyviä lisätutkimuksia. Katsauksen mukaan kaikki teestä tehdyt ja useimmat kahvilla tehdyt tutkimukset arvioivat kognitiivisten toimintojen heikentymisen olevan vähäisempää teen-/kahvinjuojilla, mutta näyttöä annos-vastesuhteesta ei löydetty. Naisilla vaikutus näytti olevan suurempi kuin miehillä15.

Rancho Bernandon tutkimukseen Etelä-Kaliforniassa osallistuneet 890 tervettä naista ja 638 tervettä miestä olivat keski-iältään 73-vuotiaita. Tulosten mukaan korkeimmat elämänaikaiset kofeiinin saantitasot olivat naisilla yhteydessä parempaan suoriutumiseen kuudessa testissä kahdestatoista, ja kahdessa testissä tulokset olivat suuntaa antavia. 80-vuotiailla tai sitä vanhemmilla naisilla elämänaikainen kahvinjuonti oli yhteydessä parempaan suoriutumiseen yhdessätoista testissä kahdestatoista. Myös nykyinen kofeiinin saanti oli yhteydessä parempaan suoriutumiseen. Kahvinjuonnin ja kognitiivisten toimintojen välistä yhteyttä ei havaittu miehillä, eikä  kofeiinittoman kahvin juonnin ja kognitiivisten toimintojen välistä yhteyttä kummallakaan sukupuolella16.

Prospektiivisen Three City Cohort pitkikkäistutkimuksen yli 65-vuotiaista osallistujista 4197 oli terveitä naisia ja 2820 terveitä miehiä. Tulosten mukaan yli kolme kupillista kofeiinipitoista kahvia päivässä neljän vuoden ajan nauttineilla naisilla sanallinen muistaminen ja visuospatiaalinen muistaminen heikkenivät vähemmän kuin naisilla, jotka joivat enintään kupillisen kahvia päivittäin. Kofeiinin suojaava vaikutus parani kofeiinin saannin lisääntyessä, ja vaikutus oli suurimmillaan yli 80-vuotiailla naisilla. Miehillä kofeiinin saannin ja kognitiivisten toimintojen heikkenemisen välistä yhteyttä ei havaittu17.

Myös Portugalissa asuvien yli 65-vuotiaiden aikuisten kohortissa (n=648) yli 62 mg kofeiinia/päivä (vastaa vähintään yhtä kupillista kahvia) verrattuna alle 22 mg kofeiinia/päivä oli yhteydessä vähäisempään kognitiivisten kykyjen heikentymiseen ainoastaan naisilla18.

Kahvin- ja teenjuonnin yhteyttä kognitiivisten toimintojen muutoksiin selvitettiin tutkimuksessa, johon osallistui 4809 iältään vähintään 65-vuotiasta. Vuoden aikana kognitiivista suoriutumista selvitettiin muistin ja tiedonkäsittelyn arviointiin tarkoitetulla ns. minitestillä (Mini-Mental-State Examination, MMSE) yhdeksän kertaa. Keskimäärin 7.9 vuotta kestäneen seurannan aikana tulokset heikkenivät vuosittain 1.30 pistettä naisilla ja 1.11 pistettä miehillä, jotka eivät juoneet kahvia tai teetä. Kokonaan vakioiduissa malleissa teen- ja kahvijuonti tai kofeiinin saanti hidastivat jonkin verran kognitiivisten toimintojen heikentymistä naisilla, mutta miehillä vaikutukset eivät olleet johdonmukaisia19.

Kolmessa Euroopan maassa (Suomessa, Italiassa ja Hollannissa) tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin 676 terveen, vuosina 1900-1920 syntyneen, miehen kognitiivista heikkenemistä 10 vuoden aikana. Kahvia juoneilla miehillä kognitiiviset toiminnot heikkenivät kymmenen vuoden aikana 4 %. Niillä, jotka eivät juoneet kahvia, heikentyminen oli 4.7 % suurempaa. Tutkijat havaitsivat juotujen kahvikupillisten ja kognitiivisen heikkenemisen laajuuden välillä käänteisen J-muotoisen käyrän. Pienin (2 %) kognitiivisten toimintojen heikkeneminen havaittiin, kun kahvia juotiin kolme kupillista päivässä. Tämä oli neljä kertaa vähäisempää kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia lainkaan20.

Skotlantilaisessa 923 terveen aikuisen kohorttitutkimuksessa (Lothian Birht Control 1936 Study) älykkyysosamäärä arvioitiin 11-vuotiailta lapsilta ja myöhemmin 70-vuotiailta. Tutkijat havaitsivat kofeiinin kokonaissaannin (kahvista, teestä ja muista ruoka-aineista) olevan yhteydessä yleisiin kognitiivisiin kykyihin ja muistiin. Kun tuloksista vakioitiin 11-vuotiaana määritelty älykkyysosamäärä ja yhteiskuntaluokka, suodatinkahvin tai espresson ja lukutaidon välillä havaittiin merkittävä positiivinen yhteys. Sukupuolten välisiä eroja ei havaittu, toisin kuin monissa aikaisemmissa tutkimuksissa21.

Taiwanissa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että kaikista tutkituista elintapatatekijöistä kasvisten, hedelmien, kahvin ja teen käyttö olivat käänteisesti yhteydessä kognitiiviseen heikkenemiseen. Tutkijoiden mukaan kognitiivisten häiriöiden riski oli merkittävästi suurempi koehenkilöillä, jotka eivät juoneet kahvia22.

Osana Women´s Antioxidant Cardiovascular -tutkimusta havaittiin, että kofeiinipitoisen kahvin nauttiminen oli merkitsevästi yhteydessä hitaampaan kognitiiviseen heikentymiseen vanhemmilla naisilla, joilla oli verenkiertohäiriöitä. Yhteyttä ei havaittu olevan muilla kofeiinipitoisilla elintarvikkeilla, kuten teellä, kolajuomilla ja suklaalla23.

Lisätutkimukset ovat tarpeen, jotta voidaan selvittää, miksi joissakin tutkimuksissa kahvin/kofeiinin vaikutukset havaittiin vain toisella sukupuolella.