Neurodegeneratiiviset sairaudet

Kahvi ja Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus. Euroopassa on noin 1.2 miljoona Parkinsonin tautia sairastavaa, ja vuosittain diagnosoidaan noin 75000 uutta tapausta48. Parkinsonin tauti alkaa yleensä yli 60-vuotiaana, mutta arvioiden mukaan yhdellä kymmenestä se diagnosoidaan alle 50-vuotiaana. Tauti havaitaan hieman useammin naisilla kuin miehillä49.

Parkinsonin taudin tyypillisimpiä oireita ovat liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys, kävelyvaikeudet ja asentoheijasteiden häiriöt eli kaatuilutaipumus. Taudin taustalla on keskiaivojen dopamiinia tuottavien hermosolujen tuhoutuminen vähitellen. Tällä hetkellä ei ole hoitoa, joka estäisi tai hidastaisi tätä hermosolujen tuhoutumista ja siitä johtuvaa dopamiinin vähenemistä keskiaivoissa.

Kokeellisissa ja epidemiologisissa tutkimuksissa on keskitytty elintapoihin, ruokavalioon ja ympäristötekijöihin, kahvinjuonti mukaan lukien.

 

Kahvi, kofeiini ja Parkinsonin taudin riski

Useiden epidemiologisten tutkimusten mukaan kahvinjuonnilla/kofeiinin saannilla on käänteinen, annosvasteinen yhteys riskiin sairastua Parkinsonin tautiin. Kahvinjuonti näyttää vähentävän tai viivästyttävän Parkinsonin taudin kehittymistä, mikä todennäköisesti perustuu kofeiiniin. Naisilla tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia kofeiinin ja hormonihoidon yhteisvaikutusten selvittämiseksi.

Jo vuonna 1968 julkaistun tutkimuksen kontrolliryhmässä oli koeryhmää enemmän henkilöitä, jotka eivät juoneet kahvia50.

Tämän jälkeen Espanjassa51, Ruotsissa52 ja Saksassa53 tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että Parkinsonin tauti kehittyi vähemmän todennäköisesti kahvinjuojille kuin muille. Niillä kahvinjuojilla, joilla tauti ilmeni, kahvin kulutus oli muita kahvinjuojia vähäisempää ennen taudin puhkeamista.

Laajassa prospektiivisessa tutkimuksessa seurattiin 27 vuoden ajan 8004:ää Havaijilla asuvaa amerikanjapanilaista. Tulosten mukaan yli 4 kupillista kahvia päivässä juovilla oli viisi kertaa pienempi riski sairastua Parkinsonin tautiin verrattuna niihin, jotka eivät juoneet kahvia ollenkaan. Sama käänteinen yhteys havaittiin myös silloin, kun kofeiinia saatiin muista lähteistä kuin kahvista54.

Vuonna 2014 julkaistussa tapaus-verrokkitutkimuksessa kahvinjuonnin ja Parkinsonin taudin riskin välillä havaittiin kuitenkin vain vähäinen käänteinen yhteys55.

Kahden meta-analyysin, joista toinen kattoi 20 ja toinen 26 tutkimusta, mukaan riski sairastua Parkinsonin tautiin oli kahvia juovilla 31 % pienempi (suhteellinen riski 0.69)56 ja 25 % pienempi (suhteellinen riski 0.75)57 kuin niillä, jotka eivät juo kahvia. Joissakin yksittäisissä tutkimuksissa havaittiin jopa 80 % pienempi sairastumisriski, kun kahvia juotiin yli 4 kupillista päivässä. Toisen meta-analyysin mukaan Parkinsonin taudin riski pieneni 24-32 % kofeiinin saannin lisääntyessä 300 mg:lla (vastaa noin 3 kupillista kahvia). Nämä tulokset vahvistavat kofeiinin saannin ja pienentyneen sairastumisriskin välisen yhteyden, jota ei voida selittää sekoittavilla tekijöillä tai systemaattisilla virheillä56,57.

Vuonna 2013 julkaistussa annos-vastetta tarkastelleessa meta-analyysissa teen- sekä kahvinjuonnin ja pienemmän Parkinsonin taudin riskin välillä havaittiin lineaarinen yhteys, joka kahvinjuonnin suhteen kuitenkin oli suurimmillaan, kun kahvia juotiin noin 3 kupillista/päivä58.

Naisilla tutkimustulokset kahvinjuonnin/kofeiinin saannin ja Parkinsonin taudin riskin välisestä yhteydestä eivät ole yhtä selviä. Eräässä tutkimuksessa havaittiin U-muotoinen yhteys, jossa kohtuullinen kahvinjuonti/kofeiinin saanti suojasi parhaiten59.

Laajassa tutkimuksessa seurattiin 77713 naista 18 vuoden ajan. Tulosten mukaan naisilla, jotka eivät käyttäneet vaihdevuosiin hormonivalmisteita, kahvin Parkinsonin taudilta suojaava vaikutus oli yhtä suuri kuin miehillä. Estrogeenejä käyttävillä naisilla riski sairastua Parkinsonin tautiin oli yhtä suuri kuin kahvia vähän käyttävillä miehillä. Riski oli merkitsevästi neljä kertaa suurempi naisilla, jotka joivat vähintään 6 kupillista kahvia päivässä verrattuna niihin, jotka eivät juoneet kahvia60.

Nurses' Health Study ja The Health Professionals Follow up Study -tapaus-verrokkitutkimuksissa ei saatu vakuuttavaa näyttöä siitä, että kofeiinin aineenvaihduntaa (CYP1A2 ja NAT2) tai estrogeeniresepetoreita (ESR1 ja ESR2) koodaavien geenien variaatiot ennustaisivat hormonikorvaushoitoon liittyvää Parkinsonin taudin riskiä61.

Vuonna 2012 julkaistussa kontrolloidussa, satunnaistetussa tutkimuksessa selvitettiin kofeiinin saannin vaikutuksia Parkinsonin taudin oireisiin, kuten uneliaisuuteen päiväaikaan, motoriikan vaikeuksiin ja muihin motoriikkaan liittyviin oireisiin. Tulosten mukaan objektiivisesti mitattuna motoriikka parani, mutta kofeiinin vaikutukset uneliaisuuteen olivat epäselviä. Lisätutkimuksia tarvitaan62.

Natioanl Institutes of Health-AARP Diet and Health -tutkimuksen 304980 osallistujan katsaus viittaa siihen, että suurempi kofeiinin saanti on yhteydessä pienempään Parkinsonin taudin riskiin sekä miehillä että naisilla. Kirjoittajat tekivät meta-analyysin prospektiivisista tutkimuksista ja vahvistivat, että kofeiinin saannilla on käänteinen yhteys Parkinsonin tautiin sekä miehillä että naisilla. Tutkijoiden mukaan kofeiinin saannin ja Parkinsonin taudin välisessä yhteydessä ei ole sukupuolten välisiä eroja63.

Lisäksi vuonna 2012 julkaistu prospektiivinen tutkimus vahvisti aikaisemmat havainnot, joiden mukaan kofeiini suojaa Parkinsonin taudin riskiltä. Naisilla hormonikorvaushoito heikentää kofeiinin vaikutusta. Kofeiinittoman kahvin juonti ei ollut yhteydessä pienempään Parkinsonin taudin riskiin64.


Vaikutusmekanismi

Kokeellisissa tutkimuksissa on määritelty mekanismi, jolla kofeiini suojaa Parkinsonin taudilta.

Pienet kofeiiniannokset estävät pääasiassa adenosiini-A2A-reseptoreita. Ne sijaitsevat D2 dopamiinia tuottavien reseptoreiden kanssa striatumissa (aivojuoviossa) eli aivojen liikuntakykyä ja liikkumista hallitsevalla alueella, jossa dopamiinia tuottavien hermosolujen toiminta on merkittävästi heikentynyt Parkinsonin tautia sairastavilla. Parkinsonin taudin malleissa A2A-reseptoreiden estäminen striatumissa (aivojuovassa) D2 reseptoreita stimuloimalla lisää motorista aktiviisuutta ja parantaa heikentynyttä liikuntakykyä65,66.

Kofeiini ehkäisee oireita rotilla ja hiirillä, joilla on Parkinsonin tauti. Se myös tehostaa klassisen Parkinsonin taudin hoidon, eli dopamiinin esiasteen, levodopan, vaikutuksia67,68.

Useiden prekliinisten tutkimusten mukaan pitkäaikaiset A2A-reseptoreiden estäjät (kuten kofeiinin) vaikuttavat Parkinsonin taudissa myönteisesti heikentyneeseen liikkumiseen ja pitkään kestäneen levodopa-hoidon aiheuttamiin liikuntakyvyn komplikaatioihin. Tämä viittaa siihen, että ne ovat tehokkaita Parkinsonin taudin oireiden hoidossa58.

Lisäksi useissa eläinmalleissa A2A-estäjät, mukaanlukien kofeiini ja D2-estäjät, suojaavat hermostoa suojaavia ja voivat vähentää dopamiinia tuottavien solujen tuhoutumista57,69.

Katso englanninkielinen asiantuntijahaastattelu täällä.