Kahvi ja aivoinfarkti


Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta suurin osa kahvinjuonnin yhteyttä aivoinfarktiin selvittäneistä tutkimuksista viittaa siihen, että kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen aivoinfarktin riskiin. Tupakointi on yksi merkittävimmistä suurentuneeseen aivoinfarktiriskiin liitetyistä tekijöistä, siksi monissa tutkimuksissa tarkastellaan kahvinjuonnin lisäksi myös tupakointia.

Kahvinjuontia ja aivoinfarktia käsitelleiden meta-analyysien tulokset ovat olleet yhteneväisiä.

 

  • Vuonna 2011 julkaistiin meta-analyysi yhdestätoista prospektiivisesta tutkimuksesta, joissa oli yhteensä 479 689 tutkittavaa ja 10 003 aivoinfarktiin sairastunutta. Meta-analyysin mukaan kohtuullisella kahvinjuonnilla saattaa olla heikko käänteinen yhteys riskiin sairastua aivoinfarktiin. Kaksi kupillista kahvia päivässä oli yhteydessä 14 % pienempään ja kolme kupillista 17 % pienempään aivoinfarktin riskiin verrattuna siihen, että kahvia ei juotu lainkaan. Riski pieneni sitä enemmän mitä enemmän kahvia nautittiin17.

  • Vuonna 2012 julkaistun yhdeksästä kohorttitutkimuksesta tehdyn meta-analyysin mukaan vähintään 4 kupillista kahvia päivässä suojasi aivoinfarktilta. Eurooppalaisilla runsas kahvinjuonti oli yhteydessä 18 % pienempään aivoinfarktin riskiin18.

Monissa keskeisissä tutkimuksissa on käsitelty kahvinjuontia ja aivoinfarktin ilmaantuvuutta. Tulosten mukaan kahvinjuonnin yhteydestä aivoinfarktiin ei ole näyttöä. Sen sijaan jonkin verran näyttöä on kahvin suojaavasta vaikutuksesta.

  • Laajassa US Nurses Health Studyn prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa oli mukana 83 076 naista. Yli 24 vuotta kestäneen seurannan aikana todettiin 2280 aivoinfarktia. Tulosten mukaan kahvinjuonnilla oli merkitsevä käänteinen yhteys aivoinfarktien ilmaantuvuuteen. Tupakoinnin lopettaneilla yhteys oli jopa voimakkaampi kuin muilla. Tutkijoiden mukaan kahvinjuonti voi hieman pienentää naisten riskiä sairastua aivoinfarktiin19.

  • Japanilaiseen13 ja hollantilaiseen kohorttitutkimukseen14 sekä hollantilaiseen tapaus-verrokkitutkimukseen20 osallistui sekä miehiä että naisia. Tutkimuksissa oli vähemmän osallistujia, seuranta-aika oli lyhyempi ja sairastuneita vähemmän kuin edellä mainitussa amerikkalaisessa tutkimuksessa. Kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä aivoinfarktiin yhdessäkään näistä kolmesta tutkimuksesta.

  • Tromboemboliaa selvittäneeseen tutkimukseen osallistui 37 393 naista. Heitä seurattiin yli 19 vuotta, jona aikana ilmeni 1950 sairaustapausta. Kahvinjuonnin ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä sairastumisiin21.

  • Kahvinjuonti vaihteli nollasta kahteenkymmeneen kupilliseen päivässä tutkimuksessa, johon osallistui 33 994 aikuista. Tulosten mukaan runsas kahvinjuonti oli yhteydessä pienentyneeseen aivoinfarktin ilmaantuvuuteen siitä huolimatta, että runsaasti kahvia juoneilla oli taipumus myös tupakoida. Mielenkiintoista on, että yli kolme kupillista kahvia päivässä juoneilla esiintyi vähemmän sydämen vajaatoimintaa, diabetesta ja kohonnutta verenpainetta sekä enemmän kohonneita veren kolesterolitasoja kuin henkilöillä, jotka joivat vähemmän kahvia päivässä23.

  • Japanilaiseen tutkimukseen osallistui 82 369 iältään 45–72-vuotiasta aikuista, joilla ei ollut sydän- ja verisuonitautia. Tulosten mukaan kahvinjuonnilla oli käänteinen yhteys sydän- ja verisuonitauteihin ja aivoinfarktiin23.Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.