Kahvi ja sepelvaltimotauti


Suurimmassa osassa tutkimuksista kahvinjuonnin ei ole todettu olevan yhteydessä sepelvaltimotautiin. Tutkimusten tuloksissa on kuitenkin huomattavia eroja. Toisissa on havaittu tilastollisesti merkitsevä positiivinen ja toisissa negatiivinen yhteys. Joissakin tutkimuksissa on havaittu merkitsevä käänteinen yhteys erityisesti naisilla12,13. Myös U-muotoisia yhteyksiä on todettu14.

Meta-analyysien tulokset ovat viitanneet siihen, että kahvinjuonnilla ei ole yhteyttä sepelvaltimotautiin tai siihen, että kahvinjuonnilla on suojaava vaikutus.

  • Vuonna 2009 julkaistiin 21 prospektiiviseen kohorttitutkimukseen perustuva meta-analyysi kahvinjuonnin yhteydestä sepelvaltimotautiin. Yksittäisten tutkimusten tulokset erosivat toisistaan. Kahden tutkimuksen mukaan korrelaatio on positiivinen ja kahden mukaan negatiivinen sekä niillä, jotka juovat 4-6 kupillista kahvia päivässä että niillä, jotka juovat yli 6 kupillista kahvia päivässä12. Kokonaisarvioinnissa kahvinjuonnin ei kuitenkaan havaittu olevan tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä pitkän aikavälin riskiin sairastua sepelvaltimotautiin. Lisäksi säännöllinen ja kohtuullinen kahvinjuonti oli naisilla yhteydessä pienentyneeseen riskiin.

  • Vuonna 2013 julkaistun meta-analyysin mukaan eniten kahvia juovien riski sairastua sepelvaltimotautiin näyttäisi olevan 5 % pienempi verrattuna vähän kahvia juoviin7.

  • Vuonna 2014 julkaistussa meta-analyysissa oli mukana 36 tutkimusta ja tarkastelussa oli 1 279 804 tutkittavaa sekä 36 352 sepelvaltimotautitapausta. Tulosten mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä hieman pienempään sepelvaltimotaudin riskiin. Tutkijoiden mukaan vähän kahvia juovilla (1.5 kupillista päivässä) riski oli pienentynyt 11 % ja runsaasti kahvia juovilla (5 kupillista päivässä) 7 %10.

Monissa keskeisissä tutkimuksissa on arvioitu kahvia ja sepelvaltimotautia, eikä niiden välillä näyttäisi olevan yhteyttä. Joissakin tutkimuksissa kohtuullisella kahvinjuonnilla on todettu olevan suojaava vaikutus.

  • Japanilaisessa tutkimuksessa seurattiin 37 742 osallistujaa yli 10 vuotta. Tänä aikana todettiin 426 sydän- ja verisuonitautikuolemaa ja 2 454 kaikista syistä johtuvaa kuolemaa. Tulosten mukaan kahvinjuonnilla oli tilastollisesti merkitsevä käänteinen yhteys sekä kaikista syistä johtuviin kuolemiin että sydän- ja verisuonitautikuolemiin naisilla. Miehillä kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä sydän- ja verisuonitauteihin13.

  • Hollantilaisessa tutkimuksessa seurattiin 37 514 osallistujaa yli 13 vuotta ja todettiin 1 287 sepelvaltimotautitapausta. Tutkimuksen mukaan kahvinjuonnin yhteys sepelvaltimotautiin oli U-muotoinen, johon liittyi jonkin verran pienentynyt sepelvaltimotaudin riski. Riski oli pienin niillä, jotka joivat päivittäin 2-3 kupillista kahvia14.

  • Ruotsalaisessa tutkimuksessa seurattiin 37 315 miestä yli 9 vuotta ja sydämen vajaatoiminta todettiin 784:llä. Tässä tutkimuksessa kahvinjuonti ei ollut yhteydessä sydämen vajaatoiminnan ilmaantuvuuteen, ei edes niillä, jotka joivat yli 5 kupillista kahvia päivässä15.

  • Toisen ruotsalaisen tutkimuksen asetelmana oli tapaus-verrokki, ja se oli kooltaan pienempi (375 ensimmäisen sydäninfarktin saanutta). Tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys ainoastaan suodatinkahvia käyttävillä miehillä. Naisilla tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ei havaittu16.
Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.