Potilastutkimukset


Edellä käsitellyt, kahvin ja kofeiinin saannin vaikutuksia sydämeen käsitelleet epidemiologiset tutkimukset oli tehty terveillä koehenkilöillä. Tutkimuksia on tehty yhä enemmän myös potilailla, joilla on tietty sairaus. On ilmeistä, että vaikutukset voivat olla sairailla erilaisia kuin terveillä. Nämä havainnot edellyttävät tarkempaa tarkastelua, ja ne voivat osittain selittää epidemiologisten tutkimusten vaihtelevat tulokset.

  • Health Professionals Follow Up –tutkimuksen tulokset 3 497 tyypin 2 diabetesta sairastaneesta miehestä osoittivat, ettei säännöllinen kahvinjuonti ole yhteydessä suurentuneeseen sydän- ja verisuonitautien riskiin tai kuolleisuuteen54.

  • Ruotsalaisessa kohortissa tutkittiin kahvinjuontia ja kuolleisuutta ensimmäisen akuutin sydäninfarktin jälkeen (1369 osallistujaa ja 289 sairastunutta). Ensimmäisen sairaalahoitoon johtaneen sydäninfarktin aikainen kahvinjuonti oli käänteisesti yhteydessä infarktin jälkeiseen kuolleisuuteen55.

  • Pienessä italialaisessa prospektiivisessa kohortissa oli 553 koehenkilöä. Kahdeksan vuotta kestäneen seurannan aikana 323:lla todettiin kohonnut verenpaine. Kahvinjuonnin yhteys kohonneen verenpaineen riskiin vaihteli potilaiden perimän perusteella. Erityisesti vaikutusta oli erilaisilla P450-1A2 genotyypeillä. Kahvi oli yhteydessä riskiin niillä, joilla oli hidas kofeiiniaineenvaihdunta (hitaan *1F alleelin kantajat), mutta ei niillä, joiden kofeiiniaineenvaihdunta on nopeaa56.

  • Vuonna 2016 julkaistiin 715 verenpainepotilaalla tehty tutkimus, jonka mukaan vähintään kolme kupillista kahvia päivässä juovilla oli korkeampi 24-tunnin systolinen verenpaine kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia. Yhteys oli samanlainen sekä tupakoijilla, ylipainoisilla, huonosti Välimeren ruokavaliota noudattavilla että niillä, joilla oli kohonneet veren kolesterolitasot. Tutkimuksen mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä kontrolloimattomaan verenpaineeseen kohonnutta verenpainetta sairastavalla ikääntyneellä väestöllä57.

  • Eräässä tutkimuksessa selvitettiin pitkään jatkuneen kahvinjuonnin yhteyttä sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuuteen 10-vuoden kuluessa sepelvaltimotautikohtauksen saaneilla potilailla. Tulosten mukaan 1-2 kupillista kahvia päivässä oli sepelvaltimotautikohtausten kannalta haitallisempaa kuin se, että kahvia ei juotu ollenkaan. Tutkijoiden mukaan sepelvaltimotautikohtauksen saaneiden voi olla hyödyllistä välttää kahvinjuontia58.

  • Annos-vastetta selvitettiin meta-analyysissa, jossa oli mukana akuuttiin sydäninfarktiin sairastuneita potilaita. Tutkimuksen mukaan kahvin säännöllinen juonti akuutin sydäninfarktin jälkeen oli yhteydessä pienempään kuolleisuusriskiin59.

Lisäksi on tehty myös useita kahvinjuontiin ja kofeiinin saantiin liittyviä kliinisiä kokeita ja poikkileikkaustutkimuksia:

  • Kreikkalaiseen poikkileikkaustutkimukseen osallistui 374 potilasta, joilla oli akuutti sepelvaltimotautikohtaus. Tutkimuksessa verrattiin potilaita, joille tuli ja joille ei tullut sydämen vasemman kammion toimintahäiriötä. Kahvinjuonnin todettiin olevan yhteydessä huomattavasti pienempään riskiin sairastua vasemman kammion toimintahäiriöön potilailla, joilla oli normaali verenpaine. Riski sen sijaan oli suurentunut potilailla, joilla oli kohonnut verenpaine ja jotka joivat vähintään 3 kupillista kahvia päivässä60. Ei kuitenkaan ole selvää, oliko yhteys verenpainepotilailla tilastollisesti merkitsevä.

  • Satunnaistetussa kokeessa Isossa-Britanniassa testattiin aivoinfarktipotilaiden sykevälivaihtelua sen jälkeen, kun he olivat juoneet viiden päivän ajan joko kofeiinipitoista tai kofeiinitonta kahvia. Kahvinjuonti ei ollut yhteydessä haitallisiin kardiovaskulaariisiin tapahtumiin lyhyellä aikavälillä61.

  • Pienessä sveitsiläisessä kokeessa (15 sepelvaltimotautipotilasta ja 15 samanikäistä verrokkia) tutkittiin veren virtausta sydänlihaksessa liikunnan aikana ennen 200 mg:n kofeiiniannoksen nauttimista ja sen jälkeen. Sydänlihaksen veren virtauksen havaittiin vähenevän kofeiinin nauttimisen jälkeen liikunnan yhteydessä, selvimmin potilailla. Muutoksia ei havaittu kofeiinin nauttimisen jälkeen levossa62.

  • Pienessä tutkimuksessa verrattiin potilaita, joilla oli sepelvaltimotauti potilaisiin, joilla ei ollut sepelvaltimotautia. Tulosten mukaan äkillinen kofeiinin nauttiminen paransi merkittävästi endoteelin toimintaa kummassakin ryhmässä ja oli yhteydessä alhaisempiin tulehduksen merkkiainetasoihin plasmassa63.

Potilastutkimusten tuloksia tulisi tulkita varoen. Sairastuneiden rekrytointi tutkimuksiin on luonnollisista syistä johtuen vaikeaa ja siksi koehenkilöiden määrä on näissä tutkimuksissa yleensä suhteellisen pieni. Lisäksi käynnissä oleva hoito saattaa olla tutkimuksessa sekoittava tekijä. Siksi potilailla ja terveillä henkilöillä tehtyjen tutkimusten tulokset voivat olla erilaisia.

Siirry sivun alkuun




Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.