Kahvi ja ruoansulatuskanavan syövät

 

Kahvi ja ruokatorven syöpä


Kahvinjuonnin yhteydestä ruokatorven syöpään on vain vähän tutkimuksia. Kahvi saattaa jopa suojata ruokatorven syövältä, mutta tästä tarvitaan vielä lisää tutkimuksia.

 • Eräässä kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin 22 tutkimusta, joissa selvitettiin kahvinjuonnin yhteyttä riskiin sairastua ruokatorven syöpään (17 tapaus-verrokkitutkimusta; 2 yhdistettyä analyysia ja 3 kohorttitutkimusta; 14 tutkimusta Yhdysvalloista ja Euroopasta)15. Useimmissa tutkimuksissa havaittiin, ettei kahvinjuonti muuta tai pienennä riskiä sairastua ruokatorven syöpään, kun kahvia juodaan vähintään 3 kupillista päivässä. Suurimmassa osassa tutkimuksia kuitenkin todettiin, että riski sairastua ruokatorven syöpään suurenee juoman lämpötilan noustessa. Tuloksiin saattaa tosin liittyä tutkimusharha, koska juomien tarkat lämpötilat, käyttömäärät ja –tiheydet sekä ruokatorven syövän tarkka tyyppi eivät ole tiedossa15.

 • Vuonna 2011 julkaistun meta-analyysin mukaan kahvinjuonnilla oli käänteinen yhteys ruokatorven syöpään (suhteellinen riski 0.55)8.

 • Vuonna 2011 julkaistussa laajassa norjalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa seurattiin 14 vuotta keski-ikäisiä miehiä ja naisia (n=389 264). Tulosten mukaan kahvinjuonti ei ollut yhteydessä ruokatorven syöpään16.

 • Vuonna 2013 julkaistussa meta-analyysissa oli mukana 7367 ruokatorven syöpätapausta. Tulosten mukaan kahvi ja vihreä tee, mutta ei musta tee, suojaavat riskiltä sairastua ruokatorven syöpään17.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2007 julkaistussa asiantuntijaraportissa (Second Expert Report) laadittiin katsaus ruokavalion, ravintoaineiden ja fyysisen aktiivisuuden yhteydestä 17:ään syöpään. Raportissa ei mainita kahvia ruokatorven syöpään liittyen18.

 

Kahvi ja mahasyöpä


Kahvinjuonnin yhteyttä mahasyöpään selvittäneissä meta-analyyseissa on päädytty vaihteleviin tuloksiin. Suurin osa tutkimuksista viittaa siihen, että kahvinjuonti ei ole yhteydessä riskiin sairastua mahasyöpään, mutta joissakin tutkimuksissa on saatu vaihtelevia tuloksia. Siksi lopullisten johtopäätösten tekemiseksi tarvitaan lisätutkimuksia.

 • Systemaattisessa 23 tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissa kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä mahasyöpään kohorttitutkimuksissa (suhteellinen riski 1.02) tai tapaus-verrokkitutkimuksissa (suhteellinen riski 0.97)19.

 • Vuonna 2014 julkaistun meta-analyysin mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä riskiin sairastua mahasyöpään. Tutkijat tosin viittasivat tupakoinnin mahdollisesti sekoittavan joitakin myönteisiä tutkimustuloksia. Siksi lisätutkimukset ovat tarpeen20.

 • Vuonna 2015 julkaistiin viisi meta-analyysia, joista kahden mukaan kahvi ei ole yhteydessä riskiin sairastua mahasyöpään21,22 ja kolmessa viitattiin kahvinjuonnin olevan yhteydessä mahasyöpään23-25. Joissakin tutkimuksissa yhdysvaltalaisten tulokset erosivat eurooppalaisten ja aasialaisten tuloksista. Myös yli tai alle 10 vuotta kestäneiden tutkimusten tuloksissa oli eroja22. Jotkut tutkimukset puolestaan viittasivat siihen, että kahvinjuonti saattaa olla mahalaukun yläosan syövän riskitekijä22,25. Siksi tämän selvittämiseksi tarvitaan lisätutkimuksia.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2007 julkaisemassa asiantuntijaraportissa kahvi listattiin mahasyöpään liittyen ryhmään ”Rajallinen näyttö – ei johtopäätöstä”18.

Kahvi ja ruoansulatuskanavan yläosan syövät

Tutkimusten mukaan kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys suuontelon ja nielun syöpiin (suhteellinen riski 0.64).

 • Vuosina 1989-2009 julkaistuista havainnointitutkimuksista tehdyn systemaattisen meta-analyysin mukaan eniten kahvia juovilla (vähintään 3-5 kupillista/päivä) on 36 % pienempi riski sairastua suuontelon ja nielun syöpiin kuin vähiten kahvia juovilla (enintään kupillinen kahvia/päivä). Meta-analyysissa oli mukana 2633 tapausta yhdestä kohortti- ja kahdeksasta tapaus-verrokkitutkimuksesta. Toisaalta kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä kurkunpään syöpään. Tutkimusten välillä ei ollut merkitseviä eroja26.

 • Kahden meta-analyysin mukaan kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys posken ja nielun syöpiin (suhteellinen riski 0.47)8,27.

 • Lisäksi laajassa norjalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa, jossa seurattiin 14 vuotta keski-ikäisiä miehiä ja naisia (n=389 624), ei havaittu juodun kahvin määrän olevan yhteydessä poskiontelon ja nielun syöpiin. Tutkijat eivät tosin voineet sulkea pois heikkoa käänteistä yhteyttä16.

 • Vuonna 2014 julkaistiin kaksi meta-analyysia kahvinjuonnin yhteydestä kurkunpään syöpään. Tulokset olivat ristiriitaisia: toisen mukaan teen ja kahvin juonti eivät olleet yhteydessä kurkunpään syöpään28 ja toisen mukaan kahvinjuonti, mutta ei teenjuonti, oli yhteydessä suurentuneeseen riskiin29.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2007 julkaisemassa asiantuntijaraportissa kahvi listattiin suun, nielun ja kurkunpään syöpään liittyen ryhmään ”Rajallinen näyttö – ei johtopäätöstä”18.

 


Kahvi ja maksasyöpä

[klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi]

Maksasyöpä on maailman viidenneksi ja Euroopan neljänneksitoista yleisin syöpä2. Tutkimuksissa kahvinjuonnilla on havaittu olevan käänteinen yhteys maksasyövän riskiin. Kahvinjuonti näyttää olevan yhteydessä maksasairauden hitaampaan etenemiseen.

Neljän meta-analyysin mukaan kahvinjuonti on yhteydessä merkitsevästi pienentyneeseen riskiin sairastua maksasyöpään30-33. Yksi meta-analyyseista viittaa siihen, että maksasolusyövän riski on kahvinjuojilla 40 % pienempi kuin niillä, jotka eivät juo kahvia33. Vuonna 2015 julkaistiin eurooppalaisen kohortin prospektiivinen monikeskustutkimus, jonka tulokset vahvistivat näyttöä kahvin- ja teenjuonnin käänteisestä yhteydestä maksasolusyöpään34.

Kroonista hepatiitti B -virusta kantavilla (ryhmä, jolla on suurentunut maksasyövän riski) Hongkongissa tehdyn tapaus-verrokkitutkimuksen mukaan niillä, jotka joivat kahvia vähintään neljä kertaa viikossa oli 59 % pienempi riski sairastua maksasyöpään kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia. Tutkimuksessa havaittiin myös merkitsevä annos-vastesuhde35. Tämän jälkeen julkaistut tutkimukset ovat viitanneet siihen, että riski hepatiitti C:n muuttumisesta maksasyöväksi pienenee 22 % jokaista kahvikupillista kohden ja vähintään kolme kupillista kahvia päivässä pienentää taudin etenemisen riskiä 62 %36.

Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin maksasyövän ja biologisten markkereiden välistä yhteyttä. Tulosten mukaan kahvinjuonnin käänteinen yhteys maksasolusyövän riskiin selittyy osittain tulehduksen biomarkkereilla ja maksasolujen vaurioitumisella37. Lisäksi World Cancer Research Fund julkaisi vuonna 2015 raportin, jossa kahvi on listattu todennäköisesti riskiä pienentäväksi38.

Kahvin yhteydestä pienentyneeseen maksasyövän riskiin ja maksataudin hitaampaan etenemiseen on esitetty kaksi mahdollista mekanismia5,6,31,35

 • Kirroosi on merkittävä maksasyövän riskitekijä ja kahvin on osoitettu estävän maksataudin markkerina toimivan maksan transaminaasitason nousua.

 • Kahvi saattaa alentaa veren rautapitoisuutta, ja siten pienentää maksasyövän riskiä.

Kahvin antioksidanttien ja muiden yhdisteiden merkityksestä tarvitaan lisätutkimuksia.

Siirry sivun alkuun

Kahvi ja haimasyöpä


Tieteellisen tutkimusnäytön mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä suurentuneeseen haimasyövän riskiin, mutta osa tutkimuksista viittaa käänteiseen yhteyteen.

 • Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (International Agency for Research on Cancer, IARC) mukaan vuonna 1990 näyttö kahvinjuonnin yhteydestä haimasyöpään oli riittämätöntä. Vuonna 1970 ja 1981 julkaistujen tutkimusten positiivisten tulosten arvioitiin liittyvän sekoittaviin tekijöihin. Lisäksi tuloksiin todennäköisesti vaikuttivat verrokkeina olleiden potilaiden ruonsulatuskanavan ongelmat, joiden seurauksena he olivat vähentäneet kahvinjuontia6.

 • IARC:n monografian jälkeen julkaistussa World Cancer Research Fundin (WCRF) raportissa oli mukana 37 tapaus-verrokkitutkimusta ja 18 kohorttitutkimusta käsitellyt meta-analyysi. Sen mukaan kahvinjuojien suhteellinen riski oli 1.04 ja niiden, jotka eivät juoneet kahvia vastaavasti 1.007. Toisin sanoen kahvinjuonnin ei havaittu lisäävän haimasyövän riskiä.

 • Tämän meta-analyysin jälkeen julkaistiin laaja japanilainen kohorttitutkimus, jossa 102 137 osallistujaa seurattiin yli 11 vuotta. Tutkimuksessa kahvinjuonnin ei havaittu suurentavan riskiä39. Tulosten mukaan kolme kupillista kahvia päivässä juovilla miehillä oli pienempi riski kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia.

 • Uudemmassa meta-analyysissa tarkasteltiin 14 kohorttitutkimusta. Tulosten mukaan kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys haimasyövän riskiin (suhteellinen riski 0.82)8.

 • Toinen 14 kohorttitutkimuksen meta-analyysi tarkasteli 671 080 osallistujaa (1 496 syöpätapausta) Euroopasta, Yhdysvalloista ja Japanista. Tutkittavia seurattiin jopa yli 14 vuotta. Tulosten mukaan miehillä kahvinjuonnin yhteys haimasyövän riskiin oli käänteinen40. Säännöllisesti kahvia juovilla oli 18 % pienempi riski sairastua haimasyöpään verrattuna niihin, jotka eivät juoneet kahvia. Kohtuullisesti kahvia juovien riski oli 14 % ja runsaasti kahvia juovien 32 % pienempi. Kaiken kaikkiaan yksi lisäkupillinen kahvia oli yhteydessä 4 % pienempään haimasyövän riskiin.

 • Meta-analyysi, jossa oli mukana 37 tapaus-verrokkitutkimusta ja 17 kohorttitutkimusta käsitteli 10 594 haimasyöpätapausta. Tulosten mukaan edes runsaan kahvinjuonnin ei havaittu olevan vakuuttavasti yhteydessä haimasyövän riskiin, kun tupakointi huomioitiin41.

 • Lisäksi kahdessa italialaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa juodun kahvin määrän tai kahvin käytön keston ei havaittu olevan yhteydessä haimasyövän riskiin. Tämä viittaa siihen, että kahvilla ei ole kausaalista yhteyttä haimasyöpään42.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2012 julkaisemassa haimasyöpää käsitelleessä raportissa kahvi listattiin ryhmään ”Huomattava vaikutus riskiin ei ole todennäköinen”43.Kahvi ja suolistosyövät


[klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi]

Kahvinjuonnilla näyttää olevan lievä suotuisa vaikutus riskiin sairastua suolistosyöpään. Tämä on havaittu johdonmukaisesti erilaisissa tutkimusasetelmissa (sairaala vs. väestö), eri maantieteellisillä alueilla ja eri sekoittavat tekijät huomioiden. Kahvinjuonnin yhteyttä suolistosyöpään on selvitetty useissa meta-analyyseissa, joista useimmissa on havaittu käänteinen yhteys. Yksi meta-analyysi kuitenkin viittaa siihen, ettei suojaavaa vaikutusta ole, mutta kahvinjuonnilla ei myöskään havaittu olevan suolistosyöpään liittyen haitallisia vaikutuksia:

 • Vuonna 2004 julkaistussa meta-analyysissa oli mukana 3 kohorttitutkimusta ja 15 tapausverrokkitutkimusta Japanista, kahdeksasta Euroopan maasta, Argentiinasta ja Yhdysvalloista. Tutkimuksissa oli 147 227 osallistujaa ja yhteensä 8 713 syöpätapausta44. Tutkijoiden mukaan tutkimusasetelmat olivat epäyhtenäisiä. Kohorttitutkimuksissa ei havaittu yhteyttä, mutta tapaus-verrokkitutkimuksissa suhteellinen riski oli yleensä alle 1.

 • Toisessa meta-analyysissa oli mukana 5 kohorttitutkimusta ja 12 tapaus-verrokkitutkimusta, joissa oli yhteensä 6 192 suolistosyöpätapausta. Tulosten mukaan eniten kahvia juovilla (vähintään 4 kupillista päivässä) oli 24 % pienempi sairastumisriski (suhteellinen riski 0.76) kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia45. Uudemmassa meta-analyysissa  ei havaittu kahvinjuonnin suojaavaa vaikutusta, mutta ei myöskään haitallisia vaikutuksia46.

 • Vuonna 2010 julkaistussa meta-analyysissa tarkasteltiin 24 tapaus-verrokkitutkimusta. Tulosten mukaan kahvinjuojilla oli 17 % pienempi riski kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia. Jokainen kupillinen kahvia pienensi riskiä 6 % (suhteellinen riski 0.70). Eniten kahvia juovilla riski sairastua suolistosyöpään oli 30 % pienempi (suhteellinen riski 0.70)47.

 • Kahvinjuonnilla havaittiin olevan käänteinen yhteys riskiin sairastua suolistosyöpään meta-analyysissa, jossa oli mukana 15 kahvinjuonnin ja suolistosyövän välistä yhteyttä selvittänyttä kohorttitutkimusta8. Samaan johtopäätökseen päätyi myös vuonna 2012 julkaistu havainnointitutkimusten meta-analyysi, jossa oli mukana 15 522 syöpätapausta. Tulokset viittasivat siihen, että kahvinjuonti saattaa merkitsevästi pienentää erityisesti eurooppalaisten ja naisten riskiä sairastua suolistosyöpään ja paksusuolen syöpään48.

 • Kahdessa japanilaisessa kohorttitutkimuksessa oli 31 550 ja 96 000 osallistujaa. Tulosten mukaan vähintään 3 kupillista kahvia päivässä juovilla naisilla sairastumisriski oli pienentynyt 56 %49,50.
 • Väestöpohjaisessa Molecular Epidemiology of Colorectal Cancer (MECC) -tutkimuksessa Pohjois-Israelissa oli mukana 5 145 tapausta ja 4 097 verrokkia. Tulosten mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä 26 % pienempään riskiin sairastua suolistosyöpään51.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2011 julkaisemassa paksusuoli- ja peräsuolisyöpää käsittelevässä raportissa kahvia ei ole mainittu riskitekijänä52.

Ainoastaan yhdessä meta-analyysissa on havaittu annos-vastesuhde47, mikä viittaa kynnysvaikutukseen tai kahvia juovien ja kahvia juomattomien välisiin eroihin. Tämä voi tosiaankin olla sekoittava tekijä, joka liittyy kahvinjuonnin vähentämiseen sen jälkeen, kun potilaille on tullut oireita.

Kahvinjuonnin käänteinen yhteys riskiin sairastua suolistosyöpään on liitetty moniin tekijöihin44-47,53:

 • Kahvin sisältämien diterpeenien ja antioksidanttien antikarsinogeeniset ominaisuudet.
 • Kahvin kyky aiheuttaa sappihappojen ja neutraalien sterolien erittymistä paksusuolessa.
 • Paksusuolen liikkuvuuden stimulaatio, joka lyhentää aikaa, jonka mutageenit ovat yhteydessä suolen limakalvoon.
 • Kofeiini estää paksusuolen syöpäsolujen kasvua.


Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.