Kahvi ja virtsarakko-, munuais- ja eturauhassyöpä


Kahvi ja virtsarakon syöpä


Tutkimusnäyttö kahvinjuonnin yhteydestä virtsarakon syöpään on ristiriitaista. Virtsarakon syövän kaksi merkittävintä riskitekijää ovat tupakointi ja altistuminen aromaattisille amiineille. Riskiin vaikuttavat kuitenkin myös muut elämäntapatekijät.

 • Vuonna 1991 Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos (International Agency for Research on Cancer, IARC) arvioi silloin käytössä olleen rajallisen tutkimustiedon perusteella, että kahvinjuonti aiheuttaa mahdollisesti virtsarakon syöpää ihmisille. IARC luokitteli kahvin ryhmään 2B (mahdollisesti karsinogeeninen ihmisille).

 • Seitsemässä meta-analyysissa, joissa on arvioitu kahvinjuonnin yhteyttä riskiin sairastua virtsarakon syöpään, on saatu vaihtelevia tuloksia54-60. Tämänhetkisen tutkimusnäytön perusteella on vaikea tehdä johtopäätöksiä kahvinjuonnin yhteydestä riskiin sairastua virtsarakon syöpään.

 • Joissakin tutkimuksissa on havaittu suurempi riski sairastua virtsarakon syöpään54,60. Mm. vuonna 2011 julkaistun meta-analyysin mukaan kahvijuonti lisää virtsateiden syövän riskiä 20 %:lla55. Toisissa selvityksissä vakuuttavaa näyttöä yhteydestä ei ole havaittu56-60. Vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa seurattiin 73 346 japanilaista, joista 274:llä todettiin virtsarakon syöpä.
  Tulokset osoittivat, että kahvinjuonnilla on merkitsevä käänteinen yhteys riskiin sairastua virtsarakon syöpään61.

 • Tutkimuksissa on raportoitu useita sekoittavia tekijöitä kuten tupakointi, miessukupuoli ja aasialaisuus. Kolmen meta-analyysin mukaan niillä, jotka eivät tupakoi näyttäisi olevan jonkin verran suurempi riski sairastua virtsarakon syöpään kuin tupakoijilla64,59,60. Tosin vuonna 2016 julkaistussa japanilaisessa tutkimuksessa kahvinjuonnilla havaittiin olevan käänteinen yhteys virtsarakon syöpään myös silloin, kun tulokset ryhmiteltiin tupakoinnin perusteella61.  Tutkimukset viittaavat lisäksi siihen, että aasialaisilla kahvinjuonti on yhteydessä pienempään riskiin sairastua  virtsarakon syöpään59. Osa tutkimuksista viittaa siihen, että kahvia juovilla miehillä on muita suurempi riski sairastua virtsarakon syöpään60,62. Näiden yhteyksien ymmärtämiseksi tarvitaan lisätutkimuksia.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2012 julkaisemassa virtsarakon syöpää käsittelevässä raportissa kahvi on listattu ryhmään ”Rajallinen näyttö – ei johtopäätöstä”63.

 

Kahvi ja munuaissyöpä

Tutkimustulokset viittaavat johdonmukaisesti siihen, ettei kahvinjuonti ole yhteydessä munuaissyöpään.

 • Munuaissyövän esiintyvyys on tasaisesti lisääntynyt viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana, minkä seurauksena on alettu selvittää mahdollisia yhteyksiä ruokavalioon. Munuaissyövän etiologia viittaa tupakoinnin ja ylipainon lisäävän riskiä, kun taas hedelmillä ja kasviksilla näyttäisi olevan suojaava vaikutus.

 • World Cancer Research Fund löysi 18 tapaus-verrokkitutkimusta ja 5 kohorttitutkimusta, jotka selkeästi ja johdonmukaisesti osoittivat, ettei kahvinjuonti ole yhteydessä munuaissyöpään7.

 • Muutamista muista tutkimuksista tehdyssä katsauksessa, jossa oli mukana yhteenveto 13 prospektiivisesta tutkimuksesta (530 469 naista, 244 483 miestä, 1 478 munuaissyöpäpotilasta), kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä munuaissyöpään (suhteellisen riskin keskiarvo tutkimuksissa 0.99)64,65. Myöskään vuonna 2014 julkaistussa meta-analyysissa ei yhteyttä havaittu58.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2015 julkaisemassa munuaissyöpäraportissa kahvi listattiin ryhmään: ”Rajallinen näyttö ­– ei johtopäätöstä”66.

 

Kahvi ja eturauhassyöpä

[klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi]

Tutkimukset viittaavat siihen, että kahvinjuonti ei ole yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua eturauhassyöpään. Osa tutkimuksista viittaa mahdolliseen käänteiseen yhteyteen.

 • Meta-analyysissa, jossa oli mukana 6 kohortti- ja 5 tapaus-verrokkitutkimusta, kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä riskiin sairastua eturauhassyöpään67. Koko elinaikana kumuloitunut kahvin kulutus, kahvinjuonnin aloitusikä tai kesto eivät vaikuttaneet eturauhassyövän esiintyvyyteen.

 • Vuonna 2011 julkaistun meta-analyysin mukaan kahvinjuojilla oli 21 % pienempi riski sairastua eturauhassyöpään kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia (suhteellinen riski 0.79)8.

 • Health Professionals Follow-up tutkimuksen prospektiivisessa analyysissa oli mukana 47 911 miestä, joista 5 035:llä oli eturauhassyöpä. Kahvinjuonnilla havaittiin vahva käänteinen yhteys edenneen eturauhassyövän riskiin. Miehillä, jotka joivat vähintään 6 kupillista kahvia päivässä, oli 60 % pienempi riski sairastua kuolemaan johtavaan ja edenneeseen eturauhassyöpään kuin miehillä, jotka eivät juoneet kahvia. Yhteys näyttäisi liittyvän kahvin muihin yhdisteisiin kuin kofeiiniin, koska yhteys kuolemaan johtavaan eturauhassyöpään oli samanlainen sekä kofeiinia sisältävään kahviin että kofeiinittomaan kahviin liittyen68.

 • Vuonna 2014 julkaistu meta-analyysi viittasi siihen, että kahvinjuonti suojaa eturauhassyövältä. Johtopäätösten mukaan kahvinjuonti saattaa olla käänteisesti yhteydessä kuolemaan johtavaan eturauhassyöpään, mutta tulokset eivät osoittaneet selkeää yhteyttä sen esiintyvyyteen69.

 • Kolme muuta vuonna 2014 julkaistua meta-analyysia tukivat hypoteesia, jonka mukaan kahvinjuonti saattaa pienentää riskiä sairastua eturauhassyöpään70-72. Yksi meta-analyyseista viittasi siihen, että kahvinjuonnilla on merkitsevä käänteinen yhteys kuolemaan johtavaan ja pahanlaatuiseksi luokiteltuun eturauhassyöpään70. Toinen meta-analyysi puolestaan viittasi siihen, että vähintään 4 tai 5 kupillista kahvia päivässä saattaa olla yhteydessä pienempään riskiin sairastua kuolemaan johtavaan tai pahanlaatuiseksi luokiteltuun eturauhassyöpään71.

 • Vuonna 2015 julkaistun meta-analyysin mukaan kahvinjuonti saattaa olla yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua eturauhassyöpään erityisesti eurooppalaisilla. Meta-analyysissa havaittiin myös käänteinen yhteys eturauhaseen rajoittuneeseen syöpään73.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2015 julkaisemassa eturauhassyöpää koskevassa raportissa kahvi listattiin ryhmään ”Rajallinen näyttö – ei johtopäätöstä”74.

Siirry sivun alkuun


Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.