Maksan toiminta

Kahvi ja maksan toiminta

Kahvi ja maksasyövän riski

IARC (International Agency for Research on Cancer) julkaisi vuonna 2016 kahvin ja syöpään liittyvästä tieteellisestä tutkimusnäytöstä päivitetyn katsauksen, jonka mukaan kahvin karsinogeenisuudesta ei löytynyt tieteellistä näyttöä. IARC:n tieteellisessä arvioinnissa todettiin, että tutkimusten mukaan kahvinjuonnilla näyttää olevan käänteinen yhteys maksasyöpään9.

Maksasyöpää selvittäneistä prospektiivisista kohorttitutkimuksista ja tapaus-verrokkitutkimuksista tehdyissä neljässä meta-analyysissa havaittiin, että kaikki kymmenen arvioitua epidemiologista tutkimusta osoittivat kahvinjuonnin olevan käänteisesti yhteydessä maksasyöpään3-6. Meta-analyyseissa mukana olleiden kohorttitutkimusten tulokset osoittivat, että kahvinjuonnin käyttötiheyden ja pienentyneen maksasyöpäriskin välillä on annos-vastesuhde.

Myös US Multi Ethnic Cohort -tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä maksasolusyövän ilmaantuvuuteen. Tulosten mukaan 2-3 kupillista kahvia päivässä juoneilla oli 38 % pienempi ja yli 4 kupillista päivässä juoneilla 41 % pienempi sairastumisriski34. Vastaava yhteys on havaittu kahdessa laajassa tutkimuksessa35,36. EPIC-tutkimuksessa35 eniten kahvia juoneiden riski oli pienentynyt jopa 72 % ja US Consortium-tutkimuksessa36 päivittäin yli 3 kupillista kahvia juoneilla naisilla riski oli pienentynyt 54 %. US Consortium -tutkimuksen tuloksissa kiinnostavaa oli se, että vaikutus oli naisilla suurempi kuin miehillä.

Erityyppisten kahvien vaikutuksia selvittäneen suomalaisen tutkimuksen mukaan sekä suodatin- että pannukahvin juonti oli käänteisesti yhteydessä maksasyöpätapausten määrään sekä kuolleisuuteen krooniseen maksasairauteen37.

Käänteinen yhteys kahvinjuonnin ja maksasyövän välillä on havaittu sekä aikaisemmin sairastuneilla koehenkilöillä että niillä, joilla ei aikaisemmin ole ollut maksasairautta. Esimerkiksi maksatulehdusta sairastaneilla potilailla tehtyjen tapaus-verrokkitutkimusten mukaan kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua maksasolusyöpään38,39. Yhden tutkimuksen mukaan merkitystä saattaa olla erityisesti sillä, että on koko elämän ajan juonut noin 3 kupillista kahvia päivässä.

Tutkimusten mukaan kahvinjuonti on yhteydessä jopa 40 % pienempään maksasyövän riskiin verrattuna siihen, että kahvia ei juoda lainkaan34-39.


Kahvi ja muut maksasairaudet

Kahvinjuonnin on havaittu liittyvän myös pienempään riskiin sairastua muihin maksasairauksiin. Vuonna 2014 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä hyödyllisiin vaikutuksiin potilailla, joilla oli krooninen maksatauti, kirroosi, maksasolusyöpä tai ei-alkoholiperäinen rasvamaksa7. Myös vuonna 2016 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan ennestään maksasairailla potilailla yli 2 kupillista kahvia päivässä oli yhteydessä pienempään fibroosin ja kirroosin ilmaantuvuuteen, pienempään maksasolukarsinoomien määrään ja alhaisempaan kuolleisuuteen9.

 • Kirjallisuuskatsauksen mukaan muita enemmän kahvia juovilla potilailla fibroosi eteni hitaammin, erityisesti silloin, kun maksasairauden syynä oli alkoholi10.

 • US National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 1999-2010) -tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että runsaampi kahvinjuonti (mukaan lukien kofeiiniton kahvi) on yhteydessä suotuisasti alhaisempiin maksaentsyymitasoihin40.

 • Rotterdam Study -tutkimuksen tulosten mukaan ei-alkoholiperäistä rasvamaksaa sairastavilla potilailla vähintään kolme kupillista kahvia päivässä pienensi maksan jäykkyyttä, joka on maksafibroosin markkeri41.


Krooninen maksasairaus

 • Skotlantilaisen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kahvinjuonti on yhteydessä maksakirroosin vähäisempään esiintyvyyteen potilailla, joilla on krooninen maksasairaus12.

 • US Multi Ethnic Cohort -tutkimuksen mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä pienempään kroonisen maksasyövän ilmaantuvuuteen. Päivittäin 2-3 kupillista kahvia juoneilla oli 46 % ja yli neljä kupillista juoneilla 71 % pienempi riski kuolla krooniseen maksasairauteen kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia34.


Ei-alkoholiperäinen rasvamaksa

 • Pohjoisamerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin ei-alkoholiperäistä rasvamaksaa sairastavien potilaiden ruokatottumuksia käyttämällä US National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 2001-2008) -tutkimuksen aineistoja. Tulosten mukaan kofeiinin saanti on itsenäisesti yhteydessä pienempään riskiin sairastua ei-alkoholiperäiseen rasvamaksaan. Tämä viittaa mahdolliseen suojaavaan vaikutukseen14.

 • Vuonna 2012 julkaistun tutkimuksen mukaan kahvinjuonti ja kofeiinin saanti korreloivat ei-alkoholiperäisen rasvamaksan esiintyvyyteen ja vakavuuteen. Kahvinjuonti ja kofeiinin saanti olivat yhteydessä merkitsevästi pienempään fibroosin riskiin potilailla, joilla oli ei-alkoholiperäinen rasvamaksa15.

 • Meksikolaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa selvitettiin kahvin antioksidanttien vaikutusta potilailla, joilla oli ei-alkoholiperäinen rasvamaksa ja potilailla, joilla sitä ei ollut. Tutkimuksessa mitattiin antioksidanttientsyymien ja rasvojen hapettumista kuvaavien markkereiden pitoisuudet. Tulosten mukaan runsas kahvinjuonti suojasi ei-alkoholiperäiseltä rasvamaksalta. Mitatuissa antioksidanttimuuttujissa ei kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja16.

 • Non-alcoholic Steatohepatitis Clinical Research Networkin (NASH_CRN) tiedot 728 aikuisesta viittaavat siihen, että kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä edenneeseen fibroosiin potilailla, joilla on ei-alkoholiperäinen rasvamaksa17.

 • Kahvia juovilla ei-alkoholiperäistä rasvamaksaa sairastaneilla potilailla on kolmessa kirjallisuuskatsauksessa todettu merkitsevästi pienempi maksafibroosin riski18-20. Yksi katsauksista viittaa siihen, että pienentyneeseen riskiin on yhteydessä kofeiinin säännöllinen saanti kahvista, mutta ei kofeiinin kokonaissaanti19.

C-Hepatiitti

 • Prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa Yhdysvalloissa seurattiin lähes neljä vuotta 766 potilasta, joilla oli C-hepatiittitartunta21. Potilaista 230:llä tauti eteni vakavaksi eli heillä joko todettiin kirroosi tai kahden pisteen nousu Ishak fibroosi -indeksissä (fibroosin kehittymistä kuvaava histologinen mittaus, arviointiasteikko 0-6). Teenjuonti ei ollut yhteydessä tuloksiin. Säännöllinen kahvinjuonti sen sijaan oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä taudin hitaampaan kehittymiseen28.

 • Ranskalaisen tutkimuksen tavoitteena oli arvioida kofeiinin vaikutuksia fibroosiin potilailla, joilla oli krooninen C-hepatiitti. Tulosten mukaan yli 408 mg kofeiinia/päivä oli näillä potilailla yhteydessä alhaisempaan histologiseen aktiivisuuteen22.

 • Tutkittaessa C-hepatiittivirusta kantavia potilaita havaittiin, että päivittäinen suodatinkahvin nauttiminen saattaa vaikuttaa myönteisesti maksan alaniiniaminotransferaasi-entsyymin (ALT) tasapainottamiseen kroonista tulehdusta sairastavilla23.

 • Singapore Chinese Health Study -tutkimuksen aineisto, 63 275 aikuista, perustui väestöpohjaiseen kohorttiin. Tulokset viittaavat siihen, että kahvinjuonnin ja ei-virusperäiseen maksatulehdukseen liittyvän kirroosin välillä on vahva käänteinen annos-vasteinen yhteys. Yli kaksi kupillista kahvia päivässä juoneilla oli 66 % pienempi riski kuolla kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia ollenkaan. Yhteyttä ei kuitenkaan havaittu kahvinjuonnin ja B-hepatiittiin liittyvän kirroosin välillä8.

Jos potilaat muuttavat tottumuksiaan tai ruokavaliotaan sairauden tai sen hoidon vuoksi, saattaa se vaikuttaa havainnointitutkimuksen tuloksiin. Siksi on tärkeää arvioida, onko tällaiset tekijät huomioitu asianmukaisesti. Tapaus-verrokkitutkimukset ovat erityisen herkkiä sekoittaville tekijöille, varsinkin, kun verrokkeina käytetään muita potilaita. Prospektiiviset kohorttitutkimukset eivät ole yhtä herkkiä tämäntyyppisille sekoittaville tekijöille.