Syöpä

Kahvi ja kehon muiden osien syövät

Kahvi ja ihosyöpä

Kahvinjuonti ei tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan ole yhteydessä ihosyöpään. Kofeiini saattaa kuitenkin suojata ihosoluja UVB-säteilyn haitallisilta vaikutuksilta99-103.

 • Vuonna 2008 julkaistussa hiirikokeessa havaittiin, että juomaveteen lisätty tai suoraan iholle levitetty kofeiini aiheutti UVB-säteilyn vaurioittamien solujen kuoleman99. Vuonna 2009 vastaava koe tehtiin viljellyillä ihmisen ihosoluilla, jolloin kofeiinin havaittiin kaksinkertaistavan UVB-säteilyn vaurioittamien solujen kuolemat ja mahdollisesti pienentävän tällä tavoin riskiä sairastua syöpään100.

 • Taustalla oleva molekyylitason mekanismi on samanlainen sekä hiirillä että ihmisillä, minkä perusteella tutkijat olettivat, että kofeiini tai jokin samalla tavalla toimiva yhdiste voisi ulkoisesti käytettynä suojata ihmisten ihoa UVB-säteiden vahingoittavilta vaikutuksilta100.

World Cancer Research Fundin vuonna 2007 julkaisemassa asiantuntijaraportissa kahvi listattiin ihosyöpään liittyen ryhmään ”Rajallinen näyttö – ei johtopäätöstä”19. Kuitenkin vuonna 2015 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin mukaan kahvinjuonti on mahdollisesti yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua melanoomaan, mutta tutkijoiden mukaan lisätutkimuksia tarvitaan101.

Annosvastetta on sen jälkeen selvitetty kahdessa tutkimuksessa. Vuonna 2015 julkaistun tutkimuksen mukaan yksi lisäkupillinen kofeiinia sisältävää kahvia pienensi ihomelanooman riskiä 4%102.  Vuonna 2016 julkaistun tutkimuksen mukaan kofeiinia sisältävällä kahvilla on lineaarinen annosvasteinen vaikutus pienentyneeseen riskiin sairastua pahanlaatuiseen melanoomaan, mutta kofeiinittomalla kahvilla ei ole vaikutusta103.


Kahvi ja keuhkosyöpä

Runsas kahvinjuonti, yli viisi kupillista päivässä, on yhdistetty suurentuneeseen keuhkosyövän riskiin, mutta IARC:n mukaan tulosten taustalla saattaa olla tupakointiin liittyviä tai muita sekoittavia tekijöitä1.

 • Vuonna 2010 julkaistussa meta-analyysissa oli mukana 5 347 keuhkosyöpäpotilasta ja 104 911 verrokkia viidestä prospektiivisesta ja kahdeksasta tapaus-verrokkitutkimuksesta. Tulosten mukaan runsas kahvinjuonti, vähintään 5-7 kupillista päivässä, oli yhteydessä keuhkosyöpään. Eniten kahvia juovilla riski sairastua keuhkosyöpään oli suurentunut 27 % (suhteellinen riski 1.27). Riski suureni 14 %, kun kahvinjuonti lisääntyi kahdella kupillisella päivässä (suhteellinen riski 1.14)104.

 • Kaikkein runsain kahvinkulutus oli merkitsevästi yhteydessä suurentuneeseen keuhkosyövän riskiin prospektiivisissa Yhdysvalloissa ja Japanissa tehdyissä tutkimuksissa. Tupakoimattomilla runsas kahvinjuonti oli melkein merkitsevästi yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua keuhkosyöpään104.

 • Vuonna 2016 julkaistussa meta-analyysissa oli mukana 12 276 keuhkosyöpäpotilasta ja 102 516 verrokkia. Tulokset viittaavat siihen, että yli kolme kupillista kahvia/päivä on merkitsevästi yhteydessä suurempaan riskiin sairastua keuhkosyöpään miehillä, mutta ei naisilla sekä amerikkalaisilla ja aasialaisilla, mutta ei eurooppalaisilla ja tupakoijilla, mutta ei tupakoimattomilla105.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2007 julkaisemassa toisessa asiantuntijaraportissa kahvi listattiin keuhkosyöpään liittyen ryhmään ”Rajallinen näyttö – ei johtopäätöstä”19.

 • Vuonna 2016 julkaistun IARC:n arvioinnin mukaan joissakin tutkimuksissa on kahvinjuonnin on havaittu lisäävän keuhkosyövän riskiä, mutta tulokset selittyvät todennäköisesti sekoittavilla tekijöillä, kuten tupakoinnilla. Raportin mukaan kahvinjuonnin yhteydestä keuhkosyöpään ei ole tutkimusnäyttöä1.

Kahvi ja aivokasvaimet

Kahvinjuonti saattaa olla yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua aivokasvaimiin erityisesti miehillä. Aihetta on kuitenkin tutkittu vain vähän, joten lisätutkimukset ovat tarpeen.

 • Kolmen yhdysvaltalaisen kohorttitutkimuksen aineiston yhteenvedossa oli mukana 335 sairastunutta. Tulosten mukaan vähintään viisi kupillista kahvia ja teetä päivässä juoneilla oli 40 % pienempi riski sairastua glioomaan (keskushermoston kasvain) kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia tai teetä (suhteellinen riski 0.60)106. Kofeiinittoman kahvin ei havaittu olevan yhteydessä glioomariskiin. Tutkimuksessa havaittu merkitsevä käänteinen yhteys oli naisilla heikompi kuin miehillä.

 • Samaan tulokseen päädyttiin eurooppalaisessa tutkimuksessa, jossa oli mukana 343 äskettäin diagnosoitua glioomapotilasta yhdeksästä maasta. Päivittäin vähintään desilitran kahvia ja teetä juoneilla oli merkitsevästi 34 % pienempi riski sairastua glioomaan kuin niillä, jotka joivat kahvia ja teetä alle desilitran päivässä (suhteellinen riski 0.66)107. Myös tässä tutkimuksessa yhteys oli miehillä hieman vahvempi kuin naisilla.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2007 julkaisemassa toisessa asiantuntijaraportissa kahvia ei mainita hermoston syöpien tai aivokasvainten yhteydessä19. IARC ei ole arvioinut kahvinjuonnin yhteyttä aivokasvaimiin1.

Raskauden aikainen kahvinjuonti ja lasten leukemia

Tästä aiheesta on vain vähän tutkimuksia, ja tulokset ovat olleet vaihtelevia. IARC:n arvioinnin mukaan tutkimusnäyttö ei ole riittävän johdonmukaista, jotta kahvinjuonnin voitaisiin osoittaa olevan yhteydessä lasten leukemiaan. EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) suosittelee raskaana oleville ja imettäville kaikista lähteistä saatua kofeiinia korkeintaan 200 mg/päivä, joka vastaa 2-3 kupillista kahvia2.

 • Vuonna 2015 julkaistiin meta-analyysi, jossa oli mukana 3 649 sairastunutta ja 5705 verrokkia. Tutkijoiden mukaan tulokset ”vahvistavat äidin kahvinjuonnin liittyvän haitallisesti lasten leukemiariskiin ja viittaavat siihen, että kolajuomien nauttiminen vaikuttaa vastaavasti”108.

 • Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin vanhempien tupakoinnin sekä äidin raskauden aikaisen alkoholin, kahvin ja teen juonnin yhteyttä lasten akuuttiin leukemiaan. Tulosten mukaan raskauden aikainen kahvinjuonti ei ole yhteydessä lasten akuuttiin leukemiaan, mutta kahvinjuonnin ja akuutin lymfoblastileukemian välillä havaittiin yhteys109.

 • Vuonna 2016 julkaistun IARC:n arvioinnin mukaan tieteellisten tutkimusten tulokset eivät ole olleet johdonmukaisia. Siksi tutkimusnäyttö kahvinjuonnin yhteydestä lasten leukemiaan on epäselvää ja riittämätöntä1.