Syöpä

Kahvi ja rinta-, munasarja- & kohdunrungon syöpä

Kahvi ja rintasyöpä

Käytettävissä olevan tutkimustiedon mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua rintasyöpään. Säännöllinen kahvinjuonti näyttää olevan yhteydessä pienempään sairastumisriskiin premenopausaalisilla naisilla.

 • Yhdessä meta-analyysissa havaittiin, että kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys riskiin sairastua rintasyöpään (suhteellinen riski 0.94)8.

 • Ranskalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa 67 703 naista seurattiin 11 vuotta. Tulosten mukaan kahvinjuonti tai kofeiinin saanti eivät ole yhteydessä riskiin sairastua rintasyöpään79.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2010 julkaisemassa rintasyöpäraportissa kahvia ei mainita riskitekijänä80.

 • Vuonna 2016 julkaistun IARC:n arvioinnin mukaan tutkimuksissa on osoitettu, että kahvinjuonnilla ei ole tai on lievä käänteinen yhteys rintasyövän riskiin1.

Postmenopausaaliset naiset

Tutkimusten mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä rintasyövän esiintyvyyteen postmenopausaalisilla naisilla.

 • Merkittävimpiin tutkimuksiin kuuluu laajoja otoksia Ranskasta, Italiasta ja Ruotsista, joissa tutkittavia on seurattu 6-10 vuotta6-8.

 • Yhdeksästä kohortti- ja yhdeksästä tapaus-verrokkitutkimuksesta tehty meta-analyysi viittaa siihen, että rintasyöpäriskillä oli taipumus pienentyä, kun päivittäinen kahvinjuonti lisääntyi kahdella kupillisella81. Tulosten mukaan kahvinjuonnin yhteys pienentyneeseen rintasyövän riskiin oli kuitenkin lähes merkitsevä Yhdysvalloissa ja Euroopassa, mutta ei Aasiassa. Eron taustalla voivat olla Aasiassa tehtyjen tutkimusten pienet otokset. Kahvinjuonti ei myöskään näyttänyt olevan yhteydessä riskiin sairastua hyvänlaatuiseen rintakasvaimeen ja sen seurauksena kehittyvään rintasyöpään.

 • Myöskään laajassa hollantilaisessa tutkimuksessa eri kahvinjuontimäärien ei havaittu olevan yhteydessä riskiin sairastua rintasyöpään, eikä myöskään elämäntapoihin tai kehon painoindeksiin82.

 • Ruotsalaiseen tutkimuksen osallistui 5 929 naista, joista 2 818 oli sairastuneita ja 3 111 verrokkeja. Tulosten mukaan päivittäin runsaasti eli yli 5 kupillista kahvia juovilla oli merkitsevästi pienempi riski sairastua hormonaalisista tekijöistä riippumattomaan rintasyöpään verrattuna niihin, jotka joivat päivittäin enintään kupillisen kahvia83.

 • Vuonna 2013 julkaistiin kaksi meta-analyysia84,85. Ensin mainitun mukaan kahvinjuonnin tai kofeiinin saannin ja rintasyöpäriskin välillä saattaa olla heikko yhteys postmenopausaalisilla naisilla (59 018 rintasyöpätapausta, 966 263 osallistujaa)84. Toisen meta-analyysin (49 497 rintasyöpätapausta) johtopäätös oli, ettei runsaalla kahvinjuonnilla ole merkitsevää yhteyttä pienentyneeseen riskiin sairastua rintasyöpään. Sen sijaan kahvinjuonnilla todettiin olevan käänteinen yhteys estrogeenireseptori-negatiivisiin kasvaimiin85.

Premenopausaaliset naiset

Premenopausaalisilla naisilla säännöllinen kahvinjuonti (4 kupillista päivässä) on yhdistetty 38 % pienempään rintasyövän riskiin (suhteellinen riski 0.62)6.

 • Vuonna 2006 julkaistun tutkimuksen mukaan 4-6 kupillista kahvia päivässä juovilla naisilla, joilla on BRCA1- tai BRCA2-geenin mutaatio, on 25-70 % pienempi riski sairastua rintasyöpään kuin niillä, jotka eivät juo kahvia. Hyödyllinen vaikutus on yhteydessä ainoastaan tavanomaiseen kahviin, ei kofeiinittomaan kahviin86. Vuonna 2013 julkaistun tutkimuksen mukaan kahvinjuonnilla on sen sijaan vahva merkitsevä yhteys riskiin sairastua rintasyöpään naisilla, joilla on BRCA1-geenin mutaatio84.

 • Rintasyöpäriskiin vaikuttaa myös CYP1A2-geeni, jonka A ja C polymorfioiden ja kahvinjuonnin välistä yhteyttä on tutkittu. Kahvia juovilla naisilla, joilla on ainakin yksi C-alleeli (AC tai CC), on 64 % pienempi riski sairastua rintasyöpään kuin niillä, jotka eivät juo kahvia. Kahvin ei ole osoitettu vaikuttavan riskiin naisilla, joilla on AA genotyyppi87.

Lisätutkimuksia tarvitaan tämän alueen yksityiskohtien selvittämiseksi. Yksilöllisen geenivaihtelun liittäminen ruokavalion ja sairauksien välisten yhteyksien selvittämiseen tulee todennäköisesti olemaan tärkeää.

Kahvi ja munasarjasyöpä

Munasarjasyöpä on viidenneksi yleisin ja kuolemaan johtava naisten syöpä Euroopassa4. Tutkimuksissa kahvinjuonnin ei ole osoitettu olevan yhteydessä riskiin sairastua munasarjasyöpään.

 • Kahdeksasta hyvin kontrolloidusta tapaus-verrokkitutkimuksesta ja kolmesta prospektiivisesta kohorttitutkimuksesta tehdyssä meta-analyysissa todettiin, ettei kahvinjuonti vaikuta munasarjasyövän kehittymiseen88.

 • Vuonna 2012 julkaistiin kaikkien European Prospective Investigation into Cancer -tutkimukseen (EPIC) osallistuneiden naisten tietoihin perustuva meta-analyysi. Myös tässä todettiin, että katsauksessa mukana olleista tutkimuksista ei saada riittävää tutkimusnäyttöä, joka tukisi kahvin tai teen juonnin yhteyttä munasarjasyövän sairastumisriskiin89.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2014 julkaisemassa munasarjasyöpää käsittelevässä raportissa kahvi on luokiteltu ryhmään ”Rajallinen näyttö – ei johtopäätöstä”90.

 • Vuonna 2016 julkaistun IARC:n arvioinnin mukaan tutkimuksissa ei ole saatu näyttöä kahvinjuonnin yhteydestä riskiin sairastua munasarjasyöpään1.

Kahvi ja kohdunrungon syöpä

Suurin osa tutkimuksista viittaa siihen, että kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua kohdunrungon syöpään. IARC:n arvioinnin mukaan monissa epidemiologissa tutkimuksissa on havaittu pienentynyt kohdunrungon syövän riski1.

 • Meta-analyysissa, jossa oli mukana kaksi kohorttitutkimusta (201 syöpätapausta) ja seitsemän tapaus-verrokkitutkimusta (2 049 syöpätapausta), havaittiin, että kahvinjuojilla oli 20 % pienempi todennäköisyys sairastua kohdunrungon syöpään kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia (suhteellinen riski 0.80). Tutkimusten tuloksissa oli kuitenkin merkitseviä eroja91. Vähän tai kohtuullisesti (1-4 kupillista päivässä) kahvia juovilla oli 13 % pienempi riski (suhteellinen riski 0.87) ja runsaasti (yli 4 kupillista päivässä) kahvia juovilla oli 46 % pienempi riski (suhteellinen riski 0.64) sairastua kohdunrungon syöpään kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia. Jokainen lisäkupillinen kahvia/päivä pienensi riskiä 7 %. Tulokset viittaavat kahvinjuonnin ja kohdunrungon syövän väliseen käänteiseen yhteyteen, mutta kausaliteetti ei ole selvä.

 • Kolmessa tutkimuksessa, jotka eivät ole olleet mukana edellä mainitussa meta-analyysissa, on vahvistettu kahvinjuonnin ja kohdunrungon syövän välinen annos-vastesuhde. Vähintään 2 kupillista kahvia päivässä juovilla amerikkalaisilla naisilla todettiin 29-35 % pienempi riski sairastua kohdunrungon syöpään verrattuna niihin, jotka eivät juo kahvia92,93. Myös ylipainoisilla kahvia juovilla ruotsalaisilla naisilla todettiin pienentynyt riski sairastua kohdunrungon syöpään94.

 • Toisessa meta-analyysissa todettiin, että kahvinjuojilla on 26 % pienempi riski sairastua kohdunrungon syöpään kuin niillä, jotka eivät juo kahvia. Runsaasti kahvia juovilla riski on yli 30 % pienempi8.

 • Vuonna 2012 julkaistussa meta-analyysissa arvioitiin 6 628 kohdunrungon syöpätapausta. Tulosten mukaan lisääntynyt kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen kohdunrungon syövän riskiin, mikä on johdonmukaisesti todettu sekä kohortti- että tapaus-verrokkitutkimuksissa95.

 • Yksi vuonna 2015 julkaistuista meta-analyyseista tukee aikaisempia havaintoja, joiden mukaan kahvinjuonti ja kofeiinin saanti saattaisivat merkitsevästi vähentää kohdunrungon syövän esiintyvyyttä. Kahvinjuonnin käänteinen yhteys kohdunrungon syövän esiintyvyyteen oli vahvin potilailla, jotka eivät olleet saaneet hormonihoitoa ja koehenkilöillä, joiden painoindeksi oli yli 25 kg/m96. Toisen meta-analyysin mukaan kahvinjuontiin liittyi vähäinen yhteys, mutta kirjoittajat myöntävät, että joidenkin prospektiivisten tutkimusten tuloksista vain osa on saattanut valikoitua julkaistavaksi97.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2013 julkaisemassa kohdunrungon syöpää käsittelevässä raportissa kahvi on listattu ryhmään ”todennäköisesti pienentää riskiä”. Raportissa mainitaan, että vaikutus on todettu sekä kofeiinia sisältävällä että kofeiinittomalla kahvilla, joten se ei voi liittyä kofeiiniin98.

 • Vuonna 2016 julkaistun IARC:n arvioinnin mukaan tieteellisten tutkimusten mukaan kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys riskiin sairastua kohdunrungon syöpään1.