Syöpä

Kahvi ja ruoansulatuskanavan syövät

Kahvi ja ruokatorven syöpä

Juodun kahvin määrän ei ole tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä riskiin sairastua ruokatorven syöpään.

 • Eräässä kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin 22 tutkimusta, joissa selvitettiin kahvinjuonnin yhteyttä riskiin sairastua ruokatorven syöpään (17 tapaus-verrokkitutkimusta; 2 yhdistettyä analyysia ja 3 kohorttitutkimusta; 14 tutkimusta Yhdysvalloista ja Euroopasta)16. Useimmissa tutkimuksissa havaittiin, ettei kahvinjuonti muuta tai pienennä riskiä sairastua ruokatorven syöpään, kun kahvia juodaan vähintään 3 kupillista päivässä. Suurimmassa osassa tutkimuksia kuitenkin todettiin, että riski sairastua ruokatorven syöpään suurenee juoman lämpötilan noustessa. Tuloksiin saattaa tosin liittyä tutkimusharha, koska kahvin tarkka lämpötilat, käyttömäärä ja käytön useus sekä ruokatorven syövän tarkka tyyppi eivät ole tiedossa16.

 • Vuonna 2011 julkaistun laajan meta-analyysin mukaan kahvinjuonnilla oli käänteinen yhteys ruokatorven syöpään (suhteellinen riski 0.55)8.

 • Vuonna 2011 julkaistussa laajassa norjalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa seurattiin 14 vuotta keski-ikäisiä miehiä ja naisia (n=389 264). Tutkimuksessa kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä ruokatorven syöpään17.

 • Vuonna 2013 julkaistussa meta-analyysissa oli mukana 7367 ruokatorven syöpätapausta. Tulosten mukaan kahvi ja vihreä tee, mutta ei musta tee, ovat yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua ruokatorven syöpään18.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2007 julkaistussa asiantuntijaraportissa (Second Expert Report) laadittiin katsaus ruokavalion, ravintoaineiden ja fyysisen aktiivisuuden yhteydestä 17:ään syöpään. Raportissa ei mainita kahvia ruokatorven syöpään liittyen19.

 • Vuonna 2016 julkaistun IARC:n (International Agency for Research on Cancer) tutkimuskatsauksen mukaan suurimmassa osassa tutkimuksia kahvinjuonnin ei ole osoitettu olevan yhteydessä ruokatorven syöpään1.

Vuonna 2016 IARC luokitteli erittäin kuumina, yli 65-asteisina juotavat juomat ryhmään 2A: ”todennäköisesti ihmisille ruokatorven syöpää aiheuttava”1. 65°C on huomattavasti kuumempi kuin lämpötila, jossa useimmat mieluiten nauttivat kahvinsa ilman, että suuta ja kieltä polttaa111,112. Kahvi juodaan yleensä alle 60-asteisena. IARC:n arvioinnin mukaan kahvinjuonnin ja ruokatorven syövän välisestä yhteydestä ei ollut näyttöä.

Kahvi ja mahasyöpä

Kahvinjuonnin yhteyttä mahasyöpään selvittäneissä meta-analyyseissa on päädytty vaihteleviin tuloksiin. Suurin osa tutkimuksista viittaa siihen, että kahvinjuonti ei ole yhteydessä riskiin sairastua mahasyöpään.

 • Systemaattisessa 23 tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissa kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä mahasyöpään kohorttitutkimuksissa (suhteellinen riski 1.02) tai tapaus-verrokkitutkimuksissa (suhteellinen riski 0.97)20.

 • Vuonna 2014 julkaistun meta-analyysin mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä riskiin sairastua mahasyöpään. Tutkijat tosin viittasivat tupakoinnin mahdollisesti sekoittavan joitakin myönteisiä tutkimustuloksia. Siksi lisätutkimukset ovat tarpeen21.

 • Vuonna 2015 julkaistiin viisi meta-analyysia, joista kahden mukaan kahvi ei ole yhteydessä riskiin sairastua mahasyöpään22,23 ja kolmessa viitattiin kahvinjuonnin olevan yhteydessä mahasyöpään24-26. Joissakin tutkimuksissa yhdysvaltalaisten tulokset erosivat eurooppalaisten ja aasialaisten tuloksista. Myös korkeintaan10 vuotta kestäneiden tutkimusten tuloksissa oli eroja22. Jotkut tutkimukset puolestaan viittasivat siihen, että kahvinjuonti saattaa olla mahalaukun yläosan syövän riskitekijä22,26. Siksi tämän selvittämiseksi tarvitaan lisätutkimuksia.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2007 julkaisemassa asiantuntijaraportissa kahvi listattiin mahasyöpään liittyen ryhmään ”Rajallinen näyttö – ei johtopäätöstä”19.

 • Vuonna 2016 julkaistun IARC:n tutkimuskatsauksen mukaan kahvinjuonnin yhteydestä ruokatorven syöpään ei ole riittävää tutkimusnäyttöä1.

Kahvi ja ruoansulatuskanavan yläosan syövät

Joidenkin tutkimusten mukaan kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä riskiin sairastua suuontelon ja nielun syöpiin, mutta IARC:n vuonna 2016 julkaistun tieteellisen arvioinnin mukaan yhteydestä ei ole riittävää tieteellistä näyttöä1.

 • Vuosina 1989-2009 julkaistuista havainnointitutkimuksista tehdyn systemaattisen meta-analyysin mukaan eniten kahvia juovilla (vähintään 3-5 kupillista/päivä) on 36 % pienempi riski sairastua suuontelon ja nielun syöpiin kuin vähiten kahvia juovilla (enintään kupillinen kahvia/päivä). Meta-analyysissa oli mukana 2633 tapausta yhdestä kohortti- ja kahdeksasta tapaus-verrokkitutkimuksesta. Toisaalta kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä kurkunpään syöpään. Tutkimusten välillä ei ollut merkitseviä eroja28.

 • Kahden meta-analyysin mukaan kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys posken ja nielun syöpiin (suhteellinen riski 0.47)8,29.

 • Lisäksi laajassa norjalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa, jossa seurattiin 14 vuotta keski-ikäisiä miehiä ja naisia (n=389 624), ei havaittu juodun kahvin määrän olevan yhteydessä poskiontelon ja nielun syöpiin. Tutkijat eivät tosin voineet sulkea pois heikkoa käänteistä yhteyttä17.

 • Vuonna 2014 julkaistiin kaksi meta-analyysia kahvinjuonnin yhteydestä kurkunpään syöpään. Tulokset olivat ristiriitaisia: toisen mukaan teen ja kahvin juonti eivät olleet yhteydessä kurkunpään syöpään29 ja toisen mukaan kahvinjuonti, mutta ei teenjuonti, oli yhteydessä suurentuneeseen riskiin30.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2007 julkaisemassa asiantuntijaraportissa kahvi listattiin suun, nielun ja kurkunpään syöpään liittyen ryhmään ”Rajallinen näyttö – ei johtopäätöstä”19.

 • Vuonna 2016 julkaistun IARC:n tutkimuskatsauksen mukaan joissakin tutkimuksissa on osoitettu käänteinen yhteys, mutta tulokset vaihtelevat ja siksi ei voida tehdä johtopäätöksiä1.

 
Kahvi ja maksasyöpä

 • Maksasyöpä on maailman viidenneksi ja Euroopan neljänneksitoista yleisin syöpä4. Tutkimuksissa kahvinjuonnilla on havaittu olevan käänteinen yhteys maksasyövän riskiin, mikä todettiin myös IARC:n tieteellisessä arvioinnissa vuonna 20161.

 • Viiden meta-analyysin mukaan kahvinjuonti on yhteydessä merkitsevästi pienentyneeseen riskiin sairastua maksasyöpään32-36. Yksi meta-analyyseista viittaa siihen, että maksasolusyövän riski on kahvinjuojilla 40 % pienempi kuin niillä, jotka eivät juo kahvia35. Vuonna 2015 julkaistiin eurooppalaisen kohortin prospektiivinen monikeskustutkimus, jonka tulokset vahvistivat tutkimustietoa kahvin- ja teenjuonnin käänteisestä yhteydestä maksasolusyöpään37.

 • Annosvasteesta vuonna 2016 julkaistu prospektiivisiin kohorttitutkimuksiin perustuva meta-analyysi osoitti kahvinjuonnin ja pienentyneen maksasyövän riskin välisen lineaarisen yhteyden. Meta-analyysin mukaan kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä riskiin sairastua maksasyöpään38.

 • Kroonista hepatiitti B -virusta kantavilla (ryhmä, jolla on suurentunut maksasyövän riski) Hongkongissa tehdyn tapaus-verrokkitutkimuksen mukaan niillä, jotka joivat kahvia vähintään neljä kertaa viikossa oli 59 % pienempi riski sairastua maksasyöpään kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia. Tutkimuksessa havaittiin myös merkitsevä annos-vastesuhde39. Tämän jälkeen julkaistut tutkimukset ovat viitanneet siihen, että riski hepatiitti C:n muuttumisesta maksasyöväksi pienenee 22 % jokaista kahvikupillista kohden ja vähintään kolme kupillista kahvia päivässä pienentää taudin etenemisen riskiä 62 %40.

 • Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin maksasyövän ja biologisten markkereiden välistä yhteyttä. Tulosten mukaan tulehduksista ja maksasolujen vaurioitumisesta kertovat biomarkkerit selittävät osittain kahvinjuonnin käänteisen yhteyden maksasolusyövän riskiin41. Lisäksi World Cancer Research Fund julkaisi vuonna 2015 raportin, jossa kahvi on listattu todennäköisesti riskiä pienentäväksi42.

 • Vuonna 2016 julkaistun IARC:n arvioinnin mukaan tutkimuksissa on johdonmukaisesti osoitettu, että kahvinjuonnilla on tilastollisesti merkitsevä käänteinen yhteys maksasyöpään1.

Kahvin yhteydestä pienentyneeseen maksasyövän riskiin ja maksataudin hitaampaan etenemiseen on esitetty kaksi mahdollista mekanismia6,7,33,37.

 • Kirroosi on merkittävä maksasyövän riskitekijä ja kahvin on osoitettu estävän maksataudin markkerina toimivan maksan transaminaasitason nousua6,7,33.

 • Kahvi saattaa alentaa veren rautapitoisuutta, ja siten pienentää maksasyövän riskiä39.

Kahvin antioksidanttien ja muiden yhdisteiden merkityksestä tarvitaan lisätutkimuksia.

Kahvi ja haimasyöpä

Tieteellisen tutkimusnäytön mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä suurentuneeseen haimasyövän riskiin, mutta osa tutkimuksista viittaa käänteiseen yhteyteen.

 • Laajassa japanilaisessa kohorttitutkimuksessa oli 102 137 osallistujaa, joita seurattiin yli 11 vuotta. Tutkimuksessa kahvinjuonnin ei havaittu suurentavan riskiä sairastua haimasyöpään43. Tulosten mukaan kolme kupillista kahvia päivässä juovilla miehillä oli jopa pienempi riski kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia.

 • Meta-analyysissa tarkasteltiin 14 kohorttitutkimusta, ja tulosten mukaan kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys haimasyövän riskiin (suhteellinen riski 0.82)8.

 • Toinen 14 kohorttitutkimuksen meta-analyysi tarkasteli 671 080 osallistujaa (1 496 syöpätapausta) Euroopasta, Yhdysvalloista ja Japanista. Tutkittavia seurattiin jopa yli 14 vuotta. Tulosten mukaan miehillä kahvinjuonnin yhteys haimasyövän riskiin oli käänteinen44. Säännöllisesti kahvia juovilla oli 18 % pienempi riski sairastua haimasyöpään verrattuna niihin, jotka eivät juoneet kahvia. Kohtuullisesti tai vähän kahvia juovien riski oli 14 % ja runsaasti kahvia juovien 32 % pienempi. Kaiken kaikkiaan yksi lisäkupillinen kahvia oli yhteydessä 4 % pienempään haimasyövän riskiin.

 • Meta-analyysi, jossa oli mukana 37 tapaus-verrokkitutkimusta ja 17 kohorttitutkimusta käsitteli 10 594 haimasyöpätapausta. Tulosten mukaan edes runsaan kahvinjuonnin ei havaittu olevan vakuuttavasti yhteydessä haimasyövän riskiin, kun tupakointi huomioitiin45.

 • Lisäksi kahdesta italialaisesta tapaus-verrokkitutkimuksesta tehdyn yhdistetyn analyysin mukaan juodun kahvin määrä tai kahvin käytön kesto ei ole yhteydessä haimasyövän riskiin. Näiden tutkimusten perusteella kahvilla ei ole kausaalista yhteyttä haimasyöpään46.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2012 julkaisemassa haimasyöpää käsittelevässä raportissa (Pancreatic Cancer Report) kahvi listataan kohtaan ”Epätodennäköistä, että vaikutus riskiin olisi merkittävä”47.

Vuonna 2016 julkaistun IARC:n arvioinnin mukaan kohorttitutkimuksissa ja väestöpohjaisissa tapaus-verrokkitutkimuksissa kahvinjuonnin ei ole osoitettu olevan yhteydessä haimasyöpään1.


Kahvi ja suolistosyövät

Kahvinjuonnin yhteyttä suolistosyöpään (paksu- ja peräsuolen syövät) on selvitetty useissa meta-analyyseissa, ja osassa on havaittu käänteinen yhteys.

 • Vuonna 2004 julkaistussa kahvia ja suolistosyöpää käsitelleessä meta-analyysissa oli mukana 3 kohorttitutkimusta ja 15 tapausverrokkitutkimusta Japanista, kahdeksasta Euroopan maasta, Argentiinasta ja Yhdysvalloista. Tutkimuksissa oli 147 227 osallistujaa ja yhteensä 8 713 syöpätapausta48. Tutkijoiden mukaan tutkimusasetelmat olivat epäyhtenäisiä. Kohorttitutkimuksissa ei havaittu yhteyttä, mutta tapaus-verrokkitutkimuksissa suhteellinen riski oli yleensä alle 1.

 • Toisessa meta-analyysissa oli mukana 5 kohorttitutkimusta ja 12 tapaus-verrokkitutkimusta, joissa oli yhteensä 6 192 suolistosyöpätapausta. Tulosten mukaan eniten kahvia juovilla (vähintään 4 kupillista päivässä) oli 24 % pienempi sairastumisriski (suhteellinen riski 0.76) kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia49. Uudemmassa meta-analyysissa  ei havaittu kahvinjuonnin suojaavaa vaikutusta, mutta ei myöskään haitallisia vaikutuksia50.

 • Vuonna 2010 julkaistussa meta-analyysissa tarkasteltiin 24 tapaus-verrokkitutkimusta. Tulosten mukaan kahvinjuojilla oli 17 % pienempi riski kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia. Jokainen kahvikupillinen pienensi riskiä 6 %. Eniten kahvia juovilla oli 30 % pienempi (suhteellinen riski 0.70) riski sairastua suolistosyöpään51.

 • Kahvinjuonnilla havaittiin olevan käänteinen yhteys riskiin sairastua suolistosyöpään meta-analyysissa, jossa oli mukana 15 kahvinjuonnin ja suolistosyövän välistä yhteyttä selvittänyttä kohorttitutkimusta8. Samaan johtopäätökseen päätyi myös vuonna 2012 julkaistu havaintotutkimuksista tehty meta-analyysi, jossa oli mukana 15 522 syöpätapausta. Tulokset viittasivat siihen, että kahvinjuonti saattaa merkitsevästi pienentää erityisesti eurooppalaisten ja naisten riskiä sairastua suolistosyöpään ja paksusuolen syöpään52.

 • Kahdessa japanilaisessa kohorttitutkimuksessa oli 31 550 ja 96 000 osallistujaa. Tulosten mukaan vähintään 3 kupillista kahvia päivässä juovilla naisilla sairastumisriski oli pienentynyt 56 %53,54.

 • Väestöpohjaisessa Molecular Epidemiology of Colorectal Cancer (MECC) -tutkimuksessa Pohjois-Israelissa oli mukana 5 145 tapausta ja 4 097 verrokkia. Tulosten mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä 26 % pienempään riskiin sairastua suolistosyöpään55.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2011 julkaisemassa paksusuoli- ja peräsuolisyöpää käsittelevässä raportissa kahvia ei ole mainittu riskitekijänä52.

 • Vuonna 2016 julkaistun IARC:n tutkimuskatsauksen mukaan kaikkein informatiivisimmissa kohorttitutkimuksissa kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä suurentuneeseen suolistosyöpien riskiin1.

Ainoastaan yhdessä meta-analyysissa on havaittu annos-vastesuhde46, mikä viittaa kynnysvaikutukseen tai kahvia juovien ja kahvia juomattomien välisiin eroihin. Tämä voi mahdollisesti olla sekoittava tekijä, joka liittyy kahvinjuonnin vähentämiseen sen jälkeen, kun potilaille on tullut oireita.

Kahvinjuonnin käänteinen yhteys riskiin sairastua suolistosyöpään on liitetty moniin tekijöihin48-51,57, kuten:

 • Kahvin sisältämien diterpeenien ja antioksidanttien antikarsinogeeniset ominaisuudet48-51.

 • Kahvin kyky aiheuttaa sappihappojen ja neutraalien sterolien erittymistä paksusuolessa48-51.

 • Paksusuolen liikkuvuuden stimulaatio, jonka seurauksena mutageenit ovat lyhyemmän aikaa yhteydessä suolen limakalvoon48-51.

 • Kofeiini estää paksusuolen syöpäsolujen kasvua57.