Syöpä

Kahvi ja virtsarakko-, munuais- ja eturauhassyöpä

Kahvi ja virtsarakon syöpä

Tutkimustulokset ovat antaneet viitteitä kahvinjuonnin ja virtsarakon syövän välisestä yhteydestä. Uusimpien tutkimusten perusteella IARC on kuitenkin todennut, että yhteydestä ei ole riittävää tutkimusnäyttöä. IARC:n mukaan aikaisemmissa tutkimuksissa tupakointi on saattanut olla sekoittavana tekijänä1.

 • Seitsemässä meta-analyysissa on selvitetty kahvinjuonnin yhteyttä riskiin sairastua virtsarakon syöpään ja saatu vaihtelevia tuloksia58-64. Tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella on vaikea tehdä johtopäätöksiä kahvinjuonnin yhteydestä riskiin sairastua virtsarakon syöpään.

 • Joissakin tutkimuksissa on havaittu suurentunut riski sairastua virtsarakon syöpään58,64. Mm. vuonna 2001 julkaistun meta-analyysin mukaan kahvijuonti lisää virtsateiden syövän riskiä 20 %:lla59. Toisissa selvityksissä vakuuttavaa näyttöä yhteydestä ei ole havaittu60-64. Vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa seurattiin 73 346 japanilaista, joista 274:llä todettiin virtsarakon syöpä. Tulokset osoittivat, että kahvinjuonnilla on merkitsevä käänteinen yhteys riskiin sairastua virtsarakon syöpään65.

 • Tutkimuksissa on raportoitu useita sekoittavia tekijöitä kuten tupakointi, miessukupuoli ja aasialaisuus. Kolmen meta-analyysin mukaan niillä, jotka eivät tupakoi näyttäisi olevan jonkin verran suurempi riski sairastua virtsarakon syöpään kuin tupakoijilla58,63,64. Tosin vuonna 2017 julkaistussa japanilaisessa tutkimuksessa kahvinjuonnilla havaittiin olevan käänteinen yhteys virtsarakon syöpään myös silloin, kun tulokset ryhmiteltiin tupakoinnin perusteella65.  Tutkimukset viittaavat lisäksi siihen, että aasialaisilla kahvinjuonti on yhteydessä pienempään riskiin sairastua  virtsarakon syöpään63. Osa tutkimuksista viittaa siihen, että kahvia juovilla miehillä on muita suurempi riski sairastua virtsarakon syöpään65,66. Näiden yhteyksien ymmärtämiseksi tarvitaan lisätutkimuksia.

 • Kahvinjuonnin ja virtsarakon syövän välistä annosvastetta on tutkittu vain vähän. Vuonna 2014 julkaistussa meta-analyysissa kahvinjuonnin ei todettu olevan yhteydessä virtsarakon syöpään. Käyttömäärien (eniten vs. vähiten/ei yhtään kahvia juovat) ja annosvasteen analysoinnissa tutkijat eivät todenneet tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, joten myös tästä tarvitaan lisätutkimuksia63.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2012 julkaisemassa virtsarakon syöpää käsittelevässä raportissa kahvi on listattu ryhmään ”Rajallinen näyttö – ei johtopäätöstä”67.

 • Vuonna 2016 julkaistun IARC:n tutkimuskatsauksen mukaan kahvinjuonti ei ole selkeästi yhteydessä syöpiin, mukaan lukien myös virtsarakon syöpä. Sekoittavat tekijät, erityisesti tupakointi, on saattanut vääristää joidenkin aikaisempien tutkimusten tuloksia1.


Kahvi ja munuaissyöpä

Tutkimustulokset viittaavat johdonmukaisesti siihen, ettei kahvinjuonti ole yhteydessä munuaissyöpään.

 • Munuaissyövän esiintyvyys on tasaisesti lisääntynyt viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana, minkä seurauksena on alettu selvittää mahdollisia yhteyksiä ruokavalioon. Munuaissyövän etiologia viittaa tupakoinnin ja ylipainon lisäävän riskiä68.

 • World Cancer Research Fundin mukaan 18 tapaus-verrokkitutkimusta ja 5 kohorttitutkimusta osoittavat, ettei kahvinjuonti ole yhteydessä munuaissyöpään19.

 • Muutamista muista tutkimuksista tehdyssä katsauksessa, jossa oli mukana yhteenveto 13 prospektiivisesta tutkimuksesta (530 469 naista, 244 483 miestä, 1 478 munuaissyöpäpotilasta), kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä munuaissyöpään (suhteellisen riskin keskiarvo tutkimuksissa 0.99)68,69. Yhteyttä ei havaittu myöskään vuonna 2014 julkaistussa meta-analyysissa63.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2015 julkaisemassa munuaissyöpäraportissa kahvi listattiin ryhmään: ”Rajallinen näyttö ­– ei johtopäätöstä”70.

Vuonna 2016 julkaistun IARC:n arvioinnin mukaan kahvinjuonnin ja munuaissyövän välisestä yhteydestä ei ole tutkimusnäyttöä1.


Kahvi ja eturauhassyöpä

Tutkimukset viittaavat siihen, ettei kahvinjuonti ole yhteydessä suurentuneeseen eturauhassyövän riskiin.

 • Meta-analyysissa, jossa oli mukana 6 kohortti- ja 5 tapaus-verrokkitutkimusta, kahvinjuonnin ei havaittu vaikuttavan riskiin sairastua eturauhassyöpään71. Koko elämänaikainen kahvin kulutus, kahvinjuonnin aloitusikä tai kesto eivät vaikuttaneet eturauhassyövän esiintyvyyteen.

 • Vuonna 2011 julkaistun meta-analyysin mukaan kahvinjuojilla oli 21 % pienempi riski sairastua eturauhassyöpään kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia (suhteellinen riski 0.79)8.

 • Health Professionals Follow-up tutkimuksen prospektiivisessa analyysissa oli mukana 47 911 miestä, joista 5 035:llä oli eturauhassyöpä. Kahvinjuonnilla havaittiin vahva käänteinen yhteys edenneen eturauhassyövän riskiin. Miehillä, jotka joivat vähintään 6 kupillista kahvia päivässä, oli 60 % pienempi riski sairastua kuolemaan johtavaan ja edenneeseen eturauhassyöpään kuin miehillä, jotka eivät juoneet kahvia. Yhteys näyttää liittyvän kahvin muihin yhdisteisiin kuin kofeiiniin, koska yhteys kuolemaan johtavaan eturauhassyöpään oli samanlainen sekä kofeiinia sisältävään kahviin että kofeiinittomaan kahviin liittyen72.

 • Vuonna 2014 julkaistu meta-analyysi viittaa siihen, että kahvinjuonti suojaa eturauhassyövältä. Johtopäätösten mukaan kahvinjuonti saattaa olla käänteisesti yhteydessä kuolemaan johtavaan eturauhassyöpään, mutta tulokset eivät osoittaneet selkeää yhteyttä sen esiintyvyyteen73.

 • Kolme muuta vuonna 2014 julkaistua meta-analyysia tukevat hypoteesia, jonka mukaan kahvinjuonti saattaa pienentää riskiä sairastua eturauhassyöpään74-76. Yksi meta-analyyseista viittaa siihen, että kahvinjuonnilla on merkitsevä käänteinen yhteys kuolemaan johtavaan ja pahanlaatuiseksi luokiteltuun eturauhassyöpään74. Toinen meta-analyysi puolestaan viittaa siihen, että vähintään 4 tai 5 kupillista kahvia päivässä saattaa olla yhteydessä pienempään riskiin sairastua kuolemaan johtavaan tai pahanlaatuiseksi luokiteltuun eturauhassyöpään75.

 • Vuonna 2015 julkaistun meta-analyysin mukaan kahvinjuonti saattaa olla yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua eturauhassyöpään erityisesti eurooppalaisilla. Meta-analyysissa havaittiin myös käänteinen yhteys eturauhaseen rajoittuneeseen syöpään77.

 • World Cancer Research Fundin vuonna 2015 julkaisemassa eturauhassyöpää koskevassa raportissa kahvi listattiin ryhmään ”Rajallinen näyttö – ei johtopäätöstä”78.

 • Vuonna 2016 julkaistun IARC:n arvioinnin mukaan tutkimukset osoittavat johdonmukaisesti, ettei kahvinjuonti ole yhteydessä eturauhassyöpään1.