Tyypin 2 diabetes

Kofeiiniton kahvi ja tyypin 2 diabetes

Suurimmassa osassa tutkimuksista, joissa on selvitetty kofeiinittoman kahvin yhteyttä tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskiin, on havaittu samanlainen käänteinen yhteys kuin kofeiinia sisältävää kahvia tutkittaessa3,6-8.

Vuonna 2014 julkaistussa prospektiivisten tutkimusten meta-analyysissa todettiin, että kofeiinia sisältävän kahvin vaikutusten lisäksi myös jokaiset kaksi lisäkupillista kofeiinitonta kahvia päivässä pienensivät riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen 11 %:llä6.

Ranskalaisessa18 sekä laajassa afrikkalaisamerikkalaisilla naisilla tehdyssä yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa19 selvitettiin myös kofeiinittoman kahvin yhteyttä tyypin 2 diabetekseen. Ranskalainen tutkimus vahvisti yhteyden18, mutta yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa korrelaatiota ei havaittu19.

Eri etnisillä ryhmillä tehdyssä, vuonna 2014 julkaistussa kohorttitutkimuksessa tarkasteltiin myös sukupuolen vaikutusta kofeiinin ja tyypin 2 diabeteksen väliseen yhteyteen. Tulosten
mukaan kofeiinia sisältävä kahvi suojasi diabetekselta kaikissa etnisissä ryhmissä selvästi vahvemmin naisia kuin miehiä (joilla havaittu vaikutus oli pienempi). Tämä havainto ei koskenut kofeiinitonta kahvia20.