Tyypin 2 diabetes

Muut mahdolliset vaikutusmekanismit

Myös monia muita mahdollisia mekanismeja, jotka selittäisivät kahvinjuonnin ja tyypin 2 diabeteksen välisen yhteyden, on tutkittu. Tulokset eivät ole olleet niin yksiselitteisiä, että voitaisiin tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Tutkimuksista on kuitenkin saatu monipuolisia ja mielenkiintoisia havaintoja, jotka kertovat kehon luonnollisten järjestelmien monimutkaisuudesta.

  • Japanilaisessa tutkimuksessa selvitettiin psykologisten tekijöiden mahdollista yhteyttä diabetekseen. Tulosten mukaan diabeteksen riski suureni stressitasojen lisääntyessä erityisesti miehillä sekä naisilla, joilla A-tyypin käyttäytyminen (eli kilpailuviettiin, nopeuteen ja kärsimättömyyteen sekä aggressiivisuuteen ja ärtyisyyteen liittyvät käyttäytymismallit) oli yleisempää. Tutkittavat, joilla oli vahva A-tyypin käyttäytyminen, olivat todennäköisesti kahvinjuojia. Tutkimuksessa havaittiin myös, että kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys diabeteksen esiintyvyyteen47. Mielenkiintoista on, että uudempien tutkimusten mukaan kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä masennusoireisiin tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla. Tutkijat arvioivat, että tämä saattaa johtua kahvin muista bioaktiivisista yhdisteistä kuin kofeiinista48.

  • Yhdysvaltalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa selvitettiin postmenopausaalisilla naisilla, voisivatko sukupuolihormonien ja sukupuolihormoneja sitovan globuliinin (SHBG) tasot selittää kahvinjuonnin yhteyden tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskiin. Ajatus pohjautui tutkimustuloksiin, joiden mukaan sukupuolihormoneilla on merkittävä rooli tyypin 2 diabeteksen kehittymisessä. Sukupuolihormoneja sitova globuliini saattaa suoraan säädellä sukupuolihormonien solunsisäistä viestintää. Tutkimuksen mukaan kahvinjuonti korreloi plasman sukupuolihormoneja sitovan globuliinin tasojen kanssa. Kofeiinittomalla kahvilla tai teellä vastaavaa yhteyttä ei havaittu. Tutkijat totesivat näiden havaintojen viittaavan siihen, että sukupuolihormoneja sitova globuliini saattaa selittää kahvinjuonnin ja tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin välisen käänteisen yhteyden49.