Henkinen suorituskyky

Kofeiini ja henkinen tarkkaavaisuus – osa 2


Kofeiini ja muisti

Tutkimusten mukaan kofeiinin saanti näyttää parantavan työmuistia26. Pienet kofeiiniannokset saattavat parantaa työmuistin suorituskykyä, kun taas suurten annosten on havaittu heikentävän sitä mahdollisesti ylivireydestä johtuen26.

  • Vertailtavissa olevia tuloksia on saatu sekä vähän että paljon kuormittavissa muistitehtävissä. Kofeiini vaikuttaa myönteisesti suorituskykyyn helpoissa ja vähän kuormittavissa muistitehtävissä. Kuormittavat ja monimutkaiset tehtävät herättävät innostusta, joten näissä tehtävissä kofeiini saattaa johtaa liialliseen vireyteen. Siten kofeiini näyttää parantavan työmuistia tilanteissa, jotka muuten johtaisivat alhaiseen vireystilaan26.

  • Vuonna 2010 julkaistu tutkimus viittaa siihen, että vaikutus saattaa liittyä persoonallisuuteen46. Kofeiini paransi ekstroverttien työmuistia mutta ei introverttien. Tästä aiheesta olisi kiinnostavaa saada lisää tutkimustietoa.

  • Eräässä tutkimuksessa testattiin, muistavatko opiskelijat 200 mg:n kofeiiniannoksen saatuaan sanoja kuudesta eri listasta, joissa jokaisessa oli 15 sanaa. Jokaisen listan sanat liittyivät semanttisesti yhteen ainoaan sanaan (”kriittinen vihje”), joka ei esiintynyt listassa. Opiskelijat muistivat kofeiinin nauttimisen jälkeen useampia listojen sanoja ja ”kriittisiä vihjeitä” kuin plasebon nauttimisen jälkeen. Kofeiini näytti vahvistavan listattujen sanojen yhdistämistä ”kriittisiin vihjeisiin” ja siten parantavan sekä todellista muistia (osallistujat painoivat mieleen ja muistivat ainoastaan listalla olleita sanoja) että virheellistä muistia (osallistujat mainitsivat sanoja, jotka eivät olleet alkuperäisellä listalla, mutta liittyivät listan sanoihin ja olivat siis ”kriittisen vihjeen” aikaansaamia)47.

 

Kofeiinin ja glukoosin yhteisvaikutukset

Kofeiinilla ja glukoosilla on todettu olevan hyödyllisiä yhteisvaikutuksia tarkkaavaisuuden säilymiseen ja sanalliseen muistiin, kun niitä imeytyy elimistöön samanaikaisesti48.

Glukoosin ja kofeiinin samanaikainen saanti muokkaa hermojen aktiivisuutta hermostoverkossa, johon kuuluvat tarkkaavaisuuden säilyttämiseen liittyvät päälaen ja otsalohkon aivokuoret45. Aineiden yhteisvaikutuksen on arvioitu lisäävän tarkkaavaisuutta säätelevän järjestelmän tehokkuutta, koska kumpaakin ainetta sisältävää juomaa saaneet suoriutuivat vastaavasti kuin muut, mutta aivojen tarkkaavaisuuteen liittyviä alueita ei tarvinnut aktivoida yhtä paljon49.

Tutkimuksessa, johon osallistui 150 tervettä aikuista, koehenkilöt nauttivat joko plaseboa, 25 g tai 60 g glukoosia tai 60 grammaa glukoosia ja kofeiinia. Tulokset viittasivat siihen, että kofeiini-glukoosi –ryhmään kuuluneilla oli merkitsevästi paremmat tulokset samanaikaisesti suoritettavissa tehtävissä ja he olivat merkitsevästi nopeampia päässälaskutehtävissä. Kokeessa ei havaittu merkitseviä vaikutuksia mielialaan. Tutkijoiden johtopäätösten mukaan glukoosin ja kofeiinin nauttiminen samanaikaisesti mahdollistaa tarkkaavaisuuteen liittyvien resurssien paremman kohdistamisen kuin plasebo tai glukoosi yksinään. Tutkijoiden mukaan on kuitenkin mahdollista, että vaikutukset johtuvat yksinomaan kofeiinista50.

Tarvitaan lisätutkimuksia, joihin osallistuu enemmän koehenkilöitä ja joissa käytetään eri kofeiini- ja glukoositasoja sekä erilaisia kognitiivisia ponnistuksia, jotta kofeiinin ja glukoosin yhteisvaikutukset opitaan ymmärtämään paremmin.

Siirry sivun alkuun