Henkinen suorituskyky

Kofeiini ja riippuvuus


Aivokartoitus

Riippuvuudesta kofeiiniin on keskusteltu pitkään. Kofeiinin jatkuva nauttiminen perustuu todennäköisesti sen laajalti tunnettuihin piristäviin ja lievästi vahvistaviin vaikutuksiin45.

Kahvinjuonti voi olla ihmisille myös tapa: kahvin vahvistava vaikutus ei välttämättä perustu kofeiiniin, vaan on yhteydessä miellyttävään aromiin ja makuun sekä kahvinjuontiin liittyvään sosiaaliseen tilanteeseen86.

Lisätietoa kofeiinin vaikutuksista aivoihin saat tältä videolta.

Huumeet, kuten kokaiini tai morfiini ja nikotiini aktivoivat erityisesti riippuvuuteen liittyvän dopamiinivälitteisen aivoradan, ja jo pienet annokset ovat palkitsevia.

  • Prekliinisissä tutkimuksissa, joissa rotille annettiin kofeiinia ihmisten nauttimia annoksia vastaavia määriä (1-5 mg/kehon painokilo eli 1-5 isoa kupillista yhdellä kertaa), ei energia-aineenvaihdunnan havaittu kiihtyvän87 tai  dopamiinin vapautumisen lisääntyvän kyseisellä hermoradalla43,44.

Vastaavia tutkimuksia on tehty myös ihmisillä.

  • Eräässä tutkimuksessa koehenkilöille annettiin kofeiinia 3 mg/ kehon painokilo, mikä vastaa noin kahta isoa kupillista kahvia. Aivojen verenvirtauksen mittaukset osoittivat, että kofeiini aktivoi aivojen tarkkaavaisuuteen, valppauteen ja levottomuuteen liittyviä (päälakilohkon sisäosa) sekä vegetatiivisia toimintoja kontrolloivia alueita (hypotalamus ja etuosan insulaarinen aivokuori)88.

Nämä tulokset kuvastavat ensimmäisiä aivokartoituksia, joilla on tutkittu riippuvuutta ihmisillä. Ne vahvistavat prekliinisten tutkimusten tulokset, joiden mukaan riippuvuuteen liittyvät hermoradat eivät liity kofeiinin fysiologisiin vaikutuksiin43,44. Toisin sanoen aivokartoitustekniikkaa käyttäneiden tutkimusten perusteella kofeiini ei täytä kriteereitä, joiden perusteella sitä voitaisiin kutsua riippuvuutta aiheuttavaksi.

Vieroitusoireet

Huumeriippuvuuteen kuuluvat myös vierotusoireet. Amerikan psykiatriyhdistyksen vuonna 2013 julkaisemassa päivitetyssä käsikirjassa (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5) annettiin standardisoidut kriteerit mielenterveyden häiriöiden luokittelemiseksi. Vuodesta 1952 alkaen julkaistuissa käsikirjassa käsiteltiin nyt ensimmäistä kertaa kofeiinin vierotusoireita. Käsikirjassa kofeiinin vieroitusoireet määritellään oireyhtymäksi, joka johtuu pitkään jatkuneen päivittäisen kofeiinin saannin äkillisestä vähenemisestä tai lopettamisesta89.

Tutkimuksen mukaan vain osalle kahvinjuojista ja kofeiinia saavista tulee vierotusoireita (päänsärky, heikentynyt tarkkaavaisuus ja uneliaisuus). Yleensä oireet alkavat 12-24 tuntia kofeiinin saannin äkillisen lopettamisen jälkeen ja ovat voimakkaimmillaan 20-48 tunnin kuluttua. Tärkeintä on, että nämä oireet voidaan välttää kokonaan, jos kofeiinin saantia vähennetään vähitellen45.

  • Eräässä tutkimuksessa selvitettiin aivojen verenvirtauksen nopeutta sen jälkeen, kun koehenkilöt olivat kahden viikon ajan saaneet päivittäin joko 400 mg kofeiinia tai plaseboa. Tulosten mukaan kofeiinin saannin äkillinen lopettaminen lisäsi merkitsevästi veren virtausnopeutta. Kuten aikaisemmat tutkimukset, myös tämä korostaa, että verisuonmuutokset ovat yhteydessä kofeiinin saannista pidättäytymiseen liittyviin oireisiin, kuten päänsärkyyn, lisääntyneeseen unisuuteen ja heikentyneeseen tarkkaavaisuuteen90.

  • Vastaavasti kofeiinia saavilla (keskimäärin 375 mg kofeiinia/päivä) 30 tunnin kofeiinin saannista pidättäytymisen jälkeen nautittu 250 mg:n kofeiiniannos vaikutti mielialaan ja reaktioaikaan valintatilanteessa (reaktioaika tehtävässä, jossa pitää valita yksi kahdesta tai useammasta vaihtoehdosta) voimakkaammin kuin plasebo. Kofeiini myös paransi valikoivaa tarkkaavaisuutta ja muistia sekä niillä, jotka eivät olleet nauttineet kofeiinia että niillä, joilla kofeiinin saanti oli pysynyt ennallaan. Tämä viittaa siihen, että näihin henkistä suorituskykyä mittaaviin tekijöihin ei liity vierotusoireita91.

  • Vuonna 2012 julkaistiin kofeiinin suorituskykyä parantavia vaikutuksia arvioinut katsaus. Myös sen mukaan kofeiinin hyödyllisten vaikutusten sekä yksinkertaisten että monimutkaisten tarkkaavaisuutta vaativien tehtävien suorittamisessa ei voida katsoa johtuvan vierotusoireiden muuttumisesta päinvastaisiksi6.

  • Toisessa tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista magneettikuvausta ja todettiin, että aivojen verenkierto nopeutui kofeiinista pidättäytymisen aikana ja hidastui kofeiinin saannin jälkeen sekä niillä, jotka välttivät että niillä, jotka eivät välttäneet kofeiinin saantia ennen tutkimusta. Tutkimuksessa todettiin myös, että runsaasti kofeiinia saavilla (950 mg/päivä) aivojen adenosiinijärjestelmän kapasiteetti ei riitä kompensoimaan runsasta päivittäistä kofeiinin saantia. Tutkijoiden mukaan tulosten arviointia rajoittavat kuitenkin monet tekijät, kuten kofeiinin saannin sattumanvarainen luokittelu sekä mahdollinen vierotusoireiden puutteellinen raportointi92.