Luustoterveys

Kahvi ja luustoterveys

Kahvinjuonnin mahdollisia haitallisia vaikutuksia luun tiheyteen on havaittu pääasiassa väestöissä, joissa kalsiumin saanti on ollut riittämätöntä tai kahvinjuonti erittäin runsasta (yli 9 kupillista päivässä). Tutkijoiden johtopäätösten mukaan kofeiinin haitallisista vaikutuksista luustoterveyteen tai kalsiumtilaan ei ole näyttöä henkilöillä, jotka saavat päivittäin suositellun määrän kalsiumia1

Meta-analyyseissa2-7on päädytty vaihteleviin tuloksiin. Erilaiset tulokset voivat liittyä tutkimusaineistojen erilaiseen perimään ja elämäntapoihin sekä tutkimukseen osallistuneiden eri maantieteelliseen sijaintiin. 

 • Vuonna 2012 julkaistun, kymmenestä tutkimuksesta tehdyn meta-analyysin mukaan kahvinjuonti on yhteydessä lisääntyneeseen murtumariskiin erityisesti naisilla2.
 • Vuonna 2013 kuudesta prospektiivisesta ja kuudesta tapaus-verrokkitutkimuksesta julkaistussa meta-analyysissa ei löydetty riittävästi näyttöä siitä, että kahvinjuonti lisäisi merkitsevästi lonkkamurtumien riskiä. Tutkijat eivät löytäneet merkitsevää yhteyttä kahvinjuonnin ja lonkkamurtumien välillä naisilla, ikääntyneillä tai pohjoisamerikkalaisilla. Tutkijoiden mukaan monet sekoittavat tekijät rajoittivat johtopäätösten tekemistä3.
 • Vuonna 2013 julkaistussa, 14 tutkimuksesta tehdyssä meta-analyysissa kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä lonkkamurtumien riskiin. Tutkittavilla, jotka joivat päivittäin 1-4 kupillista teetä havaittiin kuitenkin pienentynyt lonkkamurtumien riski4.
 • Vuonna 2014 julkaistiin meta-analyysi 15 tutkimuksesta, joissa oli selvitetty kahvinjuonnin yhteyttä murtumariskiin. Meta-analyysin mukaan päivittäisellä kahvinjuonnilla on annoksesta riippuvainen yhteys suurentuneeseen murtumariskiin naisilla ja päinvastaisesti pienentyneeseen riskiin miehillä5.
 • Vuonna 2017 julkaistun prospektiivisista kohorttitutkimuksista tehdyn meta-analyysin mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä lonkkamurtumiin kehittyneissä maissa6.
 • Kahvinjuonnin eri terveysvaikutuksista vuonna 2017 julkaistussa kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin myös luustoterveyttä. Katsauksen mukaan kahvijuonti on yhteydessä murtumiin naisilla, mutta ei miehillä7.
 • Kofeiinin saannin vaikutuksia eri väestöryhmissä tarkastelleen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan korkeintaan 400 mg:n päivittäinen kofeiinin saanti ei ole haitallista luustoterveydelle13.

Etnisyyden on arvioitu vaikuttavan tutkimustuloksiin varsinkin aasialaisissa väestöissä14.

 • Korealaisen, vuonna 2016 julkaistun tutkimuksen mukaan kahvi ei ole korealaisilla premenopausaalisilla naisilla heikon luustoterveyden riskitekijä14. Saman ryhmän toinen tutkimus viittaa siihen, että kohtuullisella kahvinjuonnilla saattaa olla suojaavia vaikutuksia postmenopausaalisilla korealaisilla naisilla15.
 • Saman ryhmän nuorten korealaisten miesten kohortissa tehdyn tutkimuksen mukaan kahvinjuonti ei ole merkitsevästi yhteydessä luuston tilaan tai metaboliaan eri kalsiumin saantitasojen perusteella16.
 • Vuonna 2018 julkaistussa aasialaiseen kohorttiin perustuvassa meta-analyysissa todettiin, että yli 4 kupillista kahvia päivässä oli yhteydessä suurentuneeseen lonkkamurtumien riskiin. Vähäisempi kahvinjuonti saattaa puolestaan pienentää riskiä postmenopausaalisilla naisilla17.
 • Vuonna 2018 julkaistun tutkimuksen mukaan kahvinjuonti ei vaikuttanut merkittävästi tupakoitsijoiden luustoterveyteen18.

Myöskään muiden, kahvinjuonnin ja luuntiheyden sekä murtumariskin välistä yhteyttä selvittäneiden tutkimusten tulokset eivät ole olleet yhteneväisiä.

 • Ruotsalaisessa pitkittäisessä väestöpohjaisessa kohorttitutkimuksessa havaittiin, että runsas kahvinjuonti ei ollut yhteydessä suurempaan murtumien tai lonkkamurtumien määrään. Runsaan kahvinjuonnin havaittiin olevan yhteydessä hieman alhaisempaan luuntiheyteen, mutta tähän ei liittynyt suurentunutta murtumariskiä8.
 • Brasilialaisen tutkimuksen mukaan ”makeiden ruokien, kahvin ja teen” käyttö näytti vaikuttavan haitallisesti luuntiheyteen, myös silloin, kun luun demineralisaatio on jo todettu19. Vaihtelevien tulosten taustalla voi myös olla sekoittavia tekijöitä, kuten perimä, kahvinjuonnin raportointi ja kahvin lisukkeet, kuten maito.