Neurodegeneratiiviset sairaudet

Kahvi ja Alzheimerin tauti

Taustaa

Alzheimerin tauti on yleisin dementian syy. Arvioiden mukaan 50-70 %:lla dementiaa sairastavista on Alzheimerin tauti84-87. Alzheimerin tautia sairastaa noin yksi 20:sta yli 65-vuotiaasta ja yksi 1000:sta alle 65-vuotiaasta85. Alzheimerin tautia sairastavia on maailmanlaajuisesti noin 44 miljoonaa85. Vuoden 2015 Maailman Alzheimer-raportin mukaan Euroopassa on Alzheimerin tautia sairastavia noin 10.5 miljoonaa. Ennusteen mukaan sairastuneiden määrä nousee 13.4 miljoonaan vuoteen 2030 ja 18.7 miljoonaan vuoteen  2050 mennessä87.

Alzheimer Europe -järjestö julkaisi vuonna 2014 päivitetyn systemaattisen kirjallisuuskatsauksen dementian esiintyvyyttä käsitelleistä tutkimuksista. Kirjoittajien mukaan useimmissa ikäryhmissä dementian esiintyvyys ei ole lisääntynyt merkittävästi muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana. He kuitenkin havaitsivat, että vanhemmilla naisilla esiintyvyys on suurempi kuin aikaisemmin oli arvioitu88.

Alzheimerin tauti on neurodegeneratiivinen, etenevä muistisairaus, jonka seurauksena kognitiiviset toiminnot heikentyvät ja aivoihin kertyy β-amyloidi-peptidiä. Joillakin Alzheimerin tauti johtuu β-amyloidi-peptidin esiastetta koodaavien preseniliini 1 ja 2 geenien mutaatiosta. Geneettiset tekijät ovat vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja näiden haitallisten tai suojaavien lisätekijöiden merkitys on edelleen suurimmaksi osaksi tuntematon89.


Kahvi, kofeiini ja Alzheimerin taudin riski

Suurin osa ihmisillä tehdyistä epidemiologisista tutkimuksista osoittaa, että säännöllinen, elinikäinen kahvinjuonti/kofeiinin saanti pienentää Alzheimerin taudin riskiä erityisesti ikääntyneillä. Tosin joissakin tutkimuksissa on myös saatu toisenlaisia tuloksia. Kahvinjuonti/kofeiinin saanti näyttäisi olevan hyödyllistä erityisesti sairauden puhkeamista edeltävässä vaiheessa.

Useiden meta-analyysien ja kirjallisuuskatsausten tulokset tukevat käsitystä, jonka mukaan kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua Alzheimerin tautiin.

  • Vuonna 2017 julkaistun, havaintotutkimuksista tehdyn kirjallisuuskatsauksen mukaan kahvia juovilla oli noin 30 % pienempi riski sairastua Alzheimerin tautiin verrattuna niihin, jotka eivät juo kahvia29. Kirjallisuuskatsauksessa oli mukana neljä, vuosina 1990-2002 tehtyä tutkimusta (2 tapaus-verrokki- ja 2 kohorttitutkimusta)25-28. Tulokset viittasivat kahvin suojaavaan vaikutukseen, mutta yksittäisten tutkimusten tulokset vaihtelivat.

  • Kahvinjuonnin ja kofeiinin saannin yhteyttä Alzheimerin taudin riskiin selvittäneessä meta-analyysissa oli mukana yhdeksän kohorttitutkimusta ja kaksi tapaus-verrokkitutkimusta. Meta-analyysin mukaan Alzheimerin taudin riskisuhde oli 0.80-0.83, kun tupakointi ja kohonnut verenpaine vakioitiin10. Tässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissa havaittiin trendi, jonka mukaan kofeiinilla saattaisi olla suojaava vaikutus. Tutkimusmenetelmien merkittävät erot ja epidemiologisten tutkimusten vähäinen määrä estävät perusteellisten johtopäätösten tekemisen tästä aiheesta.

  • Vuonna 2010 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan keski-ikäisenä juotuna 3-5 kupillista kahvia/päivä saattaa pienentää dementian ja Alzheimerin taudin riskiä 65 %:lla verrattuna vähäisempään kahvin käyttömäärään. Tutkijat kuitenkin korostivat, että havainnot eivät ole täysin johdonmukaisia30.

  • Vuonna 2017 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan kohtuullinen kahvin juonti näyttäisi pienentävän riskiä sairastua tavanomaisimpiin neurodegeneratiivisiin sairauksiin, mukaan lukien Alzheimerin tauti. Tutkijat kuitenkin totesivat pohdinnassaan, että tutkimusten metodologisten erojen vuoksi vertailu ja johtopäätösten tekeminen voi olla vaikeaa. Siksi hyvin suunniteltuja tutkimuksia tarvitaan lisää32

  • Vuonna 2018 julkaistussa, prospektiivisista Alzheimer-tutkimuksista tehdyssä meta-analyysissa kahvinjuonnin ei todettu olevan yhteydessä Alzheimerin tautiin. Alzheimerin taudin suhteellinen riski oli 1.01, kun kahvin käyttömäärä lisääntyi yhden kupillisen päivässä12.

Kahvinjuonnin yhteyttä Alzheimerin tautiin on selvitetty myös laajoissa tutkimuksissa.

  • Alzheimerin taudin riskitekijöitä selvittäneessä tutkimuksessa seurattiin 4615 koehenkilöä yli viisi vuotta (194 Alzheimer-potilasta ja 3894 kognitiivisesti "normaalia" verrokkia) ja todettiin, että ei-steroidisten tulehduskipulääkkeiden käyttö, viininjuonti, kahvinjuonti ja säännöllinen liikunta olivat yhteydessä pienempään Alzheimerin taudin riskiin (kahvin riskisuhde 0.69). Mielenkiintoista on, että tässä tutkimuksessa teenjuonnilla ei havaittu suojaavaa vaikutusta26.

  • Eräässä tutkimuksessa oli 1409 iältään 65–79-vuotiasta osallistujaa, jotka tutkittiin 21 vuoden seurannan jälkeen. Kahvinjuonti keski-iässä pienensi Alzheimerin taudin ja dementian riskiä vanhemmalla iällä. Riski oli kaikkein pienin (riski pieneni 65 %) niillä, jotka joivat 3-5 kupillista kahvia päivässä33.

Muissa tutkimuksissa ei kuitenkaan ole todettu, että kahvinjuonti olisi yhteydessä pienentyneeseen Alzheimerin taudin riskiin. Esimerkiksi suomalaisessa tutkimuksessa34 ja Honolulu-Asia Aging Study -tutkimuksessa35 kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä dementiaan tai kognitiivisiin häiriöihin.


Kofeiinin toimintamekanismit

Monissa eläinkokeissa on selvitetty mahdollisia mekanismeja, joilla kahvi ja kofeiini vaikuttavat Alzheimerin taudin riskiin.

Eräässä tutkimuksessa siirtogeenisille hiirille, joille kehittyy noin 8 kuukauden iässä Alzheimerin taudin tapaisia oireita, annettiin juomaveden mukana kofeiinia. Se paransi oppimista sekä muistia ja vähensi β-amyloidi-peptidin ja preseniliinin kertymistä hippokampukseen, joka on aivoissa keskeisin muistiin liittyvä alue36.

Vaikutukset havaittiin myös silloin, kun kofeiinin saanti alkoi myöhemmin eli kun hiirillä jo oli kognitiivisia häiriöitä. Kofeiini näytti toimivan vähentämällä tulehduksen välittäjäaineita37,38.

Kofeiinipitoinen kahvi nosti plasman granulosyyttipesäkkeitä stimuloivan tekijän pitoisuuksia, mikä näytti parantavan kognitiivista suoriutumista siirtogeenisilla Alzheimer-hiirillä ja johon liittyi luuydinsolujen uusiutuminen, synaptogeneesi (hermosoluväliliitosten muodostuminen) ja lisääntynyt hermosolujen uudistuminen. Tutkijoiden oletus on, että kofeiini saattaa vuorovaikutuksessa jonkun toisen kahvin ainesosan kanssa lisätä valikoivasti granulosyyttipesäkkeitä stimuloivaa tekijää39.

Kofeiini voi olla aktiivinen myös toisella tasolla. Eräässä eläinkokeessa pitkään kestänyt kofeiinin saanti juomaveden mukana lisäsi rotilla aivo-selkäydinnesteen tuotantoa ja veren virtausta aivoissa, mikä vaikuttaa suoraan aivo-selkäydinnesteen tuotantoon35. Aivo-verinesteen puutteellinen tuotanto ja vaihtuvuus, johon liittyy vähentynyt β-amyloidi-peptidin poistuminen verenkierrosta, saattaa olla yksi Alzheimerin taudin syntyyn liittyvistä mekanismeista36. Tämä saattaa osittain selittää sen, että kofeiini vähentää β-amyloidi-peptidipitoisuutta aivoissa. Tosin vielä ei tiedetä, onko vaikutus sama ihmisillä40,41.

Toisen hypoteesin mukaan adenosiini A2A-reseptorien muuntuminen auttaa kontrolloimaan mikroglia-solujen reaktiivisuutta ja aivojen tulehdusreaktioita, mikä suojaa hermostoa42.


Kahvin muiden ainesosien merkitys

Kofeiinin lisäksi on tutkittu myös muita, mahdollisesti myönteisesti Alzheimerin taudin riskiin vaikuttavia kahvin ainesosia.

Useat eläinkokeet viittaavat siihen, että trigonelliini saattaa suojata hermostoa ja parantaa muistin säilymistä43-45.

Hiirille juomaveden mukana annetun kahvin polyfenolisen antioksidantin, feruliinihapon, on todettu suojaavan kognitiivisilta häiriöiltä (pääasiassa liittyen spatiaaliseen muistiin ja työmuistiin), vähentävän tulehdusta ja estävän aivokuoren asetyylikoliinin puutosta. Nämä kaikki ovat taudille ominaisia tekijöitä46.

Yhä useamman kokeellisen tai ihmisillä tehdyn tieteellisen tutkimuksen mukaan kofeiinilla on mahdollisesti Alzheimerin taudilta suojaava vaikutus - ja mahdollisesti myös kahvin muilla ainesosilla, kuten antioksidanteilla tai tulehdusta estävillä aineilla. Ennen lopullisten johtopäätösten tekemistä tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia, joissa pyritään määrittämään tautia vastustavat kahvin aktiiviset aineosat sekä toimintamekanismit.

Katso englanninkieliset asiantuntijahaastattelut täällä.