Neurodegeneratiiviset sairaudet

Kahvi ja Parkinsonin tauti

Taustaa

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus. Vuonna 2016 Parkinsonin tautia sairastavia arvioitiin olevan maailmanlaajuisesti 6.1 miljoonaa90. Parkinsonin tauti alkaa yleensä yli 60-vuotiaana, mutta arvioiden mukaan yhdellä kymmenestä se diagnosoidaan alle 50-vuotiaana. Tauti havaitaan hieman useammin miehillä kuin naisilla91.

Parkinsonin taudin tyypillisimpiä oireita ovat liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys, kävelyvaikeudet ja asentoheijasteiden häiriöt eli kaatuilutaipumus. Taudin taustalla on keskiaivojen dopamiinia tuottavien hermosolujen tuhoutuminen vähitellen. Tällä hetkellä ei ole hoitoa, joka estäisi tai hidastaisi tätä hermosolujen tuhoutumista ja siitä johtuvaa dopamiinin vähenemistä keskiaivoissa. Kokeellisissa ja epidemiologisissa tutkimuksissa on keskitytty elämäntapoihin, ruokavalioon ja ympäristötekijöihin, kahvinjuonti mukaan lukien.

 

Kahvi, kofeiini ja Parkinsonin taudin riski

Useiden epidemiologisten tutkimusten mukaan kahvinjuonnilla/kofeiinin saannilla on käänteinen, annosvasteinen yhteys riskiin sairastua Parkinsonin tautiin. Kahvinjuonti näyttää vähentävän tai viivästyttävän Parkinsonin taudin kehittymistä, mikä todennäköisesti perustuu kofeiinin vaikutuksiin. Naisilla tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia kofeiinin ja hormonihoidon yhteisvaikutusten selvittämiseksi.

Jo vuonna 1968 julkaistun tutkimuksen kontrolliryhmässä oli koeryhmää enemmän henkilöitä, jotka eivät juoneet kahvia47. Tämän jälkeen Espanjassa48, Ruotsissa49 ja Saksassa50 tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että kahvinjuonti oli käänteisesti yhteydessä Parkinsonin tautiin. Lisäksi havaittiin, että sairastuneiden kahvinkulutus oli vähäistä ennen taudin puhkeamista.

Laajassa prospektiivisessa tutkimuksessa seurattiin keskimäärin 27 vuoden ajan 8004:ää Havaijilla asuvaa amerikanjapanilaista (the Honolulu Heart Program). Tulosten mukaan yli 4 kupillista kahvia/päivä juovilla oli viisi kertaa pienempi riski sairastua Parkinsonin tautiin verrattuna niihin, jotka eivät juoneet kahvia ollenkaan. Sama käänteinen yhteys havaittiin myös silloin, kun kofeiinia saatiin muista lähteistä kuin kahvista51. Vuonna 2014 julkaistussa pienessä tapaus-verrokkitutkimuksessa kahvinjuonnin ja Parkinsonin taudin riskin välillä havaittiin kuitenkin vain heikko käänteinen yhteys52.

Useiden meta-analyysien ja kirjallisuuskatsausten tulokset tukevat käsitystä, jonka mukaan kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen Parkinsonin taudin riskiin.

  • Vuonna 2002 julkaistussa meta-analyysissa oli mukana 20 tutkimusta. Meta-analyysin mukaan kahvia juovilla on 31 % pienempi riski (suhteellinen riski 0.69)53 sairastua Parkinsonin tautiin kuin niillä, jotka eivät juo kahvia. Joissakin yksittäisissä tutkimuksissa havaittiin erittäin vahva riskin pieneneminen, jopa 80 %, kun kahvia juotiin yli neljä kupillista päivässä.

  • Vuonna 2010 julkaistussa meta-analyysissa oli mukana 26 tutkimusta54. Tulosten mukaan riski sairastua Parkinsonin tautiin pieneni 24-34 % jokaista 300 mg:n kofeiinin saannin lisäystä kohden (vastaa noin 3 kupillista kahvia).

  • Vuonna 2012 julkaistiin katsaus National Institutes of Health-AARP Diet and Health -tutkimuksesta, jossa oli 304 980 osallistujaa. Katsauksen mukaan suurempi kofeiinin saanti on yhteydessä pienempään Parkinsonin taudin riskiin sekä miehillä että naisilla. Kirjoittajat tekivät myös meta-analyysin prospektiivisista tutkimuksista ja vahvistivat, että kofeiinin saannilla on käänteinen yhteys Parkinsonin tautiin sekä miehillä että naisilla. Tutkijoiden mukaan kofeiinin saannin ja Parkinsonin taudin välisessä yhteydessä ei ole sukupuolten välisiä eroja55.

  • Vuonna 2014 julkaistussa annos-vasteesta tehdyssä meta-analyysissa teen- sekä kahvinjuonnin ja pienemmän Parkinsonin taudin riskin välillä havaittiin lineaarinen yhteys. Kahvinjuonnin osalta yhteys oli suurimmillaan, kun kahvia juotiin noin 3 kupillista/päivä56.

  • Vuonna 2018 julkaistu kirjallisuuskatsaus vahvisti, että useimpien tutkimusten mukaan kohtuullinen kahvinjuonti pienentää tavanomaisten neurodegeneratiivisten sairauksien, kuten Parkinsonin taudin, riskiä31.

Naisilla tutkimustulokset kahvinjuonnin/kofeiinin saannin ja Parkinsonin taudin riskin välisestä yhteydestä eivät ole yhtä selviä. Eräässä tutkimuksessa havaittiin U-muotoinen yhteys, jossa parhaimman suojan antoi kohtuullinen kahvinjuonti/kofeiinin saanti57-59. Vaihdevuosien aikana käytettävät hormonit näyttävät vaikuttavan kahvinjuonnin ja pienentyneen Parkinsonin taudin riskiin.

Laajassa tutkimuksessa seurattiin 77 713 naista 18 vuoden ajan. Tulosten mukaan naisilla, jotka eivät käyttäneet vaihdevuosien hormonivalmisteita, kahvin Parkinsonin taudilta suojaava vaikutus oli yhtä suuri kuin miehillä. Estrogeenia käyttävillä naisilla riski sairastua Parkinsonin tautiin oli yhtä suuri kuin miehillä, kun kahvia käytettiin vähän. Riski suureni merkitsevästi nelinkertaiseksi naisilla, jotka joivat vähintään 6 kupillista kahvia päivässä verrattuna niihin, jotka eivät juoneet kahvia57. Nurses' Health Study ja The Health Professionals Follow up Study tutkimusten aineistoista tehdyssä tapaus-verrokkitutkimuksessa ei saatu vakuuttavaa näyttöä siitä, että kofeiinin aineenvaihduntaa (CYP1A2 ja NAT2) tai estrogeenireseptoreita (ESR1 ja ESR2) koodaavien geenien variaatiot ennustaisivat hormonikorvaushoitoon liittyvää Parkinsonin taudin riskiä60.

Saman aineiston tarkempi analysointi tuki aikaisempia havaintoja, joiden mukaan lisääntynyt kofeiinin saanti saattaa olla yhteydessä pienentyneeseen Parkinsonin taudin riskiin miehillä sekä niillä naisilla, jotka eivät ole koskaan käyttäneet vaihdevuosien hormonivalmisteita61.

Tutkimuksissa on selvitetty myös kahvinjuonnin ja Parkinsonin taudin oireiden välistä yhteyttä. Kontrolloidussa ja satunnaistetussa tutkimuksessa selvitettiin kofeiinin saannin vaikutuksia Parkinsonin taudin oireisiin, kuten uneliaisuuteen päiväaikaan, motoriikan vaikeuksiin ja muihin ei-motorisiin oireisiin. Tulosten mukaan objektiivisesti mitattuna motoriikka parani, mutta kofeiinin vaikutukset uneliaisuuteen olivat epäselviä. Lisätutkimuksia tarvitaan62.

Parkinsonin tautia sairastavien ei-motorisia oireita selvittäneen tutkimuksen mukaan kahvinjuonnilla on merkitsevä käänteinen yhteys mm. motivaation, mielihyvän kokemisen ja ilon puutteiden esiintyvyyteen. Kahvinjuojilla näitä havaittiin muita vähemmän. Kahvinjuonti oli merkitsevästi yhteydessä erityisesti mielialaan ja kognitioon liittyvien alueiden lievempiin ei-motorisiin oireisiin63.

Vaikutusmekanismi

Kokeellisissa tutkimuksissa on määritetty mekanismi, jolla kofeiini suojaa Parkinsonin taudilta.

Pienet kofeiiniannokset estävät pääasiassa adenosiini A2A -reseptoreita. Ne sijaitsevat D2-dopaminergisten reseptoreiden kanssa striatumissa (aivojuoviossa) eli aivojen liikuntakykyä ja liikkumista hallitsevalla alueella, jossa dopamiinia tuottavien hermosolujen toiminta on Parkinsonin tautia sairastavilla merkittävästi heikentynyt. Parkinsonin taudin malleissa motorinen aktiivisuus lisääntyy ja heikentynyt liikuntakyky paranee, kun A2A-reseptoreiden toimintaa estetään striatumissa stimuloimalla D2-reseptoreita 64,65. Kofeiini ehkäisee oireita rotilla ja hiirillä, joilla on Parkinsonin tauti. Se myös tehostaa klassisen Parkinsonin taudin hoidon, eli dopamiinin esiasteen, levodopan, vaikutuksia66,67.

Useiden prekliinisten tutkimusten mukaan pitkäaikaiset A2A-reseptoreiden estäjät (kuten kofeiini) vaikuttavat Parkinsonin taudissa myönteisesti heikentyneeseen liikkumiseen ja pitkään kestäneen levodopa-hoidon aiheuttamiin liikuntakyvyn komplikaatioihin. Tämä viittaa siihen, että ne ovat tehokkaita Parkinsonin taudin oireiden hoidossa54,67.

Lisäksi useissa eläinmalleissa A2A-estäjät, mukaan lukien kofeiini ja D2-aktivaattorit, suojaavat hermostoa ja voivat vähentää dopamiinia tuottavien solujen tuhoutumista54,68.

Geneettisen muuntelun merkitystä on tarkasteltu monissa eri yhteyksissä. Parkinsonin taudin esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden sekä elinikäisen kahvin käytön ja ADORA2A ja CYP1A2 polymorfismien arvioinnissa todettiin, että yhteys päivittäiseen kahvinjuontiin oli voimakkain niillä, joilla oli sekä ADORA2A että CYP1A2 variantin alleeli69. GRIN2A ja CYP1A2 polymorfismien välistä interaktiota tutkittaessa todettiin, että kofeiinin saanti ei ole yhteydessä riskiin sairastua Parkinsonin tautiin70. Näiden yhteyksien parempi ymmärtäminen edellyttää, että geneettistä muuntelua tutkitaan lisää.

Katso englanninkielinen asiantuntijahaastattelu täällä.