Kahvi ja neurodegeneratiiviset sairaudet

Kofeiini ja kognitiivinen suorituskyky

Epäterveelliset elämäntavat, verisuonisairaudet, geneettiset tekijät, oksidatiivinen stressi ja tulehdukset nopeuttavat kognitiivista heikentymistä, mikä viittaa siihen, että tähän voisi ainakin osittain vaikuttaa. Kofeiinilla tiedetään olevan stimuloivia vaikutuksia ihmisen kognitiivisiin toimintoihin, kuten myönteisiä vaikutuksia valppauteen, keskittymiskykyyn7, oppimiseen, muistiin ja mielialaan8. Kofeiinin tiedetään myös stimuloivan motorisia toimintoja. On oletettu, että kofeiini voisi osittain kompensoida kognitiivista heikentymistä, koska se vaikuttaa tarkkaavaisuuteen pääasiassa tilanteissa, joissa valppaus on heikentynyt9. Nuoret ja iäkkäät koehenkilöt näyttävät kuitenkin reagoivan kofeiinin vaikutuksiin eri tavoin.

Kahvin vaikutukset kognitiiviseen heikentymiseen

On ehdotettu, että kofeiini voi auttaa kumoamaan kognitiivisen ikääntymisen vaikutuksia stimuloimalla iäkkäiden henkilöiden energiavaroja9.

  • Vuonna 2020 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan varsinkin kahvista tai vihreästä teestä saadun kofeiinin kohtuullinen nauttiminen voi erityisesti naisilla vähentää dementian ja kognitiivisen heikentymisen riskiä sekä lieventää kognitiivisesti vajaakuntoisten henkilöiden kognitiivista heikentymistä10.

  • Lisäksi vuonna 2021 julkaistun annos-vastetutkimuksista tehdyn meta-analyysin mukaan kahvinjuonti vähensi kognitiivisen heikentymän (< 2,8 kupillista päivässä) tai dementian (< 2,3 kupillista päivässä) riskiä3.

  • Vuonna 2018 julkaistussa prospektiivisten tutkimusten meta-analyysissa kahvinjuonnin ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä dementiariskiin11.

Joidenkin tutkimusten mukaan säännöllinen kahvinjuonti voi lisätä ikääntyneiden aikuisten, erityisesti naisten, kognitiivista reserviä10. UK biopankin havainnoista saadaan kuitenkin vain vähän tukea säännöllisen kahvin ja teen nauttimisen sekä kofeiinin saannin kognitiivisia toimintoja parantaville vaikutuksille12. Säännöllisen kofeiinin saannin vaikutuksia kognitiiviseen toimintaan tulisi tutkia lisää.