Neurodegeneratiiviset sairaudet

Kofeiini ja kognitiivinen suorituskyky

Epäterveelliset elämäntavat, verisuonisairaudet, geneettiset tekijät, oksidatiivinen stressi ja tulehdukset nopeuttavat kognitiivisten toimintojen heikkenemistä, mikä viittaa siihen, että tähän voisi ainakin osittain vaikuttaa. Yhtenä oletuksena on, että kofeiinin valppautta edistävät vaikutukset voisivat ainakin osittain kompensoida tätä heikkenemistä80-83. Tutkimusten mukaan nuoret ja ikääntyneet koehenkilöt reagoivat eri tavoin kofeiinin vaikutuksiin.

Kahdessa varhaisessa tutkimuksessa, joihin osallistui sekä ikääntyneitä että aikuisia, kofeiini paransi havaintokykyä, psykomotorista suoriutumista sekä kognitiivisia toimintoja, ja ikääntyneillä myös hyvinvoinnin tuntemuksia. Ikääntyneet näyttivät olevan herkempiä kuin nuoret kofeiinin henkisen suoriutumisen heikkenemiseltä suojaaville vaikutuksille1,2.

Nuorilla (18–37-vuotiailla) kofeiinin on osoitettu parantavan suorituskykyä enemmän tilanteissa, joissa on häiriötekijöitä, kuin yksinkertaisten tehtävien aikana. Ikääntyneillä (60–75-vuotiailla) kofeiinin on osoitettu parantavan suorituskykyä monimutkaisissa, jatkuvaa tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Tämä on kiinnostavaa, sillä yleensä suoriutuminen paranee monimutkaisissa tehtävissä ikääntyneillä heikommin kuin nuorilla3. Näyttää siltä, että kofeiini pystyy korjaamaan kognitiivisen ikääntymisen vaikutuksia stimuloimalla ikääntyneiden koehenkilöiden energiavarastoja4.

Brittiläisessä tutkimuksessa, johon osallistui 9003 aikuista, todettiin kognitiivisen suoriutumisen paranevan annosriippuvaisesti kofeiinin saannin lisääntyessä. Runsaampi kofeiinin kokonaissaanti (sekä kahvista että teestä) paransi yksinkertaista reaktioaikaa ja valintatehtävien reaktioaikaa, satunnaista sanallista muistia sekä visuospatiaalista hahmottamista. Vanhemmat henkilöt näyttäisivät olevan nuorempia herkempiä kofeiinin henkistä suoriutumista parantaville vaikutuksille5.

Vuonna 2014 julkaistun prospektiivisen Baltimore Longitudinal Study of Aging kohorttitutkimuksen tulosten mukaan kofeiinin saanti oli yhteydessä lähtötilanteen parempaan kognitiiviseen suoriutumiseen yli 70-vuotiailla6. Myös kahdessa hollantilaisessa 24–81-vuotiailla tehdyssä tutkimuksessa kofeiinin havaittiin iästä riippumatta vaikuttavan myönteisesti kognitiivisiin toimintoihin, lähinnä reaktioaikaan ja sanalliseen muistiin7,8.

Myös kahvin muut ainesosat voivat parantaa iäkkäiden aikuisten kognitiivista suoriutumista. Pilottitutkimuksessa, johon osallistui 39 tervettä 53–79-vuotiasta koehenkilöä, havaittiin klorogeenihapoilla täydennetyn kofeiinittoman kahvin parantavan mielialaa ja mielialaan liittyvää käyttäytymistä verrattuna tavalliseen kofeiinittomaan kahviin. Vaikutus ei ollut yhtä voimakas kuin kofeiinin, mutta viittaa klorogeenihappojen mahdollisiin kognitioon liittyviin vaikutuksiin ja kannustaa lisätutkimuksiin9.

 

Kahvi ja kognitiivisten toimintojen heikentyminen

Tutkimusten mukaan säännöllinen kahvinjuonti saattaa tehostaa erityisesti ikääntyneiden naisten kognitiivisia resursseja.

Vuonna 2010 julkaistussa meta-analyysissa oli mukana yhdeksän tutkimusta, joissa tarkasteltiin eri mittareilla kahvin ja kofeiinin vaikutuksia kognitiivisten toimintojen häiriöihin ja/tai heikentymiseen. Tulosten mukaan kognitiivisten häiriöiden riski pieneni kofeiinin saannin myötä (riskisuhteen keskiarvo 0.84)10. Vaikka meta-analyysi käsitteli sekä kognitiivisten kykyjen heikentymistä että Alzheimerin tautia, tulokset osoittivat kahvilla olevan selkeän suojaavan vaikutuksen. On kuitenkin huomioitava, että monet kahvia ja ikääntymiseen liittyvää kognitiivisten toimintojen heikentymistä selvittäneet tutkimukset eivät olleet mukana tässä katsauksessa.

Vuonna 2013 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan kaikki teestä ja useimmat kahvista tehdyt tutkimukset arvioivat, että kognitiivisten toimintojen heikentyminen on teen-/kahvinjuojilla vähäisempää kuin niillä, jotka eivät juo teetä tai kahvia. Näyttöä annos-vastesuhteesta ei löydetty, mutta naisilla vaikutus näytti olevan suurempi kuin miehillä11.

Vuonna 2018 julkaistun prospektiivisista tutkimuksista tehdyn meta-analyysin mukaan kahvinjuonti ei kuitenkaan ollut merkitsevästi yhteydessä riskiin sairastua dementiaan12.

Useissa laajoissa tutkimuksissa on selvitetty kahvinjuonnin yhteyttä kognitiivisten toimintojen heikentymiseen.

  • Rancho Bernandon tutkimukseen Etelä-Kaliforniassa osallistuneet 890 tervettä naista ja 638 tervettä miestä olivat keski-iältään 73-vuotiaita. Tulosten mukaan korkeimmat elämänaikaiset kofeiinin saantitasot olivat naisilla yhteydessä parempaan suoriutumiseen kuudessa testissä kahdestatoista, ja kahdessa testissä tulokset olivat suuntaa antavia. 80-vuotiailla tai sitä vanhemmilla naisilla elämänaikainen kahvinjuonti oli yhteydessä parempaan suoriutumiseen yhdessätoista testissä kahdestatoista. Myös nykyinen kofeiinipitoisen kahvin saanti oli yhteydessä parempaan suoriutumiseen. Kahvinjuonnin ja kognitiivisten toimintojen välistä yhteyttä ei havaittu miehillä. Kofeiinittoman kahvin juonnin ja kognitiivisten toimintojen välillä ei havaittu olevan yhteyttä kummallakaan sukupuolella13.

  • Prospektiivisen Three City Cohort pitkittäistutkimuksen yli 65-vuotiaista osallistujista 4197 oli terveitä naisia ja 2820 terveitä miehiä. Tulosten mukaan yli kolme kupillista kofeiinipitoista kahvia päivässä neljän vuoden ajan nauttineilla naisilla sanallinen ja visuospatiaalinen muistaminen heikkenivät vähemmän kuin naisilla, jotka joivat enintään kupillisen kahvia päivittäin. Kofeiinin suojaava vaikutus vahvistui iän myötä, ja vaikutus oli suurimmillaan yli 80-vuotiailla naisilla. Miehillä kofeiinin saannin ja kognitiivisten toimintojen heikkenemisen välistä yhteyttä ei havaittu14.

  • Portugalissa asuvien yli 65-vuotiaiden aikuisten kohortissa (n=648) yli 62 mg kofeiinia/päivä (vastaa vähintään yhtä kupillista kahvia) verrattuna alle 22 mg kofeiinia/päivä oli yhteydessä vähäisempään kognitiivisten kykyjen heikentymiseen ainoastaan naisilla15.

  • Kahvin- ja teenjuonnin yhteyttä kognitiivisten toimintojen muutoksiin selvitettiin tutkimuksessa, jossa oli 4809 iältään vähintään 65-vuotiasta osallistujaa. Tulosten mukaan kognitiivista suoriutumista selvittäneiden testien tulokset laskivat vuosittain 1.30 pistettä naisilla ja 1.11 pistettä miehillä, jotka eivät juoneet teetä tai kahvia. Kokonaan vakioiduissa malleissa tee, kahvi tai kofeiini hidastivat jonkin verran naisten kognitiivisten toimintojen heikentymistä. Miehillä vaikutukset eivät olleet johdonmukaisia16.

  • Kolmessa Euroopan maassa (Suomessa, Italiassa ja Hollannissa) tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin vuosina 1900-1920 syntyneiden terveiden miesten (n=676) kognitiivisten toimintojen heikentymistä kymmenen vuoden aikana. Kahvia juoneiden miesten kognitiivinen suoriutuminen heikentyi 4 % kymmenen vuoden aikana. Miehillä, jotka eivät juoneet kahvia, heikentyminen oli 4.7 % suurempi. Tutkijat havaitsivat juotujen kahvikupillisten määrän ja kognitiivisen heikentymisen laajuuden välillä käänteisen J-muotoisen käyrän. Pienin (2 %) kognitiivisten toimintojen heikentyminen havaittiin, kun kahvia juotiin kolme kupillista päivässä. Tämä oli 4.3 kertaa vähäisempää kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia lainkaan17.

  • Skotlantilaisessa 923 terveen aikuisen kohorttitutkimuksessa (Lothian Birth Control 1936 Study) älykkyysosamäärä arvioitiin 11-vuotiailta lapsilta ja myöhemmin 70-vuotiaana. Tutkijat havaitsivat kofeiinin kokonaissaannin (kahvista, teestä ja muista ruoka-aineista) olevan yhteydessä yleisiin kognitiivisiin kykyihin ja muistiin. Kun tuloksista vakioitiin 11-vuotiaana määritelty älykkyysosamäärä ja yhteiskuntaluokka, havaittiin suodatinkahvin tai espresson käytön ja lukutaidon välillä merkittävä positiivinen yhteys. Sukupuolten välisiä eroja ei havaittu, toisin kuin monissa aikaisemmissa tutkimuksissa18.

  • Taiwanissa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että kaikista tutkituista elämäntapatekijöistä kasvisten, hedelmien, kahvin ja teen käyttö olivat käänteisesti yhteydessä kognitiivisten toimintojen heikentymiseen. Tutkijoiden mukaan kognitiivisten häiriöiden riski oli merkitsevästi suurempi henkilöillä, jotka eivät juoneet kahvia19.

  • Osana Women´s Antioxidant Cardiovascular -tutkimusta havaittiin, että kofeiinipitoisen kahvin nauttiminen oli merkitsevästi yhteydessä hitaampaan kognitiivisten toimintojen heikentymiseen vanhemmilla naisilla, joilla oli verenkiertohäiriöitä. Yhteyttä ei havaittu olevan muilla kofeiinipitoisilla elintarvikkeilla, kuten teellä, kolajuomilla ja suklaalla20.

Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että kahvinjuonti/kofeiinin saanti saattavat auttaa hidastamaan kognitiivisten toimintojen heikentymistä ikääntyneillä aikuisilla, etenkin naisilla. Lisätutkimukset ovat tarpeen naisten ja miesten välisten erojen sekä mahdollisten vaikutusmekanismien ymmärtämiseksi.