Kahvi ja syöpä

Kahvi ja rinta-, munasarja- & kohdunrungon syöpä

Kahvi ja rintasyöpä

Tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua rintasyöpään. Säännöllinen kahvinjuonti näyttää sen sijaan olevan yhteydessä pienempään sairastumisriskiin premenopausaalisilla naisilla5,74-76. Vuonna 2016 julkaistun IARC:n arvioinnin mukaan tutkimuksissa on osoitettu, että kahvinjuonnilla ei ole yhteyttä tai on lievä käänteinen yhteys rintasyövän riskiin1. World Cancer Research Fundin vuonna 2010 julkaisemassa rintasyöpäraportissa kahvia ei mainita riskitekijänä77. Tutkimuksissa on saatu vaihtelevia tuloksia, mikä liittyy geneettisiin mutaatioihin. Lisätutkimuksia selkeästi tarvitaan yksityiskohtien selvittämiseksi. Yksilöllisen geenivaihtelun liittäminen ruokavalion ja sairauksien välisten yhteyksien selvittämiseen tulee todennäköisesti olemaan tärkeää.

 • 2011 – meta-analyysissa havaittiin, että kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys riskiin sairastua rintasyöpään (suhteellinen riski 0.94)5.
 • 2011 – ranskalaisen prospektiiviseen tutkimuksen (67 703 naista, 11 vuoden seuranta) mukaan kahvinjuonti tai kofeiinin saanti eivät ole yhteydessä riskiin sairastua rintasyöpään74.
 • 2021 – meta-analyysissa ja annos-vastetutkimuksessa kahvinjuonnin ja rintasyöpäriskin välillä todettiin negatiivinen korrelaatio, erityisesti postmenopausaalisilla ja eurooppalaisilla naisilla75.

 • 2021 – kahvinjuontia ja rintasyöpäriskiä käsitelleessä kuvailevassa katsauksessa todettiin, että kahvinjuonnin yhteydestä rintasyöpäriskiin ei ole tutkimusnäyttöä, mutta siihen saattaa liittyä lievä suojaava vaikutus. Kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä rintasyöpäriskiin postmenopausaalisilla naisilla ja naisilla, joilla on BRCA1 mutaatio. Muissa ryhmissä kahvinjuonnin vaikutukset eivät ole näin selvät, joten lisätutkimuksia ovat tarpeen76.

Postmenopausaaliset naiset

Tutkimusten mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä rintasyövän esiintyvyyteen postmenopausaalisilla naisilla76-78.

 • 2011 – ruotsalaisessa tutkimuksessa (5 929 naista, joista 2 818 oli sairastuneita ja 3 111 verrokkeja) todettiin, että päivittäin runsaasti eli yli 5 kupillista kahvia juovilla oli merkitsevästi pienempi riski sairastua hormonaalisista tekijöistä riippumattomaan rintasyöpään verrattuna niihin, jotka joivat päivittäin alle kupillisen kahvia78.
 • 2013 – kahdesta meta-analyysista79,80 ensimmäisen (966 263 osallistujaa, 59 018 rintasyöpätapausta) mukaan kahvinjuonti/kofeiinin saanti saattavat olla heikosti yhteydessä rintasyöpäriskiin postmenopausaalisilla naisilla. Lisätutkimuksia tosin tarvitaan naisilla, joilla on BRCA1 mutaatio79. Toisen meta-analyysin (49 497 rintasyöpätapausta) mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä merkitsevästi pienentyneeseen rintasyövän riskiin. Yhdellä alaryhmällä (estrogeenireseptori negatiiviset) kahvinjuonnin todettiin olevan käänteisesti yhteydessä rintasyöpäriskiin. Tutkijoiden mukaan näiden yhteyksien selvittämiseksi tarvitaan lisätutkimuksia80.

Premenopausaaliset naiset

Premenopausaalisilla naisilla säännöllinen kahvinjuonti (4–6 kupillista päivässä) on yhdistetty pienempään rintasyövän riskiin81.

 • Tutkimuksen mukaan 4–6 kupillista kahvia päivässä juovilla naisilla, joilla on BRCA1- tai BRCA2-geenin mutaatio, on 25–70 % pienempi riski sairastua rintasyöpään kuin niillä, jotka eivät juo kahvia. Hyödyllinen vaikutus on yhteydessä ainoastaan tavanomaiseen kahviin, ei kofeiinittomaan kahviin81.

Rintasyöpäriskiin vaikuttaa myös CYP1A2-geeni, jonka A ja C polymorfioiden ja kahvinjuonnin välistä yhteyttä on tutkittu. Kahvia juovilla naisilla, joilla on ainakin yksi C-alleeli (AC tai CC), on 64 % pienempi riski sairastua rintasyöpään kuin niillä, jotka eivät juo kahvia. Kahvin ei ole osoitettu vaikuttavan riskiin naisilla, joilla on AA genotyyppi82.

Kahvi ja munasarjasyöpä

Munasarjasyöpä on viidenneksi yleisin ja kuolemaan johtava naisten syöpä Euroopassa4. Tutkimuksissa kahvinjuonnin ei ole osoitettu olevan yhteydessä riskiin sairastua munasarjasyöpään83-85. World Cancer Research Fundin vuonna 2018 julkaisemassa munasarjasyöpää käsittelevässä raportissa kahvi on luokiteltu ryhmään ”Rajallinen näyttö – ei johtopäätöstä”86. Myös vuonna 2016 julkaistun IARC:n arvioinnin mukaan tutkimuksissa ei ole saatu näyttöä kahvinjuonnin yhteydestä riskiin sairastua munasarjasyöpään1.

 • 2012 – European Prospective Investigation into Cancer -tutkimukseen (EPIC) osallistuneiden naisten tietoihin perustuvassa meta-analyysissa todettiin, että katsauksessa mukana olleista tutkimuksista ei saada riittävää tutkimusnäyttöä, joka tukisi kahvin tai teen juonnin yhteyttä munasarjasyövän sairastumisriskiin83.
 • 2019 – annos-vastetutkimuksista tehdyssä meta-analyysissa kahvinjuonnin (kofeiinipitoinen tai kofeiiniton) ja kofeiinin saannin ei todettu olevan yhteydessä munasarjasyövän riskiin84.

 • 2019 – systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin mukaan kofeiinin kokonaissaanti ei ole yhteydessä munasarjasyövän riskiin. Sen sijaan tutkijat totesivat, että kofeiinittoman kahvin juonti on käänteisesti yhteydessä munasarjasyövän riskiin85.

Kahvi ja kohdunrungon syöpä

Suurin osa tutkimuksista viittaa siihen, että kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua kohdunrungon syöpään5,87-90. IARC:n vuonna 2016 tekemän tutkimuskatsauksen mukaan monissa epidemiologissa tutkimuksissa on havaittu pienentynyt kohdunrungon syövän riski1. World Cancer Research Fundin vuonna julkaisemassa kohdunrungon syöpää käsittelevässä raportissa kahvi on listattu ryhmään ”todennäköisesti pienentää riskiä”. Raportissa mainitaan, että vaikutus on todettu sekä kofeiinipitoisella että kofeiinittomalla kahvilla, joten se ei voi liittyä kofeiiniin91.

 • 2011 – meta-analyysissa todettiin, että kahvinjuojilla on 26 % pienempi riski sairastua kohdunrungon syöpään kuin niillä, jotka eivät juo kahvia. Runsaasti kahvia juovilla riski on yli 30 % pienempi5.
 • 2012 – meta-analyysin (6 628 kohdunrungon syöpätapausta) mukaan lisääntynyt kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen kohdunrungon syövän riskiin, mikä on johdonmukaisesti todettu sekä kohortti- että tapaus-verrokkitutkimuksissa87.
 • 2015 – yksi meta-analyysi tukee aikaisempia havaintoja, joiden mukaan kahvinjuonti ja kofeiinin saanti saattaisivat merkitsevästi vähentää kohdunrungon syövän ilmaantuvuutta. Kahvinjuonnin käänteinen yhteys kohdunrungon syövän ilmaantuvuuteen oli vahvin potilailla, jotka eivät olleet saaneet hormonihoitoa ja koehenkilöillä, joiden painoindeksi oli yli 25 kg/m2 88. Toisen meta-analyysin mukaan kahvinjuontiin liittyi vähäinen yhteys, mutta kirjoittajat myöntävät, että joidenkin prospektiivisten tutkimusten tuloksista vain osa on saattanut valikoitua julkaistavaksi89.

 • 2018 – meta-analyysissa (12 kohorttitutkimusta ja 8 tapaus-verrokkitutkimusta, 11 663 osallistujaa, 2746 kohdunrungon syöpätapausta) todettiin, että tulokset vahvistavat aikaisempaa näyttöä kahvinjuonnin kohdunrungon syövältä suojaavasta vaikutuksesta ja että kahvinkäytön lisäämisestä voi olla hyötyä90.