Kahvi ja syöpä

Kahvi ja ruoansulatuskanavan syövät

Kahvi ja ruokatorven syöpä

Juodun kahvin määrän ei ole tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä suurentuneeseen riskiin sairastua ruokatorven syöpään15-17. Useissa tutkimuksissa on sen sijaan havaittu käänteinen yhteys eli pienentynyt riski sairastua ruokatorven syöpään5,16,17. IARC:n vuoden 2016 arvioinnin mukaan kahvinjuonnin ja ruokatorven syövän välisestä yhteydestä ei ollut tutkimusnäyttöä1.

Juomien lämpötila näyttää olevan tärkeä tekijä. IARC luokitteli erittäin kuumina, yli 65-asteisina juotavat juomat ryhmään 2A: ”todennäköisesti ihmisille ruokatorven syöpää aiheuttava”1. 65°C on merkittävästi kuumempi kuin lämpötila, jossa useimmat mieluiten nauttivat kahvinsa ilman, että suuta ja kieltä polttaa18,19. Kahvi juodaan yleensä alle 60-asteisena. IARC:n arvioinnin mukaan kahvinjuonnin ja ruokatorven syövän välisestä yhteydestä ei ollut näyttöä.

 • 2011 – laajan meta-analyysin mukaan kahvinjuonnilla oli käänteinen yhteys ruokatorven syöpään (suhteellinen riski 0.55)5.
 • 2011 – laajassa norjalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa seurattiin 14 vuotta keski-ikäisiä miehiä ja naisia (n=389 264). Kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä ruokatorven syöpään15.
 • 2013 – meta-analyysissa oli mukana 7367 ruokatorven syöpätapausta. Tulosten mukaan kahvi ja vihreä tee, mutta ei musta tee, ovat yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua ruokatorven syöpään16.

 • 2018 – meta-analyysissa oli mukana 457 010 osallistujaa, joista 2 628 oli ruokatorven syöpä. Tulosten mukaan kahvijuonti on käänteisesti yhteydessä ruokatorven syöpään itäaasialaisilla, mutta ei euro-amerikkalaisilla17.

Kahvi ja mahasyöpä

Kahvinjuonnin yhteyttä mahasyöpään selvittäneissä meta-analyyseissa on päädytty vaihteleviin tuloksiin. Suurin osa tutkimuksista viittaa siihen, että kahvinjuonti ei ole yhteydessä riskiin sairastua mahasyöpään20-26. Vuonna 2016 julkaistun IARC:n tutkimuskatsauksen mukaan kahvinjuonnin yhteydestä ruokatorven syöpään ei ole riittävää tutkimusnäyttöä1. Kuten monien syöpien kohdalla, sekoittavana tekijänä saattaa olla tupakointi. Lisäksi tuloksiin voi vaikuttaa etnisyys20,21.

 • 2014 – meta-analyysi 12 tutkimuksesta, joissa oli 840 651 osallistujaa ja 2688 mahasyöpätapausta. Tulosten mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä mahasyöpään. Tutkijat kuitenkin muistuttivat, että tupakointi on voinut olla sekoittava tekijänä, joten asiaa pitää tutkia tarkemmin20.
 • 2015 – julkaistiin viisi meta-analyysia21-25, joista kahden mukaan kahvi ei ole yhteydessä riskiin sairastua mahasyöpään21,22 ja kolmessa viitattiin kahvinjuonnin olevan yhteydessä mahasyöpään23-25. Joissakin tutkimuksissa yhdysvaltalaisten tulokset erosivat eurooppalaisten ja aasialaisten tuloksista. Myös korkeintaan10 vuotta kestäneiden tutkimusten tuloksissa oli eroja21. Jotkut tutkimukset puolestaan viittasivat siihen, että kahvinjuonti saattaa olla mahalaukun yläosan syövän riskitekijä22,24. Siksi tämän selvittämiseksi tarvitaan lisätutkimuksia.

 • 2016 – meta-analyysi 22 tutkimuksesta, joissa oli 1 019 693 osallistujaa ja 7631 mahasyöpätapausta. Tulosten mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä pienentyneeseen mahasyövän riskiin. Suurin vaikutus oli, kun kahvia juotiin 3–4 kupillista päivässä26.

Kahvi ja ruoansulatuskanavan yläosan sekä hengitysteiden syövät

Kahvinjuonnin ja ruoansulatuskanavan yläosan, kuten suuontelon, nielun ja kurkunpään syöpien välistä yhteyttä selvittäneissä tutkimuksissa on saatu vaihtelevia tuloksia5,27-29. Joidenkin tutkimusten mukaan kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä riskiin sairastua suuontelon ja nielun syöpiin, mutta IARC:n vuonna 2016 julkaistun tieteellisen arvioinnin mukaan yhteydestä ei ole riittävää tieteellistä näyttöä1.

 • 2011, 2015 – kahdessa meta-analyysissa todettiin, että kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä suuontelon ja nielun syöpiin (suhteellinen riski 0,49)5,27.
 • 2011 – laajassa norjalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa seurattiin 14 vuotta keski-ikäisiä miehiä ja naisia (n=389 624). Juodun kahvin määrän ei havaittu olevan yhteydessä suuontelon ja nielun syöpiin. Tutkijat eivät tosin voineet sulkea pois heikkoa käänteistä yhteyttä15.

 • 2014 – kaksi meta-analyysia kahvinjuonnin yhteydestä kurkunpään syöpään. Tulokset olivat ristiriitaisia: toisen mukaan teen ja kahvin juonti eivät olleet yhteydessä kurkunpään syöpään28 ja toisen mukaan kahvinjuonti, mutta ei teenjuonti, oli yhteydessä suurentuneeseen riskiin29.

Kahvi ja maksasyöpä

Tutkimuksissa on johdonmukaisesti saatu tulokseksi, että kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä maksasyövän riskiin30-37. IARC:n vuonna 2016 julkaistun tieteellisen arvioinnin mukaan tutkimuksissa on johdonmukaisesti osoitettu, että kahvinjuonnilla on tilastollisesti merkitsevä käänteinen yhteys maksasyöpään. Lisäksi World Cancer Research Fundin vuonna 2016 julkaisemassa raportissa kahvi on listattu todennäköisesti maksasyövän riskiä pienentäväksi38. Joissakin katsauksissa on havaittu annos-vastesuhde, jonka mukaan vaikutus havaitaan niillä, jotka juovat yli 3 kupillista kahvia päivässä37.

 • Neljän meta-analyysin mukaan kahvinjuonti on yhteydessä merkitsevästi pienentyneeseen riskiin sairastua maksasyöpään30-33. Yksi meta-analyyseista viittaa siihen, että maksasolusyövän riski on kahvinjuojilla 40 % pienempi kuin niillä, jotka eivät juo kahvia31. Annosvasteesta vuonna 2016 julkaistu prospektiivisiin kohorttitutkimuksiin perustuva meta-analyysi osoitti kahvinjuonnin ja pienentyneen maksasyövän riskin välisen lineaarisen yhteyden. Myös tämän meta-analyysin mukaan kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä maksasyövän riskiin33.
 • 2015 – eurooppalaiseen kohorttiin perustuvan prospektiivisen monikeskustutkimuksen tulokset vahvistivat tutkimustietoa kahvin- ja teenjuonnin käänteisestä yhteydestä maksasolusyöpään34.
 • 2015 –maksasyövän ja biologisten markkereiden välistä yhteyttä selvittäneen tutkimuksen mukaan tulehduksista ja maksasolujen vaurioitumisesta kertovat biomarkkerit selittävät osittain kahvinjuonnin käänteisen yhteyden maksasolusyövän riskiin35.
 • 2019 – kuudesta japanilaisesta kohorttitutkimuksesta laaditun meta-analyysin mukaan kahvinjuonti ehkäisee japanilaisilla merkitsevästi maksasyöpää36.
 • 2020 – vuosina 1996–2019 julkaistuista tutkimusta laaditun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan kahvinjuojilla riski sairastua maksasyöpään oli pienentynyt 31 % vaikutuksen ollessa suurin niillä, jotka joivat vähintään 3 kupillista kahvia päivässä37.

Mekanismeja, jotka liittyvät kahvinjuonnin yhteyteen pienentyneeseen maksasyövän riskiin ja maksataudin hitaampaan etenemiseen, tutkitaan edelleen. Tutkimuksissa on esitetty, että tulehdus, synnynnäinen immuniteetti ja maksasolujen vaurio ovat tärkeitä tekijöitä35. Kahvi sisältää myös monia yhdisteitä, kuten kofeiinia, diterpeenejä, klorogeenihappoa ja flavonoideja, jotka voivat olla osallisena näihin vaikutuksiin35.

Kahvi ja haimasyöpä

Valtaosassa tieteellisistä kirjallisuuskatsauksista kahvinjuonnin ei ole havaittu olevan yhteydessä suurentuneeseen haimasyövän riskiin5,39-43. Osa tutkimuksista viittaa käänteiseen yhteyteen5,39-42, ja yhden katsauksen mukaan kahvinjuonti olisi yhteydessä suurentuneeseen haimasyövän riskiin43. Vuonna 2016 julkaistun IARC:n arvioinnin mukaan kohorttitutkimuksissa ja väestöpohjaisissa tapaus-verrokkitutkimuksissa kahvinjuonnin ei ole osoitettu olevan yhteydessä haimasyöpään1.

Tieteellisen tutkimusnäytön mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä suurentuneeseen haimasyövän riskiin, mutta osa tutkimuksista viittaa käänteiseen yhteyteen.

 • 2011 – meta-analyysissa tarkasteltiin 14 kohorttitutkimusta, ja tulosten mukaan kahvinjuonnilla on merkitsevä käänteinen yhteys haimasyövän riskiin (suhteellinen riski 0.82)5.
 • 2011 – toinen 14 kohorttitutkimuksen meta-analyysi tarkasteli 671 080 osallistujaa (1 496 syöpätapausta) Euroopasta, Yhdysvalloista ja Japanista. Tutkittavia seurattiin yli 14 vuotta. Tulosten mukaan miehillä kahvinjuonnin yhteys haimasyövän riskiin oli käänteinen39. Säännöllisesti kahvia juovilla oli 18 % pienempi riski sairastua haimasyöpään verrattuna niihin, jotka eivät juoneet kahvia. Kohtuullisesti tai vähän kahvia juovien riski oli 14 % ja runsaasti kahvia juovien 32 % pienempi. Kokonaisuudessaan yksi lisäkupillinen kahvia oli yhteydessä 4 % pienempään haimasyövän riskiin.
 • 2011 – kahden italialaisen tapaus-verrokkitutkimuksen yhdistetyssä analyysissa (688 haimasyöpää sairastanutta osallistujaa ja 2204 kontrollia) kahvinjuonnin määrän tai käytön keston ei havaittu olevan yhteydessä haimasyövän riskiin. Nämä tutkimukset viittaavat siihen, että kahvinjuonnin ja haimasyövän välillä ei ole syy-seuraussuhdettta40.
 • 2012 – meta-analyysin (37 tapaus-verrokkitutkimusta ja 17 kohorttitutkimusta, 10 594 haimasyöpätapausta) mukaan edes runsaan kahvinjuonnin ei havaittu olevan vakuuttavasti yhteydessä haimasyövän riskiin, kun tupakointi huomioitiin41.
 • 2020 – meta-analyysin (12 kohorttitutkimusta, 3 230 053 osallistujaa) tulosten mukaan kahvinjuonti ei ole yhteydessä haimasyövän riskiin ja kahvinjuonnin sekä haimasyöpäriskin välillä ei ole havaittavissa merkitsevää annos-vastesuhdetta42.
 • 2019 – systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa (959 992 osallistujaa) todettiin, että kahvinjuonnilla on annosvasteinen yhteys suurentuneeseen haimasyövän riskiin43.

Kahvi ja kolorektaalisyöpä

Kahvinjuonnin yhteyttä kolorektaalisyövän riskiin on selvitetty useissa meta-analyyseissa, joista osassa on havaittu käänteinen yhteys45-52. World Cancer Research Fundin vuonna 2011 julkaisemassa paksusuoli- ja peräsuolisyöpää käsittelevässä raportissa kahvia ei ole mainittu riskitekijänä53. Lisäksi vuonna 2016 julkaistun IARC:n tutkimuskatsauksen mukaan kaikkein informatiivisimmissa kohorttitutkimuksissa kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä suurentuneeseen kolorektaalisyövän riskiin1. Eri etnisillä ryhmillä ja eri sukupuolilla tehdyissä tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia. Siksi lisätutkimukset ovat tarpeen.

 • 2011, 2012 – kaksi meta-analyysia, joista toisen (15 kahvinjuonnin ja kolorektaalisyövän välistä yhteyttä selvittänyttä kohorttitutkimusta) mukaan kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys kolorektaalisyövän riskiin5 ja toinen (15 522 syöpätapausta) viittasi siihen, että kahvinjuonti voi merkitsevästi, erityisesti eurooppalaisilla ja naisilla, pienentää kolorektaali- ja paksusuolisyövän riskiä45.
 • 2016 – väestöpohjaisessa Molecular Epidemiology of Colorectal Cancer (MECC) -tutkimuksessa Pohjois-Israelissa oli mukana 5 145 tapausta ja 4 097 verrokkia. Tulosten mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä 26 % pienempään riskiin sairastua kolorektaalisyöpään46.
 • 2018 – meta-analyysin (26 tutkimusta) mukaan kohtuullinen kahvinjuonti ei välttämättä ole yhteydessä kolorektaalisyöpään, mutta japanilaisessa väestössä yhteys saattaa olla lievästi käänteinen 47.
 • 2018 – japanilaisilla tehtyjen tutkimusten (320 322 osallistujaa) yhdistetyn analyysin mukaan kahvinjuonti ei ollut olennaisesti yhteydessä kolorektaalisyövän riskiin miehillä tai naisilla. Tarkemmassa analyysissa havaittiin, että yli 3 kupillista kahvia päivässä juovilla naisilla oli pienentynyt kolorektaalisyövän riski, mutta miehillä tätä ei havaittu48.
 • 2019 – systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin (26 prospektiivista tutkimusta) mukaan kahvinjuonnilla ei ole merkitsevää yhteyttä kolorektaalisyöpään. Etnisyys näyttää olevan merkittävä muuttuja kahvinjuonnin ja kolorektaalisyövän välisen yhteyden tarkastelussa49.
 • 2019 – meta-analyysissa ei todettu näyttöä kahvinjuonnin yhteydestä kolorektaalisyövän riskiin. Kahvinjuonti kuitenkin liittyi pienentyneeseen paksusuolen syövän riskiin ei-koskaan tupakoineiden alaryhmässä ja Aasian maissa sekä suurentuneeseen peräsuolisyövän riskiin yleisessä väestössä ja kun analysointi rajattiin naisiin, ei-koskaan tupakoineisiin ja Euroopan maihin. Kahvinjuonnin ja kolorektaalisyövän välinen yhteys on kiistanalainen, joten sitä tulisi tutkia lisää kohorttitutkimukisssa50.
 • 2020 – meta-analyysin tulosten mukaan kahvinjuonnin lisääminen 150 ml:lla päivässä (noin kupillinen) saattaa olla yhteydessä pienentyneeseen hyvänlaatuisten kasvainten, adenoomien, riskiin51.
 • 2020 – meta-analyysin tulokset viittasivat siihen, että kahvinjuonti ei ole yhteydessä paksusuolensyöpään aasialaisilla miehillä ja naisilla52.

Kahvinjuonnin ja kolorektaalisyövän väliseen käänteiseen yhteyteen on liitetty monia tekijöitä 49,54-56, kuten:

 • Kahvin sisältämien diterpeenien, fenolisten fytokemikaalien ja klorogeenihapon antikarsinogeeniset ominaisuudet49,54,55.
 • Kahvin kyky aiheuttaa sappihappojen ja neutraalien sterolien erittymistä paksusuolessa55.
 • Paksusuolenn liikkuvuuden stimulaatio, jonka seurauksena mutageenit ovat lyhyemmän aikaa yhteydessä suolen limakalvoon55.
 • Kofeiinin paksusuolen syöpäsolujen kasvua estävät vaikutukset56.