Kahvi ja syöpä

Kahvi ja virtsarakko-, munuais- ja eturauhassyöpä

Kahvi ja virtsarakon syöpä

Kahvinjuonnin ja virtsarakon syövän välistä yhteyttä selvittäneistä tutkimuksista saadun näytön perusteella IARC on todennut, että yhteydestä ei ole riittävää tutkimusnäyttöä. IARC korostaa, että aikaisemmissa tutkimuksissa tupakointi on saattanut olla sekoittavana tekijänä1. Lisäksi World Cancer Research Fundin vuonna 2018 julkaisemassa virtsarakon syöpää käsittelevässä raportissa kahvi on listattu ryhmään ”Rajallinen näyttö – ei johtopäätöstä"57. Joidenkin tutkimusten mukaan aasialaisissa väestöissä ja kahvia juovilla miehillä on saatu vaihtelevia tutkimustuloksia. Siksi lisätutkimukset ovat tarpeen.

  • Useissa kahvinjuonnin ja virtsarakon syövän välistä yhteyttä selvittäneissä meta-analyyseissa on saatu vaihtelevia tuloksia58-63. Tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella on vaikea tehdä vahvoja johtopäätöksiä kahvinjuonnin yhteydestä riskiin sairastua virtsarakon syöpään. Esimerkiksi vuonna 2015 julkaistun, havainnoivista tutkimuksista tehdyn meta-analyysin (35 tapaus-verrokkitutkimusta ja 6 kohorttitutkimusta) tulokset viittasivat siihen, että kahvijuojilla on suurentunut virtsarakon syövän riski61.
  • 2017 – japanilaisen tutkimuksen (73 346 osallistujaa, 274 virtsarakon syöpätapausta) tulokset osoittivat, että kahvinjuonnilla on merkitsevä käänteinen yhteys virtsarakon syöpään62.
  • 2020 – kahdentoista japanilaisen kohorttitutkimuksen analyysissa suurentunut riski sairastua virtsarakon syöpään todettiin kahvia juovilla tupakoivilla miehillä, mutta ei naisilla tai niillä, jotka eivät olleet koskaan tupakoineet. Tutkijoiden arvioinnin mukaan on epätodennäköistä, että tulokset ovat kausaalisia ja että tupakointi on mahdollisesti ollut sekoittavana tekijänä tulosten taustalla63.

Kahvinjuonnin ja virtsarakon syövän välistä annosvastetta on tutkittu vain vähän. Vuonna 2014 julkaistussa meta-analyysissa kahvinjuonnin ei todettu olevan yhteydessä virtsarakon syöpään. Käyttömäärien (eniten vs. vähiten/ei yhtään kahvia juovat) ja annosvasteen analysoinnissa tutkijat raportoivat kuitenkin tilastollisesti ei-merkitsevän yhteyden. Siksi myös tästä tarvitaan lisätutkimuksia60.

Kuten yllä on esitetty, tutkimuksissa on raportoitu monia sekoittavia tekijöitä, kuten tupakointi, miessukupuoli ja aasialaisuus. Kahden meta-analyysin tulokset viittaavat siihen, että ei-tupakoivilla on jonkin verran suurentunut virtsarakon syövän riski verrattuna tupakoiviin60,61. Vuonna 2017 julkaistun japanilaisen tutkimuksen mukaan kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys virtsarakon syöpään myös silloin, kun tulokset on ositettu tupakointitietojen perusteella62. Tutkimuksissa on myös todettu, että kahvinjuonti on yhteydessä pienentyneeseen virtsarakon syövän riskiin aasialaisilla60. Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että kahvia juovilla miehillä on suurentunut virtsarakon syövän riski61. On selvää, että näiden yhteyksien ymmärtämiseksi tarvitaan lisää tutkimustietoa.


Kahvi ja munuaissyöpä

Tutkimustulokset viittaavat johdonmukaisesti siihen, ettei kahvinjuonti ole yhteydessä munuaissyöpään64. Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana munuaissyövän ilmaantuvuus on jatkuvasti suurentunut. Siksi myös yhteyksiä ruokavalioon on alettu etsiä. World Cancer Research Fundin vuonna 2018 julkaisemassa munuaissyöpäraportissa kahvi listattiin ryhmään: ”Rajallinen näyttö ­– ei johtopäätöstä”45 ja vuonna 2016 julkaistun IARC:n arvioinnin mukaan kahvinjuonnin ja munuaissyövän välisestä yhteydestä ei ole riittävää tutkimusnäyttöä1.

Vuonna 2017 julkaistun 22 havainnoivan tutkimuksen meta-analyysin (16 tapaus-verrokkitutkimusta ja 6 kohorttitutkimusta) mukaan kahvinjuonnilla ei ole merkitsevää yhteyttä munuaissolusyöpään64. Tutkijoiden neuvona oli, että mahdollisia munuaissolusyövältä suojaavia vaikutuksia tulisi tutkia lisää.

Kahvi ja eturauhassyöpä

Tutkimukset viittaavat siihen, ettei kahvinjuonti ole yhteydessä suurentuneeseen eturauhassyövän riskiin5,66-72. Useissa tutkimuksissa on sen sijaan viitattu pienentyneeseen sairastumisriskiin.

  • 2011 – meta-analyysin mukaan kahvinjuojilla oli 21 % pienempi riski sairastua eturauhassyöpään kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia (suhteellinen riski 0.79)5.
  • 2011 – Health Professionals Follow-up tutkimuksen prospektiivisessa analyysissa (47 911 miestä, joista 5 035:llä oli eturauhassyöpä) kahvinjuonnilla havaittiin olevan vahva käänteinen yhteys levinneen eturauhassyövän riskiin. Miehillä, jotka joivat vähintään 6 kupillista kahvia päivässä, oli 60 % pienempi riski sairastua kuolemaan johtavaan ja levinneeseen eturauhassyöpään kuin miehillä, jotka eivät juoneet kahvia. Yhteys näyttää liittyvän kahvin muihin yhdisteisiin kuin kofeiiniin, koska yhteys kuolemaan johtavaan eturauhassyöpään oli samanlainen sekä kofeiinia sisältävään kahviin että kofeiinittomaan kahviin liittyen66.
  • 2014 – meta-analyysin tulokset viittasivat siihen, että kahvinjuonti suojaa eturauhassyövältä. Johtopäätösten mukaan kahvinjuonti saattaa olla käänteisesti yhteydessä kuolemaan johtavaan eturauhassyöpään, mutta tulokset eivät osoittaneet selkeää yhteyttä sen ilmaantuvuuteen67.
  • 2014 – kolme muuta meta-analyysia tukivat hypoteesia, jonka mukaan kahvinjuonti saattaa pienentää riskiä sairastua eturauhassyöpään68-70. Yksi meta-analyyseista viittaa siihen, että kahvinjuonnilla on merkitsevä käänteinen yhteys kuolemaan johtavaan ja pahanlaatuiseksi luokiteltuun eturauhassyöpään66. Toinen meta-analyysi puolestaan viittaa siihen, että vähintään 4 tai 5 kupillista kahvia päivässä saattaa olla yhteydessä pienempään riskiin sairastua kuolemaan johtavaan tai pahanlaatuiseksi luokiteltuun eturauhassyöpään68.
  • 2015 – meta-analyysin mukaan kahvinjuonti saattaa olla yhteydessä pienentyneeseen riskiin sairastua eturauhassyöpään erityisesti eurooppalaisissa väestöissä. Meta-analyysissa havaittiin myös käänteinen yhteys eturauhaseen rajoittuneeseen syöpään71.
  • 2021 – systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin mukaan kahvinjuonti saattaa olla yhteydessä pienentyneeseen eturauhassyövän riskiin. Tutkijoiden mukaan eniten kahvia juovien riski sairastua eturauhassyöpään oli pienentynyt 9 % verrattuna niihin, jotka joivat vähiten kahvia72.