Kahvi ja tyypin 2 diabetes

Muut mahdolliset vaikutusmekanismit

Tulokset muista mahdollisista mekanismeista, jotka selittäisivät kahvinjuonnin yhteyden pienentyneeseen tyypin 2 diabetesriskiin ovat olleet vaihtelevia ja mielenkiintoisia, ja ne kertovat kehon luonnollisten järjestelmien monimutkaisuudesta.

  • Vuonna 2009 julkaistun japanilaisen tutkimuksen mukaan tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus on yleisempää henkilöillä, joilla on korkeat stressitasot. Tämä havaittiin erityisesti miehillä sekä naisilla, joilla on vahva A-tyypin käyttäytyminen (eli kilpailuviettiin, nopeuteen ja kärsimättömyyteen sekä aggressiivisuuteen ja ärtyisyyteen liittyvät käyttäytymismallit) . Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että kahvinjuonnilla on käänteinen yhteys diabeteksen esiintyvyyteen51.

  • Vuonna 2014 julkaistun tutkimuksen mukaan kahvinjuonti oli käänteisesti yhteydessä masennusoireisiin tyypin 2 diabeetikoilla. Tutkijat arvioivat, että tämä saattaa johtua kahvin muista bioaktiivisista yhdisteistä kuin kofeiinista52.

  • Vuonna 2011 julkaistussa yhdysvaltalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa selvitettiin postmenopausaalisilla naisilla, voisivatko plasman sukupuolihormonien ja sukupuolihormoneja sitovan globuliinin (SHBG) tasot selittää kahvinjuonnin käänteisen yhteyden tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskiin. Sukupuolihormoneja sitova globuliini saattaa suoraan säädellä sukupuolihormonien solunsisäistä viestintää. Tutkimuksen mukaan kahvinjuonti korreloi plasman sukupuolihormoneja sitovan globuliinin tasojen kanssa. Kofeiinittomalla kahvilla tai teellä vastaavaa yhteyttä ei havaittu. Tutkijat totesivat näiden havaintojen viittaavan siihen, että sukupuolihormoneja sitova globuliini saattaa selittää kahvinjuonnin ja tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin välisen käänteisen yhteyden53.