Kahvi ja tyypin 2 diabetes

Kofeiiniton kahvi ja tyypin 2 diabetes

Suurimmassa osassa tutkimuksista, joissa on selvitetty kofeiinittoman kahvin yhteyttä tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskiin, on havaittu samanlainen käänteinen yhteys kuin kofeiinia sisältävää kahvia tutkittaessa3,6-8.

  • Vuonna 2014 julkaistussa prospektiivisten tutkimusten meta-analyysissa todettiin, että kofeiinia sisältävän kahvin vaikutusten lisäksi myös jokaiset kaksi lisäkupillista kofeiinitonta kahvia päivässä pienensivät riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen 11 %:llä6.

  • Ranskalaisessa19 sekä laajassa afroamerikkalaisilla naisilla tehdyssä yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa20 selvitettiin myös kofeiinittoman kahvin yhteyttä tyypin 2 diabetekseen. Ranskalainen tutkimus vahvisti yhteyden19, mutta yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa korrelaatiota ei havaittu20.

  • Eri etnisillä ryhmillä tehdyssä, vuonna 2014 julkaistussa kohorttitutkimuksessa tarkasteltiin myös sukupuolen vaikutusta kofeiinin ja tyypin 2 diabeteksen väliseen yhteyteen. Kaikissa etnisissä ryhmissä kofeiinia sisältävä kahvi suojasi tyypin 2 diabetekselta selvästi vahvemmin naisia kuin miehiä. Naisilla kofeiinittomalla kahvilla oli vähäinen, mutta ei tilastollisesti merkitsevä, yhteys pienentyneeseen tyypin 2 diabetesriskiin. Miehillä kofeiinittoman kahvin ei todettu olevan yhteydessä sairastumisriskiin 21.