Kahvi ja tyypin 2 diabetes

Muita vaikuttavia tekijöitä

Geneettinen polymorfismi

Tutkimuksissa on selvitetty tiettyjen geneettisten polymorfismien (DNA:n useiden eri alleelien esiintyminen tietyssä genomin kromosomissa) vaikutusta kahvinjuonnin ja tyypin 2 diabeteksen väliseen yhteyteen:

  • Vuonna 2016 julkaistun katsauksen mukaan tutkimusnäyttö siitä, että kahvinjuonti alentaa tyypin 2 diabetesriskiä, saattaa olla vähäisempää, kun huomioidaan geneettiset profiilit43.

  • Vuonna 2020 julkaistussa tutkimusten yhteenvetoanalyysissa geneettisten polymorfismien ja tyypin 2 diabeteksen välillä ei todettu olevan yhteyttä44.

Kahvin lisukkeet

Pre-diabetesta sairastavilla henkilöillä tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että diabetes oli edennyt vähiten niillä, jotka joivat mustaa kahvia päivittäin kolme kertaa tai useammin. Tutkimuksessa arvioitiin myös kahvin lisukkeiden, kuten kerman tai sokerin, vaikutuksia. Riski oli pienempi niillä, jotka yleensä joivat mustaa kahvia verrattuna niihin, jotka lisäsivät kahviin kermaa tai sokeria, mutta ero ei ollut merkitsevä29.

Aterian jälkeiset vaikutukset

Tutkimusten mukaan kahvi saattaa osittain estää aterian jälkeistä veren sokeritason nousua ja siten estää tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyttä41.

  • Vuonna 2010 julkaistun tutkimuksen mukaan kahvin nauttimisen ajankohdalla voi olla selvä merkitys glukoosiaineenvaihdunnan kannalta. Vahvin  yhteys havaittiin, kun kahvi nautittiin lounasaikaan19.

Insuliiniherkkyys

  • Vuonna 2011 julkaistun eri etnisillä ryhmillä tehdyn poikkileikkaustutkimuksen mukaan kofeiinia sisältävä kahvi on yhteydessä insuliiniherkkyyteen ja kofeiiniton kahvi on myönteisesti yhteydessä haiman beetasolujen toimintaan. Tutkimukseen osallistui 954 aikuista, joilla ei ollut diabetesta46.

  • Vuonna 2020 julkaistun satunnaistetun ja kontrolloidun tutkimuksen mukaan neljä kupillista kofeiinia sisältävää kahvia päivittäin 24 viikon ajan ei kuitenkaan vaikuttanut merkitsevästi insuliiniherkkyyteen tai insuliiniresistenssin biologisiin välittäjiin47.

Kofeiini diabeetikoilla

  • Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin kofeiinin vaikutuksia diabeetikoilla (sekä tyyppi 1 että tyyppi 2). Tulosten mukaan kahvin kofeiini oli yhteydessä naisten, mutta ei miesten, pienentyneeseen kaikista syistä johtuvaan kuolleisuuteen. Tutkijoiden mukaan kofeiinin saannin vaikutuksista diabetesta sairastavilla miehillä ja naisilla tarvitaan lisätutkimuksia48.