Kahvi, kofeiini ja henkinen suorituskyky

Kofeiini, tarkkaavaisuus ja valppaus

EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) tukee tutkimustietoa, jonka mukaan kofeiini lisää sekä valikoivaa huomiokykyä (keskittyminen asiaankuuluvaan ärsykkeeseen) että jatkuvaa huomiokykyä (keskittyneen huomion ylläpitäminen pidemmän aikaa)1. Tämän perusteella EFSA on todennut, että 75 mg:n annos kofeiinia lisää tarkkaavaisuutta1. Runsaampi kofeiinin saanti ei välttämättä enää lisää valppautta6.

Vuonna 2020 julkaistussa meta-analyysissä todettiin, että kofeiinin saanti liittyi parempiin tuloksiin useissa testitilanteissa, kuten vasteaikojen lyhentymiseen ja tarkkuuden lisääntymiseen2.

Kofeiini, tarkkavaisuus ja turvallisuus arkielämän tilanteissa

Kofeiinin vaikutukset tarkkaavaisuuteen ovat sovellettavissa erityisesti arkielämän tilanteissa. Vuonna 2020 julkaistussa meta-analyysissa kofeiinin havaittiin vaikuttavan myönteisesti ammatilliseen suorituskykyyn. Vaikutuksen suuruus vaihteli kuitenkin laajasti2. Kofeiinin mahdolliset tarkkaavaisuuteen liittyvät vaikutukset voivat olla hyödyllisiä esimerkiksi autoilussa tai vuorotyöhön ja aikaerorasitukseen (jet lag) usein liittyvän unenpuutteen hallinnassa.

Kofeiini ja ajaminen

Ajaminen voi olla yksitoikkoista, ja siksi useissa tutkimuksissa on tarkasteltu kofeiinin saannin ja kahvinjuonnin mahdollisia tarkkaavaisuuteen liittyviä hyötyjä erityisesti pitkien ajomatkojen aikana. Vuonna 2020 julkaistun meta-analyysin mukaan kofeiinin saanti oli merkitsevästi yhteydessä ajoneuvon hallintaan henkilöillä, joilla oli univajetta2. Laajassa tapaus-verrokkitutkimuksessa puolestaan havaittiin, että kofeiinipitoiset juomat, kuten kahvi, olivat yhteydessä kaukoliikenteen hyötyajoneuvojen kuljettajien kolaririskin vähenemiseen7.

Kofeiini ja muisti

Tutkimusten mukaan kofeiinin saanti näyttää parantavan työmuistia.

  • Vuonna 2021 julkaistun kirjallisuuskatsauksen tulokset viittaavat siihen, että kofeiinilla voi olla myönteisiä vaikutuksia sekä lyhyt- että pitkäkestoiseen muistiin aikuisilla ja ikääntyneillä, vaikka kofeiinin saannin subjektiiviset vaikutukset kognitiiviseen suorituskykyyn ja mielialaan vaihtelivat suuresti5.
  • Toisessa vuonna 2021 julkaistussa kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että kofeiinin vaikutuksista suorituskykyyn muistitehtävissä on, parantuneiden reaktioaikojen lisäksi, vain vähän tutkimustietoa. Kirjoittajat kommentoivat, että tutkimuksissa tulisi kontrolloida tavanomainen ruokavalio ja uni sekä sukupuoli ja ikä, annos, yksilöllinen sietokyky ja aineenvaihdunta lähtötilanteessa8. Aiheesta tarvitaan lisätutkimuksia.