Kofeiini ja sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät

Suurin osa prospektiivisista seurantatutkimuksista ei ole osoittanut kahvinjuonnilla tai kofeiinin saannilla olevan haitallisia vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistön toimintaan. Kofeiinin saannilla ei ollut yhteyttä sydämen rytmihäiriöihin29, eteisvärinään30 tai sykevariaatioon31. Tämä osoittaa, että näissä väestöissä ei ole syytä välttää kofeiinin saantia.
Sydämen vajaatoimintaan ja sepelvaltimotautiin liittyvissä tutkimuksissa on keskitytty kahvinjuonnin vaikutuksiin. Siksi näihin liittyvät myönteiset vaikutukset voivat johtua myös kahvin muista ainesosista kuin kofeiinista. Kohtuullinen kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä riskiin sairastua sydämen vajaatoimintaan. Suurin käänteinen vaikutus on havaittu, kun kahvia on juotu neljä kupillista päivässä32. Kahvijuonti ei myöskään lisää pitkäaikaista riskiä sairastua sepelvaltimotautiin ja naisilla riski jopa pienenee33.

Lisätietoa kahvista ja sydänterveydestä, klikkaa tästä.

 

Kofeiini ja verenpaine

Kofeiinilla on vähäinen ja lyhytaikainen verenpainetta nostava vaikutus. Pienten kofeiiniannosten vaikutus on verrattavissa keskustelun aiheuttamaan lyhytaikaiseen verenpaineen nousuun. Meta-analyysi 16:sta tutkimuksesta osoitti, että kofeiinin nauttimisen jälkeen systolinen verenpaine nousee lyhytaikaisesti keskimäärin 4.16 mmHg (2.13-6.20) ja diastolinen verenpaine keskimäärin 2.41 mmHg (0.98-3.84). Kahvinjuonnin aiheuttama verenpaineen nousu sen sijaan on maltillista ja ei-merkitsevää [systolinen 1.22 mmHg (0.52-1.92) ja diastolinen 0.49 mmHg (0.06-1.04)]. Kofeiini ei vaikuta sydämen sykkeeseen34.

Kofeiinin ja kahvin erilaiset vaikutukset verenpaineeseen viittaavat kahvin muihin ainesosiin, jotka heikentävät kofeiinin vaikutuksia. Kofeiinin saantiin liittyvä kohonneen verenpaineen riski saattaa olla erilainen riippuen P450-1A2 genotyypistä. Riski on suurempi niillä, joilla kofeiiniaineenvaihdunta on hidasta35. Yleisesti ottaen kahvinjuonti ei ole yhteydessä suurempaan riskiin sairastua kohonneeseen verenpaineeseen36.

Lisätietoa kahvista ja verenpaineesta, klikkaa tästä.

 

Kofeiini ja kolesteroli

Kofeiini ei ole yhteydessä kohonneisiin veren kolesterolitasoihin. Tutkimuksessa, jossa koehenkilöt käyttivät kofeiinia sisältäviä lääkkeitä, ei havaittu yhteyttä kofeiinipitoisuuksien ja kokonaiskolesteroli- tai LDL-kolesterolipitoisuuksien välillä37. Kahvin suhteen tilanne on hieman erilainen. Meta-analyysin mukaan tutkimuksissa, joissa käytettiin suodatinkahvia, ei havaittu vaikutusta seerumin kolesterolitasoon. Suodattamaton kahvi sen sijaan nostaa seerumin kokonais- ja LDL-kolesterolitasoja kahvista saatavien muiden yhdisteiden vuoksi38. Vaikutukset kolesterolitasoihin ovat ohimeneviä ja kolesterolitasot alenevat, kun suodattamattoman kahvin käyttö lopetetaan.

Lisätietoa kahvista ja kolesterolista, klikkaa tästä.

 

Kofeiini ja homokysteiini

Jonkin verran on näyttöä siitä, että runsas kahvinjuonti saattaa nostaa veren homokysteiinitasoja. Myös kofeiini nostaa homokysteiinitasoa, mutta viisi kertaa vähemmän kuin kahvi39. Edelleen on kuitenkin epäselvää auttaako homokysteiinitasojen alentaminen pienentämään riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Kohonneen homokysteiinitason ja sydän- ja verisuonisairauksien välistä syy-seuraussuhdetta ei ole tutkimuksissa osoitettu.