Nestetasapaino

Kahvi, kofeiini ja kehon nesteytys

Kofeiinia sisältävät juomat ja virtsaneritys

Kahvinjuonnin vaikutuksia virtsaneritykseen selvittäneessä tutkimuksessa havaittiin, että virtsaneritys oli kahvia juoneilla merkittävästi suurempaa kuin niillä, jotka joivat saman verran vettä3. Kun koehenkilöt joivat kuusi kupillista kahvia (642 mg kofeiinia), lisääntyi 24 tunnin virtsaneritys 41 %. Tutkittavat eivät kuitenkaan olleet nauttineet kofeiinia sisältäviä juomia tai ruokia viiteen päivään ennen tutkimuksen toteutusta. Näin tutkittavat olivat ns. kofeiinin tottumattomia. Tällöin on odotettavissa, että kofeiinia sisältävillä juomilla, kuten kahvilla, on merkittävä vaikutus.

Toisessa tutkimuksessa selvitettiin useiden kofeiinipitoisten juomien vaikutuksia kehon nesteytykseen miehillä.4 Tulosten perusteella erilaisten kofeiinipitoisten juomien vaikutukset nesteen saannin indikaattoreihin, kuten virtsaneritykseen tai painon muutokseen, eivät merkitsevästi poikenneet toisistaan. Tulokset osoittivat, että kofeiinipitoisten juomien nauttiminen ei vaikuttanut kehon nesteytykseen.

Erään kirjallisuuskatsauksen mukaan virtsaneritys lisääntyy lyhytaikaisesti kofeiinin käytön muutamiksi päiviksi tai viikoiksi keskeyttäneillä henkilöillä, kun he tauon jälkeen nauttivat ison kerta-annoksen kofeiinia (vähintään 250-300 mg kofeiinia eli 2-3 kupillista kahvia tai 5-8 kupillista teetä).5 Elimistö kuitenkin näyttää tottuvan kofeiiniin, ja sen vaikutukset virtsaneritykseen ovat lievempiä henkilöillä, jotka käyttävät säännöllisesti teetä tai kahvia. Kahvin, teen tai virvoitusjuomien tavanomaisista käyttömääristä saaduilla kofeiiniannoksilla ei tutkimusten mukaan ole virtsaneritystä lisäävää vaikutusta.

Uudemmassa tutkimuksessa selvitettiin 59 koehenkilöllä kofeiinin vaikutusta mahdolliseen nestetasapainon häiriöön kolmessa eri tilanteessa. Tutkittavat nauttivat 3 mg kofeiinia/kehon painokilo kuuden päivän ajan. Seuraavien viiden päivän ajan he saivat joko 0 mg, 3 mg tai 6 mg kofeiinia/kehon painokilo. Tutkimukseen osallistuneilla terveillä aktiivisilla miehillä ei havaittu nestehukkaa.6

Vuonna 2013 julkaistussa satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa selvitettiin kohtuullisen kofeiiniannoksen (5 mg/kehon painokilo/vrk) vaikutuksia kehon vesimäärään sekä solunulkoisen ja –sisäisen veden määrään. Koehenkilöt olivat 20–39 -vuotiaita, tupakoimattomia miehiä. Tulokset osoittivat, että viittä espressokupillista tai seitsemää teekupillista vastaava kofeiiniannos ei muuttanut kehon vesimäärää tai sen jakautumista kehossa terveillä miehillä. Kehon koostumus, fyysinen aktiivisuus tai päivittäinen veden saanti eivät vaikuttaneet tuloksiin.7

Vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa verrattiin kohtuullisen kahvin- ja vedenjuonnin vaikutuksia 50 miehellä. Koehenkilöt nauttivat saman määrän joko kahvia tai vettä. Tulosten mukaan kahvia tai vettä juoneilla ei ollut merkitseviä eroja kehon vesimäärässä tai kehon nestetasetta kuvanneissa veriarvoissa. Ryhmien välillä ei myöskään havaittu eroa 24 tunnin virtsamäärässä tai virtsan väkevyydessä.8

 

Kofeiinia sisältävät juomat ja nesteen saanti

Yhdysvalloissa Beverage Guidance Panel sai tehtäväkseen laatia systemaattisen kirjallisuuskatsauksen juomista sekä sen pohjalta suosituksen kuluttajille. Kofeiinia sisältäviin juomiin liittyen paneeli on todennut, että korkeintaan 500 mg kofeiinia päivässä (vastaa noin 5 kupillista tavallista kahvia) ei aiheuta nestehukkaa.9

Yhdysvalloissa järjestetyn kongressin raportissa puolestaan todetaan, että erilaisten kofeiinia sisältävien juomien nauttiminen, kahvi mukaan lukien, voi auttaa huolehtimaan riittävästä nesteen saannista.1