Raskaus

Kofeiinin saanti ja raskausaika

 

Kofeiinin saanti ja raskauden alkuaika

Raskaudenaikaisen kofeiinin saannin arvioinnissa on kriittistä, että saanti arvioidaan oikean ajanjakson kuluessa ja muuttuvat käyttötottumukset kirjataan koko raskauden ajalta. Kofeiinin saannilla on taipumus vähentyä ensimmäisten raskausviikkojen aikana samanaikaisesti, kun raskauteen liittyvät oireet ja erilaiset vastenmielisyydet lisääntyvät1.

Raskauteen liittyvät oireet, kuten vastenmielisyys mauille ja hajuille, väsymys, pahoinvointi sekä oksentelu ovat tyypillisiä normaaleissa, terveen lapsen syntymään päättyvissä raskauksissa. Keskenmenon saaneilla naisilla oireita esiintyy harvemmin. Voimakkaammat raskauden merkit on yhdistetty normaalien raskauksien korkeampiin raskaushormonien määrään4.

Kofeiinin saannin on havaittu vähenevän raskauden alkuviikkoina, kun raskauteen liittyvät oireet lisääntyvät1. Eräässä raskaana olevien naisten ryhmässä havaittiin, että väsymys, oksentelu ja ruokahalun heikentyminen alkoivat viidestä kuuteen viikkoa viimeisten kuukautisten jälkeen. Tähän liittyi 59 % alhaisempi kofeiinin saanti 4. ja 6. raskausviikon välillä2.

Naiset, joiden raskaus etenee normaalisti, saattavat vähentää kofeiinin saantiaan raskausoireiden perusteella todennäköisemmin kuin naiset, joiden raskaus päättyy keskenmenoon. Näin ollen kofeiinin saannin väheneminen saattaa olla seurausta raskauden normaalista etenemisestä sen sijaan, että suurempi kofeiinin saanti olisi raskauteen liittyvien ongelmien aiheuttaja.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa, johon osallistui 8 347 äskettäin synnyttänyttä naista, on kuvattu kofeiinin saantitottumuksia ennen raskauden toteamista ja raskauden aikana3. Kofeiinin saanti arvioitiin äitien itse ilmoittaman kofeiinipitoisten juomien (kahvi, tee, virvoitusjuomat) ja suklaan kulutuksen perusteella. Noin 97 % äideistä ilmoitti saavansa ruokavaliostaan kofeiinia (keskimäärin 129.9 mg/päivä raskautta edeltäneen vuoden aikana). Virvoitusjuomat olivat kofeiinin pääasiallinen lähde. Tupakoivien ja alkoholia käyttävien äitien ryhmässä oli merkitsevästi enemmän yli 300 mg kofeiinia/päivä saaneita. Suurin osa äideistä lopetti tai vähensi kofeiinia sisältävien juomien käyttöä raskauden aikana. Runsas kofeiinin saanti oli yhteydessä raskauden epäsuotuisan lopputuloksen riskitekijöihin. Tutkijoiden mukaan tarvitaan lisätutkimuksia, joissa äitien kofeiinin saanti arvioidaan huolellisemmin, mm. kokoamalla tarkempia tietoja kofeiinin saantiin liittyvistä muutoksista raskauden alettua.

UK Caffeine and Reproductive Health (CARE) -tutkimuksessa raskauden aikaisen kofeiinin saannin ei havaittu olevan yhteydessä pahoinvointiin, oksenteluun ja sikiön kasvun hidastumiseen32. Tutkimuksen vahvuutena on huolellinen kofeiinin saannin arviointi. Tutkimuksen huolena on kuitenkin erittäin alhainen vastausprosentti (20 %), joten aineiston valikoituvuutta ei voitu sulkea pois.

 

Kahvi ja raskausdiabetes

Raskausdiabeteksella tarkoitetaan korkeita veren glukoosipitoisuuksia erityisesti raskauden viimeisen kolmanneksen aikana naisilla, joilla ei aikaisemmin ole todettu diabetesta.

Väestöpohjaisessa Danish National Birth Cohort -tutkimuksessa, johon osallistui 71 239 naista, selvitettiin ensimmäisen raskauskolmanneksen aikaisen kahvin- ja teenjuonnin yhteyttä raskausdiabeteksen riskiin33. Kahvia tai teetä ilmoitti juovansa 81,2 % (n=57 882) tutkittavista. Raskausdiabetes vaikeutti raskautta 1.3 %:lla (n=912) ja 1,5 %:lla niistä, jotka eivät juoneet kahvi tai teetä. Kun ikä, sosio-ekonominen asema, synnytettyjen lasten lukumäärä, painoindeksi ennen raskautta, tupakointi ja kolajuomien käyttö vakioitiin, tulokset antoivat viitteitä runsaamman kahvin- ja teenjuonnin suojaavasta vaikutuksesta, verrattuna siihen, että kahvia tai teetä ei juotu lainkaan. Yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Samanlaiset tulokset saatiin tupakointitottumusten perusteella. Vähintään 8 kupillista kahvia päivässä juoneilla ei-tupakoijilla oli kuitenkin 1,45-kertainen raskausdiabeteksen riski. Raskausdiabeteksen riski pieneni ei-merkitsevästi kofeiinin kokonaissaannin suurentuessa. Tulokset viittaavat siihen, että ensimmäisen raskauskolmanneksen aikaisella kohtuullisella kahvin ja teen juonnilla ei ole yhteyttä lisääntyneeseen raskausdiabeteksen riskiin. Kahvin- ja teenjuonnilla saattaa jopa olla suojaava vaikutus33.Kofeiini ja keskenmeno

Kofeiinin saannin ja keskenmenojen välistä yhteyttä selvittäneiden epidemiologisten tutkimusten tulokset ovat olleet ristiriitaisia1,13. Suuressa osassa näistä tutkimuksista on kuitenkin ollut ongelmia raskauden merkkien arvioinnissa.

Äidin kofeiinin saantia, pahoinvointia ja keskenmenoa selvittäneen tutkimuksen mukaan keskenmenon riski oli yhteydessä ainoastaan pahoinvoinnin alkamisen jälkeiseen mutta ei sitä edeltäneeseen kofeiinin saantiin. Yhteyttä ei havaittu niillä, joilla ei ollut pahoinvointia20.

Kofeiinin saannin ja keskenmenojen yhteyttä selvittäneiden tutkimusten luotettavuuteen liittyviä jatkuvia haasteita ovat sekoittavat tekijät, kuten tupakointi ja käyttötottumusten virheellinen raportointi, kuten vuonna 2008 julkaistussa kohorttitutkimuksessa on todettu21. Tässä tutkimuksessa ei ole raportoitu päivittäisten savukkeiden määrää tai pahoinvoinnin ja oksentelun kestoa. Tupakoinnista ja pahoinvoinnista on ainoastaan kyllä/ei -vastaukset. Lisäksi tulokset ryhmiteltiin vain kahteen kofeiinin saantitasoon eli vähemmän tai enemmän kuin 200 mg kofeiinia päivässä saaneisiin. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu myös erittäin korkeita kofeiinin saantitasoja.

Vuonna 2010 kiinalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa22 ja yhdysvaltalaisessa prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa23 kofeiinin saannin ei havaittu olevan yhteydessä keskenmenoihin. Brittitutkimuksessa sen sijaan havaittiin, että runsas kofeiinin saanti oli yhteydessä lisääntyneisiin raskauden myöhäisessä vaiheessa todettuihin keskenmenoihin sekä kohtukuolemiin. Tutkimuksessa todettiin kuitenkin vain pieni määrä loppuvaiheen keskenmenoja ja kohtukuolemia, mikä rajoittaa tutkimuksen kykyä havaita riippuvuuksia ja johtaa riippuvuuksien suuruuksien huomattavaan epätarkkuuteen24.

American College of Obstetricians and Gynecologists -järjestön (yhdysvaltalainen synnytyslääkärien ja gynekologien ammattijärjestö) lausunnossa vuonna 2010 todettiin: "Kohtuullisella kofeiinin saannilla (alle 200 mg päivässä) ei näytä olevan merkittävää vaikutusta keskenmenoihin; .. lopullista johtopäätöstä runsaan kofeiinin saannin korrelaatiosta keskenmenoihin ei voida tehdä”34.

Annosvastetta selvittänyt meta-analyysi kattoi 130 456 tutkittavaa. Tulosten mukaan äidin runsas kofeiinin saanti oli yhteydessä suurentuneeseen raskauden menetyksen riskiin, tosin tupakointia ja raskauden oireita ei pystytty selvityksessä täysin vakioimaan. Tutkijat myös neuvoivat, että on viisasta noudattaa suositusta, jonka mukaan raskauden aikana tulisi välttää runsasta kofeiinin saantia25.

Prospektiivisen kohorttitutkimuksen, johon osallistui 5 921 naista, mukaan kahvinjuonti ei kuitenkaan ollut yhteydessä suurentuneeseen keskenmenon riskiin. Tutkijat huomauttivat, että raskaudenaikainen kofeiinin saanti oli yhteydessä hieman suurempaan riskiin, mutta yhteys ei ollut lineaarinen26.

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin mukaan kahvinjuonti ja kofeiinin saanti olivat yhteydessä suurentuneeseen keskenmenojen riskiin kun kofeiinia saatiin 300 mg tai 600 mg päivässä37. Tutkijat tukevat EFSAn suositusta, jonka mukaan kofeiinin saanti tulisi raskauden aikana rajoittaa 200 mg:aan päivässä5.

Nurses Health Study -tutkimuksen aikana todettiin 15 590 raskautta. Tulosten mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä suurentuneeseen keskenmenojen riskiin, erityisesti viikoilla 8-19, jos kahvia juotiin raskautta edeltävänä aikana yli 4 kupillista päivässä28.


Kofeiini ja ennenaikainen synnytys

Kofeiinin kokonaissaannin huomioineissa laajoissa tutkimuksissa on johdonmukaisesti todettu, että riski synnyttää ennen 37. raskausviikkoa ei ole lisääntynyt1. Tämä vahvistettiin 15 kohortti- ja 7 tapaus-verrokkitutkimusta käsittäneessä meta-analyysissa, jossa ei todettu merkityksellistä yhteyttä raskauden aikaisen kofeiinin saannin ja ennenaikaisten synnytysten riskin välillä11.

Lisäksi American College of Obstetricians and Gynecologists -järjestön (yhdysvaltalainen synnytyslääkärien ja gynekologien ammattijärjestö) lausunnossa vuonna 2010 todettiin: "Kohtuullisella kofeiinin saannilla (alle 200 mg päivässä) ei näytä olevan merkittävää vaikutusta keskenmenoihin15.

Vuonna 2012 julkaistun puolalaisen tutkimuksen tavoitteena oli arvioida raskauden aikaisen kofeiinin saannin vaikutuksia raskauden kestoon, syntymäpainoon ja vastasyntyneen Apgar-pisteisiin12. Tulosten mukaan alle 300 mg kofeiinia/päivä raskauden aikana ei vaikuta raskauden kestoon tai vastasyntyneen vointiin. Kofeiinin merkittävin lähde oli musta tee. Äideistä 26 % sen sijaan luopui kahvinjuonnista raskauden aikana. Kofeiinin saannin aliarviointia ei voitu sulkea pois, koska kysely toteutettiin päivä ennen synnytystä12.