Neurodegeneratiiviset sairaudet

Kahvi ja Alzheimerin tauti

Taustaa

Alzheimerin tauti on yleisin dementian syy. Arvioiden mukaan 50-70 %:lla dementiaa sairastavista on Alzheimerin tauti24. Alzheimerin tautia sairastaa noin yksi 20:sta yli 65-vuotiaasta ja vastaavasti yksi 1000:sta alle 65-vuotiaasta25. Alzheimerin tautia sairastavia on noin 26 miljoonaa. EU:ssa yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan 15.4 %:sta 22.4 %:iin vuoteen 2025 mennessä, millä todennäköisesti on korrelaatio myös Alzheimerin taudin yleistymiseen26.

Alzheimer Europe -järjestö julkaisi vuonna 2014 päivitetyn systemaattisen kirjallisuuskatsauksen dementian esiintyvyyttä käsitelleistä tutkimuksista. Kirjoittajien mukaan useimmissa ikäryhmissä dementian esiintyvyys ei ole lisääntynyt merkittävästi muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana. He kuitenkin havaitsivat, että vanhemmilla naisilla esiintyvyys on suurempi kuin aikaisemmin on ajateltu27.

Alzheimerin tauti on neurodegeneratiivinen, etenevä muistisairaus, jonka seurauksena kognitiiviset toiminnot heikentyvät ja aivoihin kertyy β-amyloidi-peptidiä. Joillakin Alzheimerin tauti johtuu β-amyloidi-peptidin esiastetta koodaavien preseniliini 1 ja 2 geenien mutaatiosta. Geneettiset tekijät ovat vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja näiden haitallisten tai suojaavien lisätekijöiden merkitys on edelleen suurimmaksi osaksi tuntematon.


Kahvi, kofeiini ja Alzheimerin taudin riski

Suurin osa ihmisillä tehdyistä epidemiologisista tutkimuksista osoittaa, että säännöllinen, elinikäinen kahvinjuonti/kofeiinin saanti pienentää Alzheimerin taudin riskiä erityisesti ikääntyneillä. Erityisesti sairauden puhkeamista edeltävässä vaiheessa kahvinjuonti/kofeiinin saanti näyttäisi olevan hyödyllistä.

Vuonna 2012 julkaistun tapaus-verrokkitutkimuksen mukaan sekä ihmisillä että eläimillä tehdyt tutkimukset viittaavat kofeiinin suojaavan Alzheimerin taudilta. Tulosten mukaan kahvinjuonti/kofeiinin saanti on yhteydessä pienempään sairastumisriskiin tai taudin myöhäisempään puhkeamiseen erityisesti niillä, joilla on lieviä kognitiivisia häiriöitä28.

Ensimmäisessä kahvin/kofeiinin vaikutuksia ja Alzheimerin tautia selvittäneessä meta-analyysissa löydettiin kaksi tapaus-verrokkitutkimusta ja kaksi kohorttitutkimusta, jotka oli julkaistu 1990-200229-32. Kahvinjuonnilla havaittiin selvä suojaava vaikutus. Tutkimusten välillä oli kuitenkin suuria eroja33.

Toisessa kahvinjuontia ja kofeiinin saantia sekä Alzheimerin taudin riskiä selvittäneessä meta-analyysissa todettiin Alzheimerin taudin suhteelliseksi riskiksi 0.80-0.83, kun tupakointi ja verenpaine vaikoitiin14.

Yksi merkittävimmistä tutkimuksista on tapaus-verrokkitutkimus, johon osallistui 54 potilasta ja 54 sukupuolen ja iän mukaan vertaistettua verrokkia. Tulosten mukaan kofeiinin saannilla (verrokeilla keskimäärin 199 mg ja potilailla 74 mg kofeiinia/päivä) on sekoittavista tekijöistä riippumaton käänteinen yhteys Alzheimerin tautiin (riskisuhde 0.40)29.

Alzheimerin taudin riskitekijöitä selvittäneessä tutkimuksessa seurattiin 4615 koehenkilöä yli viisi vuotta. Aineistosta tarkasteltiin 194 Alzheimer-potilasta ja 3894 kognitiivisesti "normaalia" verrokkia ja todettiin, että ei-steroidisten tulehduskipulääkkeiden käyttö, viininjuonti, kahvinjuonti ja säännöllinen liikunta olivat yhteydessä pienempään Alzheimerin taudin riskiin (kahvin riskisuhde 0.69). Mielenkiintoista on, että tässä tutkimuksessa teenjuonnilla ei havaittu suojaavaa vaikutusta30.

Suomalaisessa 716 miehen tutkimuksessa havaittiin 25 vuoden seurannan jälkeen, että vähäinen kahvinjuonti on yhteydessä psyykkisiin häiriöihin34.

Eräässä tutkimuksessa 1409 iältään 65–79-vuotiasta tutkittiin 21 vuoden seurannan jälkeen. Kahvinjuonti keski-iässä pienensi Alzheimerin taudin ja dementian riskiä vanhemmalla iällä. Riski oli kaikkein pienin (riski pieneni 65 %) niillä, jotka joivat 3-5 kupillista kahvia päivässä35.

Toisessa suomalaisessa tutkimuksessa mitattiin kognitiivista tilaa 28 vuoden seurannan jälkeen, ja kahvinjuonti ei ollut yhteydessä iäkkäiden kognitiiviseen suoriutumiseen tai dementiaan36.

Honolulu-Asia Aging -tutkimuksessa kahvinjuonnin ja keski-iän dementian tai kognitiivisten häiriöiden välillä ei havaittu yhteyttä (tutkittavat olivat iältään 51–53-vuotiaita)37.


Kofeiinin toimintamekanismit

Monissa eläinkokeissa on selvitetty mahdollisia mekanismeja, joilla kahvi ja kofeiini vaikuttavat Alzheimerin taudin riskiin.

Eräässä tutkimuksessa siirtogeenisille hiirille, joille kehittyy noin 8 kuukauden iässä Alzheimerin taudin tapaisia oireita, annettiin juomaveden mukana kofeiinia. Se paransi oppimista sekä muistia ja vähensi β-amyloidi-peptidin ja preseniliinin kertymistä hippokampukseen, joka on aivoissa keskeisin muistiin liittyvä alue38.

Lisäksi vaikutukset havaittiin myös silloin, kun kofeiinin saanti alkoi myöhemmin eli kun hiirillä jo oli kognitiivisia häiriöitä. Kofeiini näytti toimivan vähentämällä tulehduksen välittäjäaineita39,40.

Kofeiinipitoinen kahvi nosti plasman granulosyyttipesäkkeitä stimuloivan tekijän pitoisuuksia, mikä näytti parantavan kognitiivista suoriutumista siirtogeenisilla Alzheimer-hiirillä ja johon liittyi luuydinsolujen uusiutuminen, synaptogeneesi (hermosoluväliliitosten muodoustuminen) ja lisääntynyt hermosolujen uudistuminen. Tutkijat olettivat, että kofeiini saattaa vuorovaikutuksessa kahvin muiden aineosien kanssa valikoivasti lisätä granulosyyttipesäkkeitä stimuloivaa tekijää41.

Kofeiini voi olla aktiivinen myös toisella tasolla. Eräässä eläinkokeessa pitkään kestänyt kofeiinin saanti juomaveden mukana lisäsi rotilla aivo-selkäydinnesteen tuotantoa ja aivojen verenvirtausta, mikä vaikuttaa suoraan aivo-selkäydinnesteen tuotantoon37. Aivo-verinesteen puutteellinen tuotanto ja vaihtuvuus, johon liittyy vähentynyt β-amyloidi-peptidin puhdistuma, saattaa olla yksi Alzheimerin taudin syntyyn liittyvistä mekanismeista38. Tämä saattaa osittain selittää sen, että kofeiini vähentää β-amyloidi-peptidipitoisuutta aivoissa. Tosin vielä ei tiedetä, onko vaikutus sama ihmisillä42,43.


Kahvin muiden ainesosien merkitys

Kofeiinin lisäksi myös muita, mahdollisesti myönteisesti Alzheimerin taudin riskiin vaikuttavia kahvin ainesosia on tutkittu.

Useat eläinkokeet viittaavat siihen, että trigonelliini saattaa suojata hermostoa ja parantaa muistin säilymistä44-46.

Hiirille juomaveden mukana annetun kahvin polyfenolisen antioksidantin, feruliinihapon, on todettu suojaavan kognitiivisilta häiriöiltä (pääasiassa spatiaalista muistia ja työmuistia), vähentävän tulehdusta ja estävän aivokuoren asetylikoliinin puutosta - kaikki taudille ominaisia tekijöitä47.

Yhä useamman kokeellisen tai ihmisillä tehdyn tieteellisen tutkimuksen mukaan kofeiinilla on mahdollisesti Alzheimerin taudilta suojaava vaikutus - ja mahdollisesti myös kahvin muilla ainesosilla kuten antioksidanteilla tai tulehdusta estävillä aineilla. Ennen lopullisten johtopäätösten tekemistä tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia, joissa pyritään määrittämään tautia vastustavat aktiiviset kahvin eri aineosat sekä toimintamekanismit.

Katso englanninkieliset asiantuntijahaastattelut täällä.