Kahvi ja sepelvaltimotaudin riski

Suurimmassa osassa tutkimuksista kahvinjuonnin ei ole todettu olevan yhteydessä sepelvaltimotautiin. Tutkimusten tuloksissa on kuitenkin huomattavia eroja sekä tilastollisesti merkitsevien käänteisten että positiivisten yhteyksien suhteen. Joissakin tutkimuksissa on havaittu tilastollisesti merkitsevä käänteinen yhteys erityisesti naisilla10,11. Myös U-muotoisia yhteyksiä on todettu9.

Meta-analyysien tulokset ovat viitanneet siihen, että kahvinjuonnilla ei ole yhteyttä sepelvaltimotautiin tai siihen, että kahvinjuonnilla on suojaava vaikutus.

  • Vuonna 2009 julkaistiin 21:een prospektiiviseen kohorttitutkimukseen perustuva meta-analyysi kahvinjuonnin yhteydestä sepelvaltimotautiin, jonka mukaan eri kohorttitutkimusten tulokset erosivat toisistaan. Kahden tutkimuksen mukaan korrelaatio on positiivinen ja kahden mukaan negatiivinen niillä, jotka juovat 4-6 kupillista kahvia päivässä sekä niillä, jotka juovat yli 6 kupillista kahvia päivässä10. Kokonaisarvioinnissa kahvinjuonnin ei kuitenkaan havaittu olevan tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä pitkän aikavälin riskiin sairastua sepelvaltimotautiin. Lisäksi säännöllinen ja kohtuullinen kahvinjuonti oli naisilla yhteydessä pienentyneeseen riskiin.
  • Vuonna 2013 julkaistun meta-analyysin mukaan kahvinjuonnilla on lievä sepelvaltimotaudilta suojaava vaikutus. Tulosten mukaan eniten kahvia juovilla oli 5 % pienempi sairastumisriski verrattuna niihin, jotka joivat kahvia vain vähän2.
  • Vuonna 2014 julkaistussa meta-analyysissa oli mukana 36 tutkimusta ja tarkastelussa oli 1 279 804 tutkittavaa sekä 36 352 sydän- ja verisuonitautitapausta. Tulosten mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä jonkin verran pienentyneeseen sepelvaltimotaudin riskiin. Tutkijoiden mukaan vähän kahvia juovilla (1.5 kupillista päivässä) riski oli pienentynyt 11 % ja runsaasti kahvia juovilla (5 kupillista päivässä) 7 %5.

Monissa tutkimuksissa on arvioitu kahvia ja sepelvaltimotautia, eikä niiden välillä näyttäisi olevan yhteyttä. Joissakin tutkimuksissa kohtuullisen kahvinjuonnin on todettu olevan yhteydessä pienentyneeseen sairastumisriskiin.

  • Japanilaisessa tutkimuksessa seurattiin 37 742 osallistujaa yli 10 vuotta. Tänä aikana todettiin 426 sydän- ja verisuonitautikuolemaa ja 2 454 kaikista syistä johtuvaa kuolemaa. Tulosten mukaan kahvinjuonnilla oli tilastollisesti merkitsevä käänteinen yhteys sekä kaikista syistä johtuviin kuolemiin että sepelvaltimotautikuolemiin naisilla. Miehillä kahvinjuonnin ei havaittu olevan yhteydessä sepelvaltimotautiin11.
  • Hollantilaisessa tutkimuksessa seurattiin 37 514 osallistujaa yli 13 vuotta ja todettiin 1 387 sepelvaltimotautitapausta. Tutkimuksen mukaan kahvinjuonnin ja sepelvaltimotaudin välillä oli U-muotoinen yhteys, joka viittasi jonkin verran pienentyneeseen  riskiin. Riskin todettiin olevan pienin niillä, jotka joivat päivittäin 2-3 kupillista kahvia12.
  • Ruotsalaisessa tutkimuksessa seurattiin 37 315 miestä yli 9 vuotta ja sydämen vajaatoiminta todettiin 784:llä. Tässä tutkimuksessa kahvinjuonti ei ollut yhteydessä sydämen vajaatoiminnan ilmaantuvuuteen, ei myöskään niillä, jotka joivat yli 5 kupillista kahvia päivässä14.

Toinen ruotsalainen tutkimus oli prospektiivisen kohorttitutkimuksen sijaan tapaus-verrokkitutkimus, joka oli kooltaan edellä mainittua tutkimusta pienempi (375 ensimmäisen sydäninfarktin saanutta potilasta). Tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys ainoastaan suodatinkahvia käyttävillä miehillä. Naisilla tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ei havaittu15.