Kahvi ja verenpaine

Kahvin ja verenpaineen välisen yhteyden luonnetta ei vielä tarkkaan tunneta. Tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan säännöllinen kofeiinipitoisen kahvin juonti ei näytä suurentavan kohonneen verenpaineen riskiä.

  • Vuonna 2008 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan poikkileikkaustutkimusten tulokset viittaavat säännöllisen kahvinjuonnin ja verenpaineen väliseen käänteiseen lineaariseen tai U-käyrän muotoiseen yhteyteen eri väestöissä33. Tutkijoiden mukaan prospektiiviset tutkimukset osoittavat, että kahvinjuonnilla (vähintään 4 kupillista päivässä) on kohonneelta verenpaineelta suojaava vaikutus erityisesti naisilla. Jatkossa tulee tutkia, onko niillä, jotka eivät juo kahvia ollenkaan, pienempi vai suurempi kohonneen verenpaineen riski verrattuna niihin jotka juovat kahvia satunnaisesti (1-2 kupillista päivässä). Samassa tutkimuksessa havaittiin myös, että satunnaistettujen, kontrolloitujen ja pääasiassa lyhytkestoisten (1-12 viikkoa) tutkimusten mukaan noin 5 kupillista kahvia päivässä juovilla verenpaine nousee lievästi (1-2 mmHg) verrattuna niihin, jotka eivät juo kahvia ollenkaan tai käyttävät kofeiinitonta kahvia.
  • Vuonna 2011 julkaistun, viidestä tutkimuksesta laaditun katsauksen mukaan 200-300 mg:n annos kofeiinia nosti systolista verenpainetta keskimäärin 8.1 mmHg ja diastolista verenpainetta keskimäärin 5.7 mmHg. Verenpaineen nousu havaittiin tunnin kuluessa kofeiinin nauttimisesta ja se kesti kolme tuntia. Sen sijaan yli kaksi viikkoa kestäneissä tutkimuksissa verenpaineen ei todettu nousevan kahvinjuonnin jälkeen. Tutkijoiden mukaan kofeiini voi nostaa verenpainetta äkillisesti ja lyhytaikaisesti henkilöillä, joilla on kohonnut verenpaine. Tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan pitkään jatkunut kahvinjuonti ei ole yhteydessä kohonneeseen verenpaineeseen, eikä säännöllinen kahvinjuonti ole yhteydessä suurentuneeseen sydän- ja verisuonitautien riskiin henkilöillä, joilla on kohonnut verenpaine34.
  • Annosvasteesta tehdyssä meta-analyysissa oli mukana 172 567 tutkittavaa, joista 37 135:lla oli kohonnut verenpaine. Kahvinjuonnilla oli käänteinen J-käyrän muotoinen yhteys kohonneeseen verenpaineeseen. Kohonneen verenpaineen riski suureni, kun päivittäin nautitun kahvin määrä nousi kolmeen kahvikupilliseen. Kun kahvin käyttö oli tätä runsaampaa, riski pieneni. Tulosten mukaan säännöllisesti yli 3 kupillista kahvia päivässä juovilla kahvi ei ollut yhteydessä suurentuneeseen kohonneen verenpaineen riskiin verrattuna niihin, jotka joivat alle kupillisen kahvia päivässä. Vähäinen tai kohtalainen kahvinjuonti eli 1-3 kupillista kahvia päivässä näytti kuitenkin olevan yhteydessä jonkin verran suurentuneeseen riskiin35.
  • Laajan prospektiivisen tutkimuksen mukaan kofeiinia sisältävän ja kofeiinittoman kahvin juonti eivät olleet yhteydessä keskimääräiseen systoliseen tai diastoliseen verenpaineeseen. Kofeiinittoman kahvin juonti oli kuitenkin yhteydessä pieneen, mutta kliinisesti merkityksettömään keskimääräisen diastolisen verenpaineen alenemiseen. Kofeiinia sisältävän ja kofeiinittoman kahvin juonti sekä kofeiinin saanti eivät olleet yhteydessä verenpainetaudin riskiin. Tulokset osoittavat että, kofeiinia sisältävä kahvi, kofeiiniton kahvi ja kofeiini eivät ole kohonneen verenpaineen riskitekijöitä postmenopausaalisilla naisilla36.
  • Vuonna 2012 julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin kofeiinin saannin erilaisia vaikutuksia verenpaineeseen. Tulosten mukaan kofeiinia sisältävä kahvi oli yhteydessä merkitsevään verenpaineen nousuun verrattuna kofeiinittomaan kahviin. Tutkijat ehdottivat, että adenosiini A2A –reseptorien ja α2-adrenergisten reseptorien geneettinen polymorfismi saattaa osittain selittää kahvinjuonnin jälkeisen välittömän verenpainevasteen eroja37.

  • Vuonna 2017 julkaistiin prospektiivisiin kohorttitutkimuksiin perustuva annosvaste-meta-analyysi, jonka mukaan suurentunut kahvin kulutus on yhteydessä hieman pienempään kohonneen verenpaineen riskiin. Tupakoinnilla on mahdollisesti vaikutusta kahvinjuonnin ja kohonneen verenpaineen väliseen yhteyteen38.

  • Espanjalaisessa SUN Project -tutkimuksessa oli 13 374 osallistujaa. Tulosten mukaan säännöllinen kahvinjuonti on naisilla käänteisesti yhteydessä kohonneeseen verenpaineeseen. Yhteys oli vahvin naisilla, joilla oli epäterveelliset ruokatottumukset, ja erityisesti niillä, joiden ruokavalio muistutti vähiten Välimeren ruokavaliota39.

  • Toisen annosvaste-meta-analyysin mukaan kahvinjuonnin merkitsevä kohonneelta verenpaineelta suojaava vaikutus alkaa, kun kahvia juodaan vähintään 3 kupillista päivässä40.

  • Vuonna 2018 julkaistussa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ja tulosten analyysissa oli 243 869 tutkittavaa, joista 58 094:llä oli kohonnut verenpaine. Tulosten mukaan kahvinjuonnilla oli käänteinen ja annosvasteinen yhteys kohonneen verenpaineen riskiin. Kohonneen verenpaineen riski oli 3 %, 5 %, 8 % ja 10 % pienempi, kun kahvia juotiin vastaavasti 2, 4, 6 ja 8 kupillista päivässä, verrattuna tutkittaviin, jotka eivät juoneet kahvia41.

  • Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin kahvinjuonnin yhteyttä kohonneen verenpaineen riskiin yhdistettyyn nukleotidin polymorfismiin. Tutkijoiden mukaan kahvinjuonnin ja kohonneen verenpaineen perinnöllisen riskin välillä oli merkitsevä vuorovaikutus niillä, jotka joivat yli 3 kupillista kahvia päivässä. Tämä on uusi tutkimusalue, ja johtopäätösten tekemiseksi tutkimustyötä pitää jatkaa42.