Potilastutkimukset

Edellä mainitut kahvin ja kofeiinin saannin erilaisia vaikutuksia sydämeen käsitelleet epidemiologiset tutkimukset on toteutettu terveillä koehenkilöillä. Tutkimuksia on lisäksi tehty yhä enemmän myös potilailla, joilla on tietty sairaus, kuten diabetes, sydäninfarkti tai kohonnut verenpaine34,62,63. Vaikutukset voivat olla sairailla erilaisia kuin terveillä. Nämä havainnot edellyttävät tarkempaa tarkastelua, ja ne voivat osittain selittää epidemiologisten tutkimusten vaihtelevat tulokset.

 • Health Professionals Follow Up –tutkimuksen tulokset 3 497 tyypin 2 diabetesta sairastaneesta miehestä osoittivat, ettei säännöllinen kahvinjuonti ole yhteydessä suurentuneeseen sydän- ja verisuonitautien riskiin tai kuolleisuuteen62.
 • Ruotsalaisessa kohortissa tutkittiin kahvinjuontia ja kuolleisuutta ensimmäisen akuutin sydäninfarktin jälkeen (1369 osallistujaa ja 289 sairastunutta). Ensimmäisen sairaalahoitoon johtaneen sydäninfarktin aikainen kahvinjuonti oli käänteisesti yhteydessä infarktin jälkeiseen kuolleisuuteen63.
 • Pienessä italialaisessa prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa oli 553 koehenkilöä, joilla oli lievästi kohonnut verenpaine. Kahdeksan vuotta kestäneen seurannan aikana 323:lla todettiin verenpainetauti. Kahvinjuonnin yhteys kohonneen verenpaineen riskiin vaihteli potilaiden perimän perusteella. Erityisesti vaikutusta oli erilaisilla P450-1A2 genotyypeillä. Kahvi oli yhteydessä riskiin niillä, joilla on hidas kofeiiniaineenvaihdunta (hitaan *1F alleelin kantajat), mutta ei niillä, joiden kofeiiniaineenvaihdunta on nopeaa64.
 • Vuonna 2016 julkaistiin 715 verenpainepotilaalla tehty tutkimus, jonka mukaan vähintään kolme kupillista kahvia päivässä juovilla oli korkeampi 24-tunnin systolinen verenpaine kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia. Yhteys oli samanlainen tupakoijilla, ylipainoisilla, huonosti Välimeren ruokavaliota noudattavilla sekä niillä, joilla oli kohonneet veren kolesterolitasot. Tutkimuksen johtopäätösten mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä kontrolloimattomaan verenpaineeseen kohonnutta verenpainetta sairastavalla ikääntyneellä väestöllä65.
 • Eräässä tutkimuksessa selvitettiin pitkään jatkuneen kahvinjuonnin yhteyttä sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuuteen 10 vuoden kuluessa akuuttiin sepelvaltimotauti-oireyhtymään sairastuneilla potilailla. Tulosten mukaan 1-2 kupillista kahvia päivässä oli akuutin sepelvaltimotauti-oireyhtymän kannalta haitallisempaa kuin se, että kahvia ei juotu ollenkaan. Tutkijoiden mukaan akuuttiin sepelvaltimotauti-oireyhtymään sairastuneiden voi olla hyödyllistä välttää kahvinjuontia66.
 • Annosvastetta selvitettiin meta-analyysissa, jossa oli mukana akuuttiin sydäninfarktiin sairastuneita potilaita. Tutkimuksen mukaan säännöllinen kahvinjuonti akuutin sydäninfarktin jälkeen oli yhteydessä pienempään kuolleisuusriskiin67.

 • Kohonnutta verenpainetta, sydän- ja verisuonisairauksia tai sydämen rytmihäiriöitä sairastaneilla tehdyistä tutkimuksista laaditussa kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että kohtuullinen kahvinjuonti (3-4 kupillista/vrk) on turvallista ja mahdollisesti hyödyllistä näille potilaille68.

Lisäksi on tehty myös useita kahvinjuontiin ja kofeiinin saantiin liittyviä kliinisiä kokeita ja poikkileikkaustutkimuksia:

 • Pieneen kreikkalaiseen poikkileikkaustutkimukseen osallistui 374 potilasta, jotka olivat sairastuneet akuuttiin sepelvaltimotauti-oireyhtymään. Tutkimuksessa verrattiin potilaita, joille tuli ja joille ei tullut sydämen vasemman kammion toimintahäiriötä. Kahvinjuonnin todettiin olevan yhteydessä merkittävästi pienempään riskiin sairastua vasemman kammion toimintahäiriöön potilailla, joilla oli normaali verenpaine. Riski sen sijaan oli suurentunut potilailla, joilla oli kohonnut verenpaine ja jotka joivat vähintään 3 kupillista kahvia päivässä69. Ei kuitenkaan ole selvää, oliko yhteys verenpainepotilailla tilastollisesti merkitsevä.
 • Isossa-Britanniassa testattiin satunnaistetussa kokeessa aivoinfarktipotilaiden sykevälivaihtelua sen jälkeen, kun he olivat juoneet viiden päivän ajan joko kofeiinipitoista tai kofeiinitonta kahvia. Kahvinjuonti ei ollut yhteydessä haitallisiin kardiovaskulaariisiin tapahtumiin lyhyellä aikavälillä70.
 • Pienessä sveitsiläisessä kokeessa (15 sepelvaltimotautipotilasta ja 15 samanikäistä verrokkia) tutkittiin veren virtausta sydänlihaksessa liikunnan aikana ennen 200 mg:n kofeiiniannoksen nauttimista ja sen jälkeen. Sydänlihaksen veren virtauksen havaittiin vähenevän kofeiinin nauttimisen jälkeen liikunnan yhteydessä, selvimmin potilailla. Levossa ei havaittu muutoksia kofeiinin nauttimisen jälkeen71.
 • Pienessä tutkimuksessa sepelvaltimotautipotilaita verrattiin potilaisiin, joilla ei ollut sepelvaltimotautia. Tulosten mukaan äkillinen kofeiinin nauttiminen paransi merkitsevästi endoteelin toimintaa kummassakin ryhmässä ja oli yhteydessä alhaisempiin tulehduksen merkkiainetasoihin plasmassa72.

Potilastutkimusten tuloksia tulisi tulkita varoen. Sairastuneiden rekrytointi tutkimuksiin on luonnollisista syistä johtuen vaikeaa ja siksi koehenkilöiden määrä on näissä tutkimuksissa yleensä suhteellisen pieni. Lisäksi käynnissä oleva hoito saattaa olla tutkimuksessa sekoittava tekijä. Siksi potilailla ja terveillä henkilöillä tehtyjen tutkimusten tulokset voivat olla erilaisia.