Kahvi ja maksan toiminta

 

Kahvi ja maksasyövän riski

IARC (International Agency for Research on Cancer) julkaisi vuonna 2016 kahvin ja syöpään liittyvästä tieteellisestä tutkimusnäytöstä päivitetyn katsauksen, jonka mukaan kahvin karsinogeenisuudesta ei löytynyt tieteellistä näyttöä. IARC:n tieteellisessä arvioinnissa todettiin, että tutkimusten mukaan kahvinjuonnilla näyttää olevan käänteinen yhteys maksasyöpään9.

Maksasyöpää selvittäneistä prospektiivisista kohorttitutkimuksista ja tapaus-verrokkitutkimuksista tehdyissä kolmessa meta-analyysissahavaittiin, että kaikki kymmenen epidemiologista tutkimusta osoittivat kahvinjuonnin olevan käänteisesti yhteydessä maksasyöpään10-12. Tulokset viittaavat siihen, että kahvinjuonti saattaa pienentää riskiä sairastua maksasyöpään.

Käänteinen yhteys kahvinjuonnin ja maksasyövän välillä havaittiin sekä aikaisemmin sairastuneilla koehenkilöillä että niillä, joilla ei ollut aikaisemmin ollut maksasairautta. Tulosten mukaan kaksi lisäkupillista kahvia päivässä oli yhteydessä 43 % pienempään maksasyöpäriskiin henkilöillä, jotka tavallisesti joivat kahvia yhdestä yli viiteen kupillista päivässä.

Epidemiologisten tutkimusten tuloksista nousi esiin kaksi merkittävää asiaa: tulokset olivat johdonmukaisia ja sairastumisriskin havaittiin pienenevän erittäin voimakkaasti.

Meta-analyyseissa mukana olevat kohorttitutkimukset viittaavat kahvinjuonnin useuden ja pienemmän maksayöpäriskin väliseen annos-vastesuhteeseen. Sama pätee myös tapaus-verrokkitutkimuksiin, tosin vähemmässä määrin. On myös huomoitava, että suurin osa mukana olleista tutkimuksista on tehty yhdessä maassa, Japanissa.

Vuonna 2011 julkaistiin tapaus-verrokkitutkimus kiinalaisessa, kroonista hepatiitti C:tä kantavien aineistossa. Tulosten mukaan kohtuullinen kahvinjuonti lähes puolitti maksasolusyövän riskin. Annos-vaste oli merkittävä, ja kohtuullisesti kahvia käyttäneillä oli 59 % pienempi sairastumisriski13.

Tapaus-verrokkitutkimus potilailla, joilla oli maksasolusyöpä, viittasi siihen, että yli 20 000 kupillista kahvia (eli keskimäärin 3 kupillista päivässä) elämän aikana oli negatiivisesti yhteydessä tämän syövän kehittymiseen. Tämä yhteys ei vaikuttanut maksasolusyövän riskiin hepatiitti B -potilailla14.

Suomalaisilla tupakoivilla miehillä tehdyn tutkimuksen mukaan kahvinjuonti (sekä suodatinkahvi että pannukahvi) oli käänteisesti yhteydessä maksasyövän ilmaantuvuuteen sekä kuolleisuuteen krooniseen maksasairauteen15.

US Multi Ethnic Cohort -tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä maksasolusyövän ilmaantuvuuteen. Tulosten mukaan 2-3 kupillista kahvia päivässä juoneilla oli 38 % pienempi ja yli 4 kupillista päivässä juoneilla 41 % pienempi sairastumisriski16.


Kahvi ja muut maksasairaudet

Kahvinjuonnin on havaittu liittyvän myös pienempään riskiin sairastua muihin maksasairauksiin, mikä kertoo osaltaan kahvin suotuisista vaikutuksista maksan toimintaan. Vuonna 2014 julkaistun systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan kahvinjuonti saattaa olla yhteydessä myönteisiin tuloksiin potilailla, joilla on krooninen maksatauti, kirroosi, maksasolusyöpä tai alkoholin käytöstä riippumaton rasvamaksa17.

 • Vuonna 2009 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan muita enemmän kahvia juovilla potilailla fibroosi eteni hitaammin, erityisesti silloin, kun maksasairauden syynä oli alkoholi18.

 • Pieneen poikittaistutkimukseen Pohjois-Amerikassa osallistui 177 potilasta, joilta oli tarkoitus ottaa maksan koepala seuraavan kuuden kuukauden kuluessa. Tulosten mukaan kofeiinin saanti oli yhteydessä lievempään maksafibroosiin19.

 • US National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 1999-2010) -tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että runsaampi kahvinjuonti (mukaanlukien kofeiiniton kahvi) on yhteydessä suotuisasti alhaisempiin maksaentsyymitasoihin20.


Krooninen maksasairaus

 • Italiassa tehtyyn poikittaistutkimukseen osallistui 749 potilasta, joilla oli krooninen maksasairaus. Tutkimuksessa selvitettiin onko alkoholi tai kahvi yhteydessä kirroosiin kehittymiseen. Tulokset viittaavat siihen, että kahvilla on myönteinen yhteys. Tulokset eivät ole kuitenkaan lopullisia, koska joissakin tutkimuksen alaryhmissä oli pieni osallistujamäärä21.

 • Skotlantilaisen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kahvinjuonti on yhteydessä maksakirroosin vähäisempään esiintyvyyteen potilailla, joilla on krooninen maksasairaus22.

 • US Multi Ethnic Cohort -tutkimuksen tulosten mukaan kahvinjuonti on yhteydessä alhaisempaan kroonisen maksasyövän ilmaantuvuuteen. Kahdesta kolmeen kupillista kahvia päivässä juoneilla oli 46 % ja yli neljä kupillista juoneilla 71 % pienempi riski kuolla krooniseen maksasairauteen kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia16.


Alkoholista riippumaton rasvamaksa

 • Italiassa tehtyyn tutkimukseen osallistui 137 potilasta, joilla oli alkoholin käytöstä riippumaton rasvamaksa sekä verrokkeina 108 muuta potilasta. Tulokset viittaavat kahvinjuonnin mahdollisiin myönteisiin vaikutuksiin23. Tutkimusasetelmasta (tutkittavilla ja verrokeilla eri sairaudet) johtuen tuloksia tulee kuitenkin tulkita varoen.

 • Pohjoisamerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettin alkoholista riippumatonta rasvamaksaa sairastavien potilaiden ruokatottumuksia käyttämällä US National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 2001-2008) -tutkimuksen aineistoja. Tulosten mukaan kofeiinin saanti on itsenäisesti yhteydessä alhaisempaan riskiin sairastua alkoholista riippumattomaan rasvamaksaan. Tämä viittaa mahdolliseen suojaavaan vaikutukseen24.

 • Vuonna 2012 julkaistun tutkimuksen mukaan kahvinjuonti ja kofeiinin saanti korreloivat sekä alkoholista riippumattoman rasvamaksan esiintyvyyten että vakavuuteen. Kahvijuonti ja kofeiinin saanti olivat yhteydessä merkitsevästi pienempään fibroosin riskiin potilailla, joilla oli alkoholista riippumaton rasvamaksa25.

 • Meksikolaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa selvitettiin kahvin antioksidanttien vaikutusta potilailla, joilla oli alkoholista riippumaton rasvamaksa ja potilailla, joilla ei ollut alkoholista riippumatonta rasvamaksaa. Tutkimuksessa mitattiin antioksidanttientsyymien ja rasvojen hapettumista kuvaavien markkereiden pitoisuudet. Tulosten mukaan runsas kahvinjuonti suojasi alkoholista riippumattomalta rasvamaksalta. Mitatuissa antioksidanttimuuttujissa ei kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja26.

 • Non-alcoholic Steatohepatitis Clinical Research Networkin (NASH_CRN) tiedot 728 aikuisesta viittaavat siihen, että kahvinjuonti on käänteisesti yhteydessä edenneeseen fibroosiin potilailla, joilla on alkoholista riippumaton rasvamaksa27.

C-Hepatiitti

 • Prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa Yhdysvalloissa seurattiin lähes neljä vuotta 766 potilasta, joilla oli C-hepatiittitartunta. Potilaista 230:llä tauti eteni vakavaksi eli heillä joko todettiin kirroosi tai kahden pisteen nousu Ishak fibroosi-indeksissä (fibroosin kehittymistä kuvaava histologinen mittaus, arviontiasteikko 0-6). Teenjuonti ei ollut yhteydessä tuloksiin. Säännöllinen kahvinjuonti sen sijaan oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä taudin hitaampaan kehittymiseen28.

 • Ranskalaisen tutkimuksen tavoitteena oli arvioida kofeiinin vaikutuksia fibroosiin potilailla, joilla oli krooninen C-hepatiitti. Tulosten mukaan yli 408 mg kofeiinia/päivä oli yhteydessä alhaisempaan histologiseen aktiivisuuteen näillä potilailla29.

 • Tutkittaessa C-hepatiittivirusta kantavia potilaita havaittiin, että päivittäinen suodatinkahvin nauttiminen saattaa vaikuttaa myönteisesti maksan alaniiniaminotransferaasi-entsyymin (ALT) tasapainottamiseen kroonista tulehdusta sairastavilla30.

 • Singapore Chinese Health Study -tutkimuksen aineisto, 63 275 aikuista, perustui väestöpohjaiseen kohorttiin. Tulokset viittaavat siihen, että kahvinjuonnin ja ei-virusperäiseen maksatulehdukseen liittyvän kirroosin välillä on vahva käänteinen annos-vasteinen yhteys. Yli kaksi kupillista kahvia päivässä juoneilla oli 66 % pienempi riski kuolla kuin niillä, jotka eivät juoneet kahvia ollenkaan. Yhteyttä ei kuitenkaan havaittu kahvinjuonnin ja B-hepatiittiin liittyvän kirroosin välillä31.



* Jos potilaat muuttavat tottumuksiaan tai ruokavaliotaan sairauden tai sen hoidon vuoksi, saattaa se vaikuttaa havainnointitutkimuksen tuloksiin. Siksi on tärkeää arvioida, onko tällaiset sekoittavat tekijät huomioitu riittävästi. Tapaus-verrokkitutkimukset ovat erityisen herkkiä sekoittaville tekijöille, varsinkin, kun verrokkeina käytetään muita potilaita. Prospektiiviset kohorttitutkimukset eivät ole yhtä herkkiä tämäntyyppisille sekoittaville tekijöille.

Siirry sivun alkuun





Tiedot on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja ravitsemusasiantuntijoille.