Elinajanodote

Kaikista syistä johtuva kuolleisuus

Useissa kirjallisuuskatsauksissa ja tutkimuksissa on tarkasteltu kahvinjuonnin ja kofeiinin saannin yhteyttä kaikista syistä johtuvaan kuolleisuuteen. Niiden mukaan kahvinjuonti näyttää olevan yhteydessä pienentyneeseen kuolleisuusriskiin.

  • Kahdessa vuonna 2013 julkaistussa kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin kahvin vaikutuksia terveyteen. Kahvinjuonnin todettiin olevan yhteydessä pienentyneeseen kuolleisuusriskiin4,5.

  • Kahden, vuonna 2014 julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan kahvinjuonti ei ollut yhteydessä suurentuneeseen kokonaiskuolleisuuteen6,7. Toisen katsauksen mukaan kahvinjuonnilla oli käänteinen yhteys kokonaiskuolleisuuteen sekä miehillä että naisilla. Eri maiden välillä oli kuitenkin eroja, Euroopassa ja Japanissa yhteys oli vahvempi kuin Yhdysvalloissa7.

  • Kahdessa tutkimuksessa selvitettiin kahvin juontimäärien vaikutuksia. Laajaan prospektiiviseen tutkimukseen osallistui 90 317 yhdysvaltalaista aikuista. Tulosten mukaan kahvinjuojilla kokonaiskuolleisuuden suhteellinen riski oli pienentynyt. Riski pieneni, kun päivittäisten kahvikupillisten määrä suureni 4-5 kupilliseen päivässä. Kofeiinia sisältävän ja kofeiinittoman kahvin välillä ei havaittu eroa8.  Tämän jälkeen julkaistun kirjallisuuskatsauksen mukaan eri terveystekijöihin liittyvän riskin pienentyminen oli suurinta, kun kahvia juotiin 3-4 kupillista päivässä9.

  • Vuonna 2016 julkaistiin yli 95 000 henkilöä käsittänyt kirjallisuuskatsaus, jonka mukaan kahvinjuonnilla on havaittu olevan U-käyrän muotoinen yhteys pienentyneeseen sydän- ja verisuonisairauksien riskiin sekä kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden riskiin10.

  • Vuonna 2017 julkaistun, yli 500 000 osallistujan tutkimuksen tulosten mukaan runsain kahvinjuonti (yli 3 kupillista päivässä, yksi kupillinen 237 ml) oli merkitsevästi yhteydessä kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden riskiin. Yhteys ruoansulatuskanavan sairauksista johtuvaan kuolleisuuteen oli vahvin, mikä johtui pääasiassa sekä miesten että naisten pienentyneestä riskistä kuolla maksasairauksiin1.

  • National Health and Nutrition Examination Surveyn (NHANES) aineistoon perustuvan väestöpohjaisen kohorttitutkimuksen mukaan kohtuullinen kofeiinin saanti on yhteydessä kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden pienentyneeseen riskiin riippumatta siitä juotiinko kahvia vai ei11.

  • Multiethnic Cohort Studyn mukaan kahvinjuonti oli yhteydessä pienentyneeseen kokonaiskuolleisuuteen, kun tulokset vakioitiin tupakoinnin ja muiden mahdollisten sekoittavien tekijöiden suhteen. Trendi oli samanlainen sekä kofeiinia sisältävän että kofeiinittoman kahvin kohdalla. Merkitsevä käänteinen yhteys todettiin neljässä etnisessä ryhmässä: afrikkalais-amerikkalaiset, japanilais-amerikkalaiset, latinot ja kaukaasialaiset, Sen sijaan syntyperäisillä havaijilaisilla yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä12.

  • Vuonna 2018 julkaistussa yli 120 000 henkilön väestötutkimuksessa selvitettiin, miten kahvin- ja teenjuonti sekä teen korvaaminen kahvilla vaikuttavat kuolleisuusriskiin13. Runsas kahvinjuonti oli merkitsevästi, mutta ei lineaarisesti yhteydessä naisten alhaisempaan kokonaiskuolleisuuteen ja tietyistä syistä johtuvaan kuolleisuuteen. Miehillä pienin kuolleisuusriski oli tutkijoiden mukaan niillä, jotka joivat 30-50 % teetä verrattuna niihin, jotka joivat yksinomaan kahvia. Teenjuojien riski oli aina pienempi kuin niiden, jotka joivat yksinomaan kahvia. Naisten kuolleisuus oli alhaisin niillä, jotka joivat yksinomaan kahvia tai korkeintaan 40 % teetä. Niillä, joilla teen osuus oli yli 40 % oli suurempi kuolleisuusriski kuin niillä, jotka joivat yksinomaan kahvia13.

 

Kahvinjuonti ja kuolleisuuden riski

> 1 kupillinen päivässä

Alhaisempi kaikista syistä johtuvan kuolleisuuden riski1,4-16.

Mitä enemmän ja useammin kahvia juodaan sitä pienempi riski sairastua eri syöpiin15.

> 3 kupillista päivässä

Pienentynyt maksasairauksien ja verenkiertoelinten sairauksien riski1,9.

3-5 kupillista päivässä

Sydän- ja verisuonisairauksien pienentynyt riski27,20,31, jossa yhteys on U-muotoinen.

Pienentynyt syöpäriski9,15,16 ja erityisesti pienentynyt maksasyövän riski1.

 

EFSA:n (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) kofeiiniin turvallisuutta käsittelevän tutkimuskatsauksen mukaan kohtuullinen kofeiinin saanti, noin 400 mg/päivä (vastaa korkeintaan viittä kahvikupillista päivässä) sopii osaksi monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota. Raskaana oleville ja imettäville suositellaan korkeintaan 200 mg kofeiinia/päivä17.