Raskaus

Kofeiinin saanti ja raskausaika

Kofeiinin saanti ja raskauden alkuaika

Raskaudenaikaisen kofeiinin saannin arvioinnissa on kriittistä, että saanti arvioidaan oikean ajanjakson kuluessa ja muuttuvat käyttötottumukset kirjataan koko raskauden ajalta. Kofeiinin saannilla on taipumus vähentyä ensimmäisten raskausviikkojen aikana samanaikaisesti, kun raskauteen liittyvät oireet ja erilaiset vastenmielisyydet lisääntyvät1.

Raskauteen liittyvät oireet, kuten vastenmielisyys mauille ja hajuille, väsymys, pahoinvointi sekä oksentelu ovat tyypillisiä normaaleissa, terveen lapsen syntymään päättyvissä raskauksissa. Keskenmenon saaneilla naisilla oireita esiintyy harvemmin. Tämä yhteys on liitetty voimakkaampiin raskauden merkkeihin, minkä taustalla puolestaan on raskaushormonien korkeampi määrä normaaleissa raskauksissa.

Kofeiinin saannin on havaittu vähenevän raskauden alkuviikkoina, kun raskauteen liittyvät oireet lisääntyvät1. Esimerkiksi Lawson ym.6 osoittivat tutkimuksessaan, että väsymys, oksentelu ja ruokahalun heikentyminen alkoivat viidestä kuuteen viikkoa viimeisten kuukautisten jälkeen. Tähän liittyi 59 % alhaisempi kofeiinin saanti 4. ja 6. raskausviikon välillä.

Voidaan siis päätellä, että naiset, joiden raskaus etenee normaalisti, vähentävät kofeiinin saantiaan raskausoireiden perusteella todennäköisemmin kuin naiset, joiden raskaus päättyy keskenmenoon. Näin ollen kofeiinin saannin väheneminen saattaa olla seurausta raskauden normaalista etenemisestä ja täten suurempi kofeiinin saanti ei ole raskauteen liittyvien ongelmien aiheuttaja.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa, johon osallistui 8 347 äskettäin synnyttänyttä naista, on kuvattu kofeiinin saantitottumuksia ennen raskauden toteamista ja raskauden aikana7. Kofeiinin saanti arvioitiin äitien ilmoittaman kofeiinipitoisten juomien (kahvi, tee, virvoitusjuomat) ja suklaan kulutuksen perusteella. Noin 97 % äideistä ilmoitti saavansa ruokavaliostaan kofeiinia (keskimäärin 129.9 mg/päivä raskautta edeltäneen vuoden aikana). Virvoitusjuomat olivat pääasiallinen kofeiinin lähde. Tupakoivien ja alkoholia käyttavien äitien ryhmässä oli merkitsevästi enemmän yli 300 mg kofeiinia/päivä saaneita. Suurin osa äideistä lopetti tai vähensi kofeiinia sisältävien juomien käyttöä raskauden aikana. Korkea kofeiinin saanti oli yhteydessä raskauden epäsuotuisan lopputuloksen riskitekijöihin. Tutkijoiden mukaan tarvitaan lisätutkimuksia, joissa äitien kofeiinin saanti arvioidaan huolellisemmin, mm. kokoamalla tarkempia tietoja kofeiinin saantiin liittyvistä muutoksista raskauden aikana.

UK Caffeine and Reproductive Health (CARE) -tutkimuksessa raskauden aikaisen kofeiinin saannin ei havaittu olevan yhteydessä pahoinvointiin, oksenteluun ja sikiön kasvun hidastumiseen. Tutkimuksen vahvuutena on huolellinen kofeiinin saannin arviointi. Tutkimuksen huolena on kuitenkin erittäin alhainen vastausprosentti (20 %), joten aineiston valikoituvuutta ei voitu sulkea pois8.

Kahvi ja raskausdiabetes

Raskausdiabeteksella tarkoitetaan korkeita veren glukoosipitoisuuksia erityisesti raskauden viimeisen kolmanneksen aikana naisilla, joilla ei aikaisemmin ole todettu diabetesta.

Väestöpohjaisessa Danish National Birth Cohort -tutkimuksessa, johon osallistui 71 239 naista, selvitettiin ensimmäisen raskauskolmanneksen aikaisen kahvin- ja teenjuonnin yhteyttä raskausdiabeteksen riskiin. Tutkittavista 81,2 % (n=57 882) ilmoitti juovansa kahvia tai teetä. Raskausdiabetes vaikeutti raskautta 1.3 %:lla (n=912), ja niillä, jotka eivät juoneet kahvia tai teetä 1,5 %:lla. Kun ikä, sosio-ekonominen asema, synnytettyjen lasten lukumäärä, painoindeksi ennen raskautta, tupakointi ja kolajuomien käyttö vakioitiin, tulokset antoivat viitteitä runsaamman kahvin- ja teenjuonnin suojaavasta vaikutuksesta, verrattuna siihen, että kahvia tai teetä ei juotu lainkaan. (kahvinjuonti: suhteellinen riski ≥8 vs. 0 kupillista/päivä = 0.89 [95% luottamusväli 0.64-1.25] ja teenjuonti: suhteellinen riski ≥8 vs. 0 kupillista/päivä = 0.77 [95% luottamusväli 0.55-1.08]). Yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Samanlaiset tulokset saatiin tupakointitottumusten perusteella. Vähintään 8 kupillista kahvia päivässä juoneilla ei-tupakoijilla tosin oli 1,45-kertainen raskausdiabeteksen riski. Raskausdiabeteksen riski pieneni ei-merkitsevästi kofeiinin kokonaissaannin suurentuessa. Tulokset viittaavat siihen, että ensimmäisen raskauskolmanneksen aikaisella kohtuullisella kahvin ja teen juonnilla ei ole yhteyttä lisääntyneseen raskausdiabeteksen riskiin. Kahvin- ja teenjuonnilla saattaa jopa olla suojaava vaikutus9.


Kofeiini ja keskenmeno

Kofeiinin saannin ja keskenmenojen välistä yhteyttä selvittäneiden epidemiologisten tutkimusten tulokset ovat sekä Peckin1 että Brentin2 katsausten mukaan ristiriitaisia. Suurta osaa näistä tutkimuksista on kritisoitu siitä, että raskauden merkkejä ei ole pystytty arvioimaan oikein.

Wen ym.10 ovat toistaiseksi julkaisseet parhaimman näytön raskauden merkkeihin liittyvästä ilmiöstä. Tutkimuksessa havaittiin suurentunut riski ainoastaan silloin, kun kofeiinia nautittiin pahoinvointien alkamisen jälkeen, mutta ei silloin, kun kofeiinia oli nautittu ennen pahoinvointeja tai niillä, joilla ei ollut pahoinvointia.

Kofeiinin saannin ja keskenmenojen yhteyttä selvittäneiden tutkimusten luotettavuuteen liittyviä jatkuvia haasteita ovat sekoittavat tekijät kuten tupakointi ja käyttötottumusten virheellinen raportointi. Näin on esimerkiksi Wengin ja kumppaneiden11 tutkimuksessa, jonka perusteella monet alan järjestöt määrittelivät raskausajan kofeiinin saannille turvallisen saannin ylärajan. Tässä tutkimuksessa sekoittavista tekijöistä tupakointi sekä pahonvointien ja oksentelun kesto kirjattiin puutteellisesti (vain kyllä/ei -vastaukset). Lisäksi tulokset ryhmiteltiin vain kahteen kofeiinin saantitasoon eli vähemmän tai enemmän kuin 200 mg kofeiinia päivässä saaneisiin. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu luonnollisesti myös erittäin korkeita kofeiinin saantitasoja.

Vuonna 2010 kiinalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa12 ja yhdysvaltalaisessa prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa13 kofeiinin saannin ei havaittu olevan yhteydessä keskenmenoihin.

Brittitutkimuksessa sen sijaan havaittiin, että runsaampi kofeiinin saanti oli yhteydessä lisääntyneisiin raskauden myöhäisessä vaiheessa todettuihin keskenmenoihin sekä kohtukuolemiin. Tutkimuksessa todettiin kuitenkin vain pieni määrä loppuvaiheen keskenmenoja ja kohtukuolemia, mikä rajoittaa tutkimuksen kykyä havaita riippuvuuksia ja johtaa riippuvuuksien suuruuksien huomattavaan epätarkkuuteen14.

American College of Obstetricians and Gynecologists -järjestön (yhdysvaltalainen synnytyslääkärien ja gynekologien ammattijärjestö) lausunnossa vuonna 2010 todettiin: "Kohtuullisella kofeiinin saannilla (alle 200 mg päivässä) ei näytä olevan merkittävää vaikutusta keskenmenoihin; .. lopullista johtopäätöstä runsaan kofeiinin saannin korrelaatiosta keskenmenoihin ei voida tehdä15.

Pienessä retrospektiivisessa italialaistutkimuksessa todettiin, että kofeiini saattaa lisätä ilman syytä toistuvien keskenmenojen riskiä. Tutkijoiden mukaan mahdollista tilastoharhaa ei voida sulkea pois, koska haastettelut toteutettiin tutkittavilla pitkän aikaa keskenmenon ja vastaavasti kontrollihenkilöillä pitkän aikaa synnytyksen jälkeen. Tutkijat arvelevat, että naisilla on taipumus yliarvioida kofeiinin saantiaan, kun synnytyshistoria on muuttunut. He myös huomauttavat, että ennen kuin tietoja aletaan käyttää kliinisessä työssä, tarvitaan lisätutkimuksia elintapojen ja toistuvien keskenmenojen välisten yhteyksien selvittämiseksi16.


Kofeiini ja ennenaikainen synnytys

Kofeiinin kokonaissaannin huomioineissa laajoissa tutkimuksissa on johdonmukaisesti todettu, että riski synnyttää ennen 37. raskausviikkoa ei ole lisääntynyt1. Tämän vahvisti vuonna 2010 julkaistu, 15 kohortti- ja 7 tapaus-verrokkitutkimukseen perustunut meta-analyysi, jossa ei todettu merkityksellistä yhteyttä raskauden aikaisen kofeiinin saannin ja ennenaikaisten synnytysten riskin välillä17.

Lisäksi American College of Obstetricians and Gynecologists -järjestön (yhdysvaltalainen synnytyslääkärien ja gynekologien ammattijärjestö) lausunnossa vuonna 2010 todettiin: "Kohtuullisella kofeiinin saannilla (alle 200 mg päivässä) ei näytä olevan merkittävää vaikutusta keskenmenoihin15.

Vuonna 2011 julkaistun puolalaisen tutkimuksen tavoitteena oli arvioida raskauden aikaisen kofeiinin saannin vaikutuksia raskauden kestoon, syntymäpainoon ja vastasyntyneen Apgar-pisteisiin. Tulosten mukaan alle 300 mg kofeiinia/päivä raskauden aikana ei vaikuta raskauden kestoon tai vastasyntyneen vointiin. Kofeiinin merkittävin lähde oli musta tee. Äideistä 26 % sen sijaan luopui kahvinjuonnista raskauden aikana. Kofeiinin saannin aliarviointia ei voitu sulkea pois, koska kysely toteutettiin päivää ennen synnytystä18.